3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Vzdych slovami žalmistu:

„V Tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Ó Hospodine, nech nevyjdem na hanbu, lebo na Teba volám; nech sa zahanbia bezbožníci, nech zmĺknu v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo v pýche a pohŕdaní nehanebne vravia proti spravodlivému. Aká hojná je Tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa Ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k Tebe utiekajú.

Ty v skrýši svojej tváre ukryješ ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístreškom pred škriepkou jazykov. Požehnaný Hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia. Vo svojom rozrušení som riekol: Som odrezaný od Tvojho dohľadu! Ale si počul moje hlasné prosby, keď som k Tebe volal. Milujte Hospodina, všetci Jeho zbožní! Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne. Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina.“
Ž 31, 16 – 25

Biblický text:

„Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú zaťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami, stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere. Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozumnosť bude taká zjavná všetkým, akou sa stala nerozumnosť tamtých.

Ty si však mňa nasledoval v učení a správaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antióchii, Ikónii a Lystre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal! A zo všetkých ma Pán vytrhol. A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní, ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom; budú zvádzať a budú zvádzaní.“
2Tim 3, 1 –- 13

Slová apoštola Pavla jeho mladému spolupracovníkovi odznievajú v ťažkých chvíľach, keď apoštol vníma svoju končiacu sa úlohu a odovzdáva poznanie, ktoré mu bolo dané na prospech cirkvi. Nejde tu o slová zlomeného muža vo väzení, ale o slová, ktoré vedú myseľ ďalšieho svojho spolupracovníka, v ktorého zodpovednosti je viesť spoločenstvo veriacich v nasledujúcich dňoch. Ide vlastne o posledné časy, ktoré apoštol hodnotí ako ťažké. Teda perspektíva toho, čo sa ešte v časnosti uskutoční, nie je idylická, ale reálne odhaľuje to, čo sa odohrá. Ťažké časy sú o skutočnosti, ktorá nastane, lebo ľudia budú takí, ako ich v niekoľkých svojich riadkoch opíše. Ten opis ľudí je taký, ako by sme ho zažívali dnes: sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať.

Môžeme si položiť otázku, či to apoštol hovoril všeobecne o svete, alebo myslel dokonca na stav, ktorý bude v cirkvi, keď sa človek bude tváriť pobožne, ale jeho život bude svedčiť o tom, že tá jeho pobožnosť je prázdna, bez pravého obsahu, bez skutočnej lásky. Aj keď bude nejaká aktivita, bude vyučovanie, vzdelávanie, predsa len obťažení hriechmi, vedení rozličnými žiadosťami, aj keď sa stále učia, nedochádzajú k poznaniu pravdy, majú porušenú myseľ a sú nespoľahliví vo viere.

Vedieť o tom dopredu je pre každého dôležité poznanie, ba môže to zabrániť zbytočnému rozčarovaniu zo stavu ľudí a zo vzťahov v cirkvi, kde by sa s takýmto správaním len ťažko dalo rátať. Vedieť o tom, rátať s tým, byť na to pripraveným, zabráni osobnému sklamaniu, keď sa niečo z toho už v cirkvi deje a ťažké časy sú už tu. Zrejme najťažšie je to vtedy, keď sa to človeka osobne dotýka a nedokáže zvrátiť aktuálny stav, lebo to nezávisí len od nás samých, ale od celého spoločenstva cirkvi, ktorá má byť poslušná svojmu Pánovi a učiť sa Jeho dielu. Nezbavuje nás to však osobnej zodpovednosti byť vernými v tom, v čom nás Pán požehnal a obdaril svojimi darmi, aby sme boli prospešní a prinášali úžitok. Dosah jednej poslušnosti, vernosti, vytrvalosti je dostatočný na to, aby bol oslávený Pán, aj keď v malom, predsa len podľa vôle Božej.

