Prinášame vám biblický príhovor na 1. slávnosť veľkonočnú.
Slovom Božím nám poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom príhovoru mu bol biblický text
z Prvého listu apoštola Pavla Koryntským 15, 1 – 11.