Evanjelici, zobuďte sa, ukradnú vám cirkev!

V poslednom čase sme svedkami rôznych nepríjemných správ, človek sa nestačí čudovať. Pamätám si, ako bývalý pán prezident označil Slovensko za mafiánsky štát. Niektorých to urazilo, iní zostali v šoku. Prešli mesiace – a čo všetko sa prevalilo navonok! Naozaj mal pravdu. Skorumpované súdnictvo aj prokuratúra. Kde sa človek dovolá pravdy, keď aj rozsudok sa dá kúpiť? Skorumpované štátne inštitúcie – stačí spomenúť Slovenský pozemkový fond. Rafinované rozkrádanie ako na bežiacom páse, bez hanby, bez najmenších morálnych zábran. Môže vôbec radový občan dôverovať štátu, ak vám aj úradník povie, že je poistený proti zlým rozhodnutiam, a tak si môže rozhodnúť, ako chce, lebo jeho to nijako nepoškodí? A čo ten, voči komu zle rozhodol? Kto jeho odškodní a kedy? Na dokreslenie morálnej roviny: bývalý predseda parlamentu – jeden z najvyšších štátnych predstaviteľov – je plagiátor a aj súčasný predseda NR SR a nielen oni. No a čo? Zjavne to nikomu neprekáža. Aký je to však príklad pre mladú generáciu?

Podobne, ba ešte horšie, je to v cirkvi. Čoho sme tu boli svedkami? Ako bola a je cirkev okrádaná a poškodzovaná, zhrniem v nasledujúcich bodoch:
  1. Absolútne nevýhodný rozpredaj cirkevného majetku, hlavne v Bratislave, Kraskove atď., a to spriazneným osobám. Dotknutý duchovný sa pri vysvetľovaní svojho prešľapu vyjadril, že on nematuroval z matematiky. Prečo potom robil veci, ktorým nerozumie?
  2. Absolútne nevýhodné nájomné zmluvy uzavreté Reformatou, s. r. o., s nájomníkmi v Bratislave (napr. budova na Svoradovej v Bratislave, ale aj majetok Beckovskej Viesky atď.). Je to neuveriteľný príklad, ako sa v cirkvi tuneluje. Príkladom jej okrádania je aj tajné prenajímanie priestorov na Panenskej ulici v Bratislave, ktoré realizovala Evanjelická diakonia. Čo všetko vyšlo najavo v inštitúcii, ktorá má poskytovať službu lásky blížnym, a nie sa obohacovať na cirkevnom majetku!
  3. Neuveriteľným príkladom kradnutia v cirkvi je aj účelové zariadenie Helianthus Sigord pri Prešove. Bola tu zneužitá zahraničná pomoc, robili sa tu podvody, klamstvá ako hrom, a to ešte za účasti farára. Nie je to však ojedinelý prípad.
  4. Sú dokázané aj iné krádeže, ktorých sa dopustili farári, nebolo ich tak málo. Nebudem menovať, aby som niekoho nevynechal. Ak by niekto pochyboval, môžeme spolu urobiť zoznam previnilcov. Nevinní nie sú ani viacerí neordinovaní.
  5. Veľkou škvrnou na tele cirkvi je zlozvyk – podlosť zavedená V. Danišom a kol.: neodovzdať účtovníctvo kompletne a včas pri odovzdávaní úradu. Našli sme u neho falšovanie účtovníctva, mimo účtovné zásahy do účtovníctva, hrubé chyby atď. Teraz sa to zopakovalo: priateľ V. Daniša, ktorého ustanovili za konateľa Reformaty, B. Rybnikár nerešpektoval požiadavku Generálneho hospodárskeho výboru ECAV a nevydal originály nájomných zmlúv Reformaty s inými subjektmi. Prečo? Také niečo je možné len v cirkvi.
  6. Veľkým hriechom cirkvi je porušovanie zákonov a deformácia cirkevného práva. Prečo? No predsa zlo v cirkvi treba chrániť, aby mohlo prekvitať. Známe je znemožnenie kandidovať viacerým navrhovaným kandidátom, lebo pre zlo v cirkvi boli nebezpeční a mohli by odkryť ďalšie fakty. Preto zakročili kandidačné porady a nepripustili ich k voľbám – napriek rozhodnutiu Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV! Neskôr volebný zákon upravili tak, aby mohli kandidovať len tí, ktorí im vyhovujú – znetvorili zákon! Tým cirkevní funkcionári hrubo porušujú základné právo cirkevníkov voliť aj byť volený.
  7. Nedá sa obísť morálna rovina. Emeritný biskup Slavomír Sabol na poslednej synode podľa svedkov žiadal odvolať konateľa Reformaty B. Rybnikára z funkcie generálneho presbytera (GP), lebo podľa neho je nemorálne, aby amorálny človek bol členom tohto grémia. Nuž a tu sa treba zastaviť a dodať dôležité fakty. Brat Rybnikár bol odvolaný z funkcie konateľa Reformaty, členom GP však zostal! Narobil veľa zla a zlo chránil a právom bol odvolaný. Ale, ach, brat emeritný biskup Slavomír Sabol, čo ste to povedali? Odporúčam čitateľom prečítať si článok „Keď ľud prekukne synodálov“ v týždenníku Lutherus z 22. septembra 2021 č. 37, ročník 3 na str. 16. Ako očitý svedok musím vydať nasledujúce svedectvo. Brat S. Sabol počas celého môjho pôsobenia vo funkcii generálneho dozorcu ECAV kryl hrubé prehrešky, klamstvá a podvody v Reformate, kryl V. Daniša a spol. a kryl zo začiatku aj B. Rybnikára. Všetka podlosť v Reformate a v Beckovskej Vieske sa konala pod ochranou vtedajšieho biskupa VD S. Sabola a vtedajšieho dozorcu VD Jána Brozmana. Trio Sabol, Brozman a Daniš sú pôvodcovia najväčšieho zla v cirkvi. Biskup Sabol ide hovoriť o amorálnom človeku? Nie jeden ani dvaja evanjelici vypnú televízor či rozhlas, ak ho náhodou počujú, a určite by mu neposlali svoje deti či vnúčence, aby ich učil a znetvoril ich charakter. Ďakujeme za výchovu, nechceme! Brat emeritný biskup S. Sabol, spamätajte sa a robte pokánie! Chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Zápisnice zo zasadnutí presbyterstva VD či Reformačné listy netreba zničiť, ale treba ich zachovať a podľa možnosti zverejniť, aby budúce generácie mohli autenticky vidieť, ako bolo špinené vtedajšie predsedníctvo ECAV (M. Klátik, I. Lukáč), aké bábky tam v Prešove na biskupskom úrade sedeli, ako hlasovali, kto sa predsedníctva cirkvi zastal. To, čo predvádzali bratia Sabol a Brozman, bola vysoká škola cirkevnej manipulácie a hlúposti! V tomto odseku sa nedajú obísť ani klamstvá generálneho biskupa Ivana Eľka. Mimochodom, na tohtoročnej synode mu to tiež opakovane verejne povedal senior Tatranského seniorátu.
  8. Zlyhanie cirkvi, predovšetkým kňazského stavu. To vojde do dejín cirkvi ako veľmi temná kapitola. Až na výnimky, duchovný stav zlyhal. Nevideli, nepočuli, čo sa v cirkvi deje! Boli to „hluchoslepí vodcovia“ a „hluchoslepí strážcovia“ na hradbách Jeruzalema. Zaliezli na fary, opravené za peniaze cirkevníkov, do tepla. O Husovi vedia horlivo kázať, ale sú plní zbabelosti. Kto prejaví záujem o misiu od takýchto duchovných? Sami menia svoj stav na spolok náboženských tárajov, ktorí za veľa nestoja. Nevideli, nepočuli – a oni chcú niekoho viesť do neba! Veď to je výsmech. Bratia a sestry, neurážajte sa, keď vám to hovorím, ale spamätajte sa! Statočným hovorím: „Vydržte!“ Sláva statočným, máme aj takých. Všetkých rozhodne nehádžem do jedného vreca.
  9. Na začiatku som sa pýtal, či sa dá dôverovať štátu, tu sa pýtam, či sa dá dôverovať cirkvi. Nie jeden evanjelik a nielen evanjelik je zdesený a odpovie: „Nie!“ Niektorí sa k cirkvi neprihlásili pri sčítaní – ozaj, koľko nás bude? Iní uvažujú o pozastavení členstva v cirkvi, niektorí odmietli finančne prispievať na cirkev. Čudujete sa? Pozrite sa, čo sa stalo s majetkom Beckovská Vieska či s majetkom, ktorý spravovala Reformata, s. r. o.! Pot a drina našich predkov boli hrubo zneužité. Áno, chýba elementárna dôvera k cirkvi a hlavne k jej terajším predstaviteľom.
  10. Pretvárka a faloš v cirkvi prekvitá. Oficiálne brat generálny biskup I. Eľko predstavuje zbory, ako pracujú, aké nadšenie v nich vládne a podobne. Neviem, v akej bubline on žije. Nech sa lepšie pozrie, čo sa deje. Dobré veci nechcem poprieť, no je tu veľmi, veľmi veľa falošného. Farári sú zastrašovaní, boja sa vyjadriť. Nie raz majú iný názor, ako je ten oficiálny. Pritom zbory krvácajú pre hriech, desia sa, sú znechutené, mnohí strácajú chuť do práce. Odrádza ich „poriadok“ v cirkvi, nedoriešené a nevysvetlené kauzy, zakrývaný hriech. Lebo cirkev má zvyk svoje hriechy prikrývať, a nie vyznať a opustiť!