Apoštol Pavel mal bohaté skúsenosti s prácou pre Božie kráľovstvo. Jeho náročný život pri službe evanjelia bol plný ťažkých chvíľ a časov, keď zažíval i sklamania, neúspechy, ohovárania, útoky na svoju osobu i prácu, ktorú konal. Neustále vysvetľovať, dohovárať, prosiť, napomínať i naliehať bolo bežnou súčasťou jeho služby. Aj teraz, keď vyučuje Timotea, nerobí tak z pohodlia nejakého domova, ale z väzenia, kde v okovách rozmýšľa, ako prispieť k prospechu cirkvi, keď dáva poznanie od Boha, aby sa spolupracovník zariadil podľa Božej vôle. Vie o svojom spolupracovníkovi, že ho nasledoval v učení a konaní, v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, v láske a trpezlivosti, v prenasledovaniach a utrpeniach.

Apoštol zo svojho života vie, že zo všetkého ťažkého ho vytrhol Pán. Pán Ježiš nezabúda na svojich. On je aj s ním pri všetkom. Aj keď sú chvíle ťažké, bolestné, Pán je Ten, ktorý je so mnou. Aj v tých najhorších časoch je mojím Pánom, ktorý mi dopraje svoju milosť, aby som žil, zniesol, čo treba, a dokázal sa svedectvom svojho života, že nie je prázdny, neužitočný či v hriechu, ale má svoju hodnotu, ktorá sa nemíňa ani s ubiehajúcim časom. Timoteos má v apoštolovi dobrý príklad ─ a dobrý príklad je hodný nasledovania.

Keď sa dnes zamyslíme nad tým, aký vzťah bol medzi apoštolom Pavlom a mladým spolupracovníkom Timoteom, môže sa nám to zdať až neskutočné. Neviem, či máme osobnú skúsenosť s takýmto vzťahom. Zažiť osobný príklad viery, poslušnosti, dôvery, vytrvalosti a mať vzťah s takým človekom ─ to sa prejaví aj na našom živote. Neviem, koľko takých ľudí je, žije a zápasí o uskutočnenie Božej vôle vo svojom živote. Pán o nich vie, je pri nich a dáva im, čo potrebujú. Bolo by potešujúce, keby sme i dnes mali medzi sebou také vzťahy, ako mali apoštol s Timoteom: vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, dôvera a vzájomná pomoc, úprimné slová, záujem o bratov a sestry, ochota slúžiť a nasadiť svoje schopnosti a dary od Pána na budovanie spoločenstva, kde ľudia chcú pobožne žiť, a ak bude treba, tak vo viere aj umierať, a zostať verní svojmu Pánovi.

Bratia a sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi nám bola daná milosť a je na nás, či chceme pobožne vo viere žiť a aj umierať. Každý úprimne veriaci zažíva ťažké časy, keď sa napĺňajú slová apoštola o prenasledovaní. Ak to zažívame, nesťažujme sa, netrápme sa, nezanevrime na Pánovu cirkev, viďme svojich bratov a sestry, slúžme im tým, čím nás Pán pre cirkev obdaril. Máme svoje miesto pod slnkom. Aj keď zlí ľudia a podvodníci sa vzmáhajú v zlom, my buďme verní Pánovej láske, ktorá nezvádza, ale vedie k dielu, ktoré je vo svete málo vídané, ale medzi nami má byť viditeľné, ako to bolo zjavné aj medzi apoštolom a jeho spolupracovníkom na prospech Pánovej cirkvi.

Pomodlime sa:

Milostivý nebeský náš Otče, vzdávame Ti chválu, že si nás povolal do cirkvi, kde je Hlavou Tvoj jednorodený Syn, náš Pán Ježiš Kristus. Nie sme sami svoji, ale Tvoji. Sme draho vykúpení krvou Pána Ježiša. Naše životy majú svedčiť o tom, že Ti patríme. Odpusť nám, že to nie je zjavné. Zmiluj sa nad nami a zmocni nás svojím Duchom, aby sme tieto ťažké časy využili na pravé svedectvo o Tebe. Uč nás, prosíme, svojmu dielu a daj nám múdrosť, aby sme boli ochotní, pripravení a usilujúci sa o konanie Tvojej vôle. Dopraj nám prežiť znamenia konca času v poslušnosti a vo vernosti Tebe. Osláv sa na nás, keď budeme môcť žiť pobožne a dokážeme sa ako Tvoji, aj keď budeme prenasledovaní, ale naveky s Tebou. Amen.

Mgr. Marek Tomčik
evanjelický a. v. farár