Na závierku občianskeho roka
nám pripravila biblický príhovor
evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
Základom príhovoru bol 73. Žalm.