8. nedeľa po Svätej Trojici

„Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.“
Mt 7,24 – 27

Dnešné slová z Písma v podobenstve o staviteľoch nadväzujú na  predchádzajúcu perikopu textu, ktorá hovorí o falošných prorokoch, ktorí urobia všetko preto, aby im ľudia uverili. Použitím rôznych metód v tomto prípade používa Ježiš prirovnanie k vlkom oblečeným v ovčom rúchu  chcú byť prijatými tými, ktorých sa rozhodli zničiť.  Pán Ježiš hovorí: „ prichádzajú k vám v ovčom rúchu.“  Pre nás je to upozornením, že si musíme  dať  pozor ,v tom našom každodennom živote , na to,  ako žijeme, koho počúvame a koho poslúchame tak, že vykonáme to, čo nám povie.

Ovčie rúcho, či „ láskavé srdce“, ktoré si navlečie falošný zvodca má  v sebe charakter  dravca. Chce chytiť a zabiť, zničiť, priviesť k pádu.

Koľko tragédii je v tom našom ľudskom živote o tom nás  denne presviedčajú správy, ktoré sledujeme v televízii, ale hlavne náš život a život ľudí okolo nás.

Vždy je tu niekto kto  zvádza, láka do svojich osídel, aby zahubil iného. Zbavil ho každej dôstojnosti a dupal po ňom v prachu tejto zeme.  K tomu mu slúži hriech v každej podobe. Ako veriaci ľudia nemôžeme byť ľahostajní k tomu ako žijeme, ako žije naša rodina, cirkev. Falošnosť vedie k odvádzaniu od dobra.

Preto je na mieste otázka: Prečo sme my ľudia tak nepoučiteľní, prečo si nedávame väčší pozor na svoj život, charakter, vieru ? Prečo tak často naletíme podvodníkom, prečo tak často zabúdame na Pána Boha, mysliac si, že Jemu to neprekáža ako žijeme. Prečo sa dávame oklamať, že dôležitejší je tento svet a pohodlnejšie radšej volíme si niekoho kto v skutočnosti popiera Kristovo učenie.  Spoliehať sa na to, že Boží Syn predsa len nad nami prižmúri oko, keď úmyselne hrešíme proti Jeho slovu nie je správne.  Ak takto myslíme potom nás chytil do pasce samotný diabol, lebo Boh, ktorý svojho Syna obetoval, nikdy nebude šťastný ak Ty jeho dieťa  ochotne nastupuješ na cestu k tým, ktorí sa Bohu vysmievajú.

Oklamaná duša, ktorá viac uverí lži a sladkým rečiam potom ťažko nachádza cestu k Bohu. Všetko čo robíme máme konať v mene Pána Ježiša Krista tak nám to odporúča Biblia. Ak nám niekto niečo hovorí, modlime sa, aby sme spoznali, či skutočne ten, kto sa nám zdá byť dôveryhodný je aj tou ovečkou Božou, ktorá nám chce dobre, alebo je to len prezlečený vlk v ovčom rúchu, ktorý chce len kradnúť to čo nie je jeho, chce len ničiť to, čo on nezbudoval, chce priviesť k pádu toho, ku komu nemá vzťah, koho v skutočnosti nemiluje bratskou láskou.

Viac ako strata materiálnych vecí je strata svedomia a strata svojej duše.

Preto Boží Syn povedal, čo by nám prospelo, ak by sme mali všetko na tomto svete a dušu by sme pritom stratili. Falošní proroci a ich navádzanie k hriechu a ľahostajnosti života je príčinou pádu ľahkovážnych ľudí. Aj v dnešných časoch sú ľudia, ktorí zvádzajú k zlému mysleniu i konaniu.

