Biblický príhovor na zelený štvrtok

Na zelený štvrtok si pre nás výklad Slova Božieho
pripravil emeritný generálny biskup doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Základom zamyslenia bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 26, 26 – 29.