sa nám prihovára evanjelický a. v. farár,
Základom výkladu slova Božieho mu bol
starozmluvný text z knihy proroka Izaiáša, zo 63. kapitoly, od 15 až po 19 verša.