Výkladom slova Božieho
nám dnes na 13. nedeľu po Svätej Trojici
poslúžila sestra farárka Mgr. Lívia Lichancová.
Základom dnešného príhovoru bol biblický text
z Lukášovho evanjelia, 10, 25 – 29.