Generálni presbyteri rokovali v tomto roku už druhýkrát, verejnosť o prijatých uzneseniach opäť neinformovali.

Zasadnutie generálneho presbyterstva sa uskutočnilo 12. apríla v cirkevnom zbore Žilina. Znova sa nieslo v znamení represií voči farárom, ktorých cirkevné zbory sú členmi Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku. Tentoraz voči nim uplatnili represie vo forme ďalšieho odvolávania z funkcií ale aj odobratia kvalitatívneho príplatku, ktorý pritom cirkevnoprávne predpisy definujú ako príplatok „na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.“ Znamená to, že duchovným býva prideľovaný za ich prácu pre cirkevný zbor. Generálne presbyterstvo napriek tomu prijalo uznesene, že duchovným, ktorých zbory sú členmi Asociácie SloZ (na základe rozhodnutí konventov, nie zborových farárov) pozastaví vyplácanie príplatku. Prijaté uznesenie hovorí aj o tom, že „jediným ochrancom Augsburského vyznania je ECAV prostredníctvom svojich predstaviteľov, grémií, výborov a platných cirkevnoprávnych predpisov.“ Luther pritom jasne deklaroval, že učenie môže posudzovať každý kresťan, pretože každý kresťan je kňazom. Podčiarkoval to tým, že po reformácii dal zborom právo posudzovať všetko učenie, dosadzovať a zosadzovať kazateľov a priznal im aj právo vykladať a skúmať otázky viery.
Paradoxne v tomto kontexte vyznievajú slová z nedávneho Pastierskeho listu Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci: „Máme ústa plné vyznania, ako je nám dôležitý Kristus, Augsburské vyznanie…“, ktoré autori listu dávajú ironicky do súvisu s „hraním sa na pravoverných luteránov“. Sami si pritom odklepli uznesenie, ktoré ich má postaviť do pozície „jediných pravých“ ochrancov a. v. Uznesenie zároveň naznačuje pokračovanie represií voči farárom v ASloZ, keď konštatuje, že „je potrebné voči ich konaniu pristupovať v súlade s predpismi, čiže vyžadovať ich dodržiavanie.“ „Generálne presbyterstvo nesúhlasí s tým, aby sa cirkevné zbory ECAV stávali členmi Asociácie.“ Takto formulovaným uznesením verejne vyjadruje nesúhlas so základným právom, garantovaným i slovenskou ústavou – právom združovať sa. Konkrétne represie prijalo GP aj voči dvom duchovným – Eve Juríkovej, farárke v CZ Lubina, ktorú odvolalo z funkcie členky v Generálnom hospodárskom výbore, a Petrovi Sotákovi, farárovi v Merníku, ktorého odvolalo z Bohoslužobného výboru a Výboru na ochranu Božieho stvorenstva.
Okrem toho presbyteri nadviazali na uznesenie o odobratí biskupských krížov biskupom Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi, ktoré vyvolalo vlnu nevôle medzi evanjelickou verejnosťou a mnohí ho označujú za bezprecedentné a škandalózne. Uznesenie s príchuťou pomsty bývalým vrcholným predstaviteľom cirkvi tentoraz zaobalili pod zámer zrušiť štatút biskupského kríža emeritných biskupov ako taký. Preto žiada, aby Vieroučný výbor a Bohoslužobný výbor vypracoval stanovisko k teologickej stránke existencie titulu emeritného biskupa.
GP zvolilo nového riaditeľa generálneho biskupského úradu Igora Bartha a obsadilo ďalšie pracovné pozície v archíve, na tlačovom oddelení či na sekretariáte biskupského úradu. Na miesta odvolaných farárov menovalo do Generálneho hospodárskeho výboru Tomáša Hybena a Michala Nagyho. Do Vieroučného výboru menovalo biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Okrem iného rozhodlo aj o tom, že časopis Služba slova už nebude vychádzať v tlačenej podobe, ako to bolo doteraz, ale len elektronicky. Pokračovať neplánujú ani vo vydávaní zbierky zamyslení na každý deň od evanjelických farárov – Hrad prepevný. Zrušili tak publikáciu, ktorá si za roky svojho vydávania našla stabilné miesto v tisíckach evanjelických domácností a oslovovala svojimi zamysleniami, piesňami, biblickými citátmi či modlitbami evanjelikov a. v. na celom Slovensku.

Redakcia EP

ilustračné foto: pixabay.com