Na mieste je otázka: „Čo robiť?“

Podobne sa pýtal aj apoštol Pavel. Otázka je aktuálna pre každého z nás. Brat, sestra, rozmysli si, pravda vyjde na povrch, za pravdou stojí Boh. Konaj múdro. Jediné, múdre a správne rozhodnutie je hriech priznať, vyznať a opustiť. Jediné múdre rozhodnutie pre každého z nás je robiť pokánie tak, ako robil Zacheus (L 19). Pokánie pravé, a nie iba také naoko. Ináč si veľmi, veľmi ublížime. Svet neoklameme. Cirkev má byť domom modlitby pre každého z nás bez výnimky. Pán Ježiš umrel pre každého z nás, každý bez výnimky je pozývaný do tohto chrámu. Cirkev môže získať dôveru len skutočným pokáním so všetkými dôsledkami. Divadielkom jej ani sebe nepomôžeme, naopak, len jej priťažíme na dlhé desaťročia. Pamätajte na to.

Začal som výzvou: Evanjelici, zobuďte sa, ukradnú vám cirkev! Tým aj končím a na záver pripomínam, ako Pán Ježiš čistil chrám (J 2, 13 – 18). Tu čítame, že si urobil bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. Evanjelici, je najvyšší čas konať! Obrazne povedané: zobudiť sa, upliesť bič, poprevracať stoly a veľmi, veľmi hlasne kričať po náprave v cirkvi. Pripojte sa!

Imrich Lukáč
bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku

zdroj: lutherus.sk
zverejnené so súhlasom