Dňa 23. 10. 2020 bolo verejne vyhlásené rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I vo veci žaloby Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára na určenie neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Reformata v záležitosti ich odvolania z funkcie konateľov spoločnosti Reformata v roku 2014.

Súd žalobu bývalých konateľov v plnom rozsahu zamietol a žalobcovia sú povinní nahradiť spoločnosti Reformata 100 % nákladov na trovy súdneho konania.

Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť a žalobcovia sa môžu proti rozhodnutiu odvolať.

V praxi sa tak potvrdzuje skutočnosť, že bývalé predsedníctvo cirkvi (Miloš Klátik a Imrich Lukáč) ako jediný spoločník a Valné zhromaždenie spoločnosti Reformata postupovalo pri odvolaní konateľov správne a v súlade so zákonom. Dnes už teda vieme nielen to, že išlo o procedurálne správny postup, ale i to, že na tento krok boli aj vecné dôvody, keď Synoda 2019 prijala správu synodálnej komisie o hrubých pochybeniach v hospodárení do roku 2014 – ako voči štátnym úradom, tak aj voči cirkvi, následkom ktorých boli spôsobené veľké morálne a finančné škody. Je veľkou škodou, že ani na Synode 2020 nedošlo k náprave týchto zlyhaní, keď namiesto pomenovania chýb a vyvodenia zodpovednosti sa nové predsedníctvo cirkvi a Reformaty znovu snažilo napadnúť svojich predchodcov, ktorí na problémy poukázali, a tiež obhájiť správanie bývalých konateľov do roku 2014! Znova sa tak ukázalo, že ECAV je vo veľkej kríze a spravodlivosti sa skôr dovoláte na svetských súdoch ako v cirkvi!

To potvrdzuje aj skutočnosť, že napriek tomu, že rozhodnutie súdu v tejto veci bolo prijaté už v piatok, do dnešného dňa (27. 10.) na stránkach cirkvi tento oznam nenájdete. Prečo to tak je, sa môžete dočítať aj v článku, ktorý sme na stránkach Asociácie slobodných zborov uverejnili už skôr,  ktorý sa týkal snahy predsedníctva cirkvi neštandardným spôsobom ovplyvniť priebeh tohto súdneho sporu. Za normálnych okolností by totiž také predsedníctvo cirkvi, ktoré zastupuje záujmy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a tiež spoločnosti Reformata, malo určite dôvod na radosť.

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” Mt 6, 21

Správna rada Asociácie slobodných zborov ECAV

 

Pripájame ešte krátku sumarizáciu, ako sa tento súdny spor od roku 2014 vyvíjal:

Október 2014 – podaná žaloba (Okresný súd Bratislava I) na určenie neplatnosti rozhodnutia jediného spoločníka a návrh na vydanie predbežného opatrenia

  • Žalobca – V. Daniš a J. Mlynár
  • Žalovaný – Reformata

Žalobcovia sa domáhajú žalobou o neplatnosť rozhodnutia jediného spoločníka (Predsedníctvo ECAV) o odvolaní V. Daniša a J. Mlynára z funkcie konateľov spol. Reformata.

Žalobcovia sa zároveň domáhajú nariadenia predbežného opatrenia, aby súd nariadil povinnosť JUDr. Valovičovej zdržať sa akéhokoľvek konania a podpisovania v mene spol. Reformata a aby súd zároveň určil, že jedinými oprávnenými osobami konať v mene spoločnosti Reformata sú právoplatne zvolení konatelia – žalobcovia.

December 2014 – Okresný súd Bratislava I rozhodol, že návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia zamieta.

December 2014 – Žalobcovia podali odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia.

Február 2015 – Krajský sú Bratislava potvrdzuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I, a tým zamieta odvolanie žalobcov vo veci nariadenia predbežného opatrenia.

Rok 2019 – Nastávajú skutočnosti, ktoré sme písali v minulom článku (predsedníctvo ECAV chce si vynútiť v rozpore so zákonom zmenu právneho zastúpenia Reformaty v danej veci).

25. 9. 2020 – Na tomto pojednávaní bolo ukončené dokazovanie.

23. 10. 2020 – Po 6 rokoch bolo verejne vyhlásené rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v danej veci, ktoré znie: Žaloba sa v celom rozsahu zamieta a žalobcovia sú povinní nahradiť Reformate 100 % trov konania. Rozhodnutie je neprávoplatné, Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár sa môžu odvolať.