Pán Ježiš hovorí, že týchto falošných ľudí spoznáme po ovocí, teda podľa ich skutkov.  Ježiš chodiac po tejto zemi hovoril pravdy Božie a Jeho slová sa nikdy nerozchádzali s Jeho skutkami. Práve naopak. Slovo vypovedané Jeho ústami bolo potvrdzované aj skutkami života.  Môžeme konať aj veľké veci, zázračné a predsa Pán môže povedať: „neznal som vás.“ A to je vážne slovo, aby sme si aj my dnes uvedomili, že najdôležitejšie je žiť podľa pravdy vo viere a zbožnosti. Lebo ak by sme aj boli tými, čo konajú divy a predsa zlé konali v živote, prestupovali lásku Božiu, klamali, podvádzali, či inak hrešili a prehrešovali sa proti Bohu i ľuďom, vtedy nie sme pravými veriacimi, ale práve tými falošnými prorokmi, ktorí klamú ľudí svojim správaním, navonok uhladením, ale o to zákernejším, lebo niet lásky v takejto duší, ktorí blížnemu pod zámienkou lásky chce ubližovať a drancovať.

Láska k Bohu a človeku má byť tým skutkom v ktorom sa naša viera v Spasiteľa J.Krista dokazuje denne. Dnešný text nadväzuje teda na to Kristovo upozornenie, aby sme neverili každému a všetkému, čo sa nám v ľudských očiach zdá byť pekné. Len Božie oči vedia odhaliť vlka a aj nám ukázať: pozri moje milované dieťa,! Nie je to tak ako sa ti to zdá, daj si pozor!“ Poslúchneme hlas nášho milého Spasiteľa J.Krista? Dáme si povedať?  Ježiš aj nám dnes hovorí : „Každý kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“

Chceme byť múdri?  Verím, že každý po tom túži, lebo múdrosť nám ukazuje správnu cestu. Múdrosť nás chráni pred pádmi. Múdrosť nás neprivedie k zlému konaniu. A my vieme,  že Pán Boh v Ježišovi Kristovi ukryl všetku múdrosť každé poznanie. A skrze Neho nám Boh môže žehnať svoju múdrosť.

Žalm 53 hovorí v jednom zo svojich veršov: Blázon hovorí vo svojom srdci niet Boha.

A my kresťania, ktorí veríme v Krista, v našom srdci sa nemá  rodiť myšlienka tejto pochabosti, že Boha niet, lebo Kristus nám ukázal Pána Boha. Zjavil nám Ho v plnosti, aby každý človek poznal, že je Bohom milovaný a Bohom pozvaný k večnému životu.

Skúška, trápenie, smrť nech nie sú príčinou tvojho pádu do beznádeje, veď nám do srdca Boh dal svojho Ducha, ktorý volá Abba, Otče. Teda nie to bláznovstvo-Boha nieto. Ale pevné uistenie – Boh je s nami stále, nech znie v našom srdci. Neverme tým ľuďom, či našepkávaniu diabla, že nás Boh opustil, že Ho niet.  Že si môžeme robiť čo chceme, čo uznáme za dobré.

Nie! Nám múdrosť Božia zjavená v Kristovi  pripomína ak hriech sa blíži k nám tú pravdu, že Pán Boh je ten, ktorý vo svojej nesmiernej láske obetoval za naše hriechy jediného Syna, aby sme neboli potrestaní na konci vekov podľa daného zákona vesmíru, ktorý hriech odsudzuje k večnému zatrateniu.

V našom srdci Kristus  každý deň obnovuje lásku k Bohu i človeku a je potrebné vystavovať sa vplyvu Božej lásky a dobroty, preto si Božie slovo  čítajme, preto sa modlíme, aby ten Boží Duch v nás žil a to, čo je zlé nemalo v našej mysli a srdci miesto. Lebo kde je Boh tam nemôže byť zlo. A to je aj spôsob ako odolať nástrahám diabla, zlého človeka.

Na Kristovi postavme si svoj dom. On je tou skalou, ktorá odolá v čase búrok. On je tou skalou, ktorá udrží náš život a náš život sa nezrúti pod náporom vetra, búrok toho, čo život človeka môže na tejto zemi ohrozovať.

„Ako to môžeš prežiť, ako si to zvládol“,  tak sa niekedy ľudia pýtajú tých, ktorí prežili niečo ťažké, tragické.

A často počuť odpoveď. S Božou pomocou som to zvládol, zvládla. Možno sami ste niečo prežili a viete ako je to dobré ak sa máme na koho obrátiť o pomoc.

My kresťania nekonáme nerozumne ak sme svoj život zverili Tomu, ktorému patrí celý vesmír a Ktