Biblický príhovor na 2. adventnú nedeľu

Na druhú adventnú nedeľu sa nám prihovára
evanjelický a. v. farár, Mgr. Peter Soták.
Základom výkladu slova Božieho mu bol
biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym 15, 13.