Prvá nedeľa po Svätej Trojici

My, Bože, chceme zbožne žiť,
hriechu sa chrániť, Teba ctiť.
Ó, chráň nás zloby, bezbožnosti
za Kristom veď nás cestou cnosti.
Amen

 „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil čo chcel za správne. Amen“
Sudcov 17, 6

Dnešnou nedeľou vstupujeme do druhej polovice cirkevného roka. Túto druhú polovicu menujeme ako bezslávnostú polovicu cirkevného roka. V tejto bezslávnostnej polovici cirkevného roka nemáme výročité slávnosti. No predsa v nej máme dni: nedele a sviatky: apoštolov, vierozvestov, mučenícku smrť Jána Husa, Kajúcu nedeľu, Pamiatku posvätenia chrámu, Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatku reformácie, Pamiatku zosnulých. Táto druhá polovica nás tiež pozýva k Božiemu slovu. Nie je menej cenná, ale sa dotýka nášho života a konania dokiaľ žijeme na tejto zemi.
Každá  nedeľa po svätej Trojici nás vedie k zamysleniu nad životom. Vedie nás k tomu, aby sme sa zamysleli k čomu mi Pán Boh dal život. Prečítané slovo Božie nás napomína k tomu. Ako sa dá prežívať náš život? Pýtajme sa ako. Náš prečítaný text nám odpovedá:

  1. Bez zodpovednosti
  2. Žiť v skutočnej slobode kresťana

Bez zodpovednosti
Náš text ukazuje nám na obdobie v dejinách izraelského národa, keď nemali kráľa. Tým, že nemali kráľa každý robil, čo chcel. 17. kapitola knihy Sudcov nám ukazuje na istého muža menom Mícha. Toto meno v preklade znamená „Kto je ako Hospodin“. Jeho počínanie svedčilo o tom, že žil tak, akoby Hospodina nebolo. Tento muž ukradol svoje. Okrádal vlastnú matku. Matka o tom nevedela. Pripravil si za ukradnuté peniaze svätyňu. Najal si pohanského kazateľa. Dal sa na cestu modlárstva.
Ako žijeme my dnes? Každý deň prichádzajú rozličné udalosti. Prežili sme pandémiu. Mnohí hovorili, toto ešte nebolo. Počuli sme, že pred 100 rokmi postihla svet tzv. španielska chrípka. Veľké množstvo ľudí zomrelo.
Pandémia, ktorá nás zastihla tiež vyžiadala ľudské životy. Nič horšieho nemôže byť v živote národa, cirkvi ako je svojvôľa. Hľadanie svojej vôle a túto vlastnú vôľu nasleduje a podľa nej koná. Nekonajme podľa vlastnej vôle. Máme Mojžiša, prorokov, ale máme aj nebeského Otca a Pána Ježiša. Týchto poslúchajme a budeme žiť v slobode.

 Žiť v skutočnej slobode kresťana
Čo je sloboda? Ľudia si od dávna cenili slobodu. Slovenský spisovateľ Janko Kráľ napísal: „Nieto krajšieho mena na svete ako sloboda svätá.“ „Človek bez slobody je vlastne človekom bez života.“ (L. N. Tolstoj) Dr. Martin Luther zanechal nám reformačný spis „O slobode kresťana.“
Kde je sloboda: Slovo Božie odpovedá. „Kde Duch Pánov, tam je sloboda.“ Rímsky filozof Seneca napísal: „Boha poslúchať je sloboda.“
Je nás ako sa rozhodneme. Ako budeme ďalej žiť po pandémii? Je to otázka, ktorá ľudí zamestnáva. Počujeme z dnešného slova Božieho, nášho textu,  preč od svojvôle. Život prežitý vo svojvôli prináša sklamanie.
Apoštol Pavel píše: „Kristus nás oslobodil k slobode, nedajme sa zapriahnuť zase do jarma otroctva.“ (Gal 5, 1)
Dnešná nedeľa nás vyzýva nie žiť vo svojvôli, chaose, toho je dosť. S prejavmi sa stretávame na každom mieste. Duch Pánov nás vedie k slobode. Tam kde nás duch Boží vedie, žijeme krásne v tomto časnom živote. Amen

Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: pixabay.com