Na začiatok nového cirkevného roka a 1. adventnú nedeľu
sa nám s biblickým zamyslením prihovorí
evanjelický a. v. farár, dištriktuálny biskup v. v. Mgr. Milan Krivda.
Ako základ zamyslenia mu poslúžil biblický text
z knihy proroka Izaiáša 61, 1 – 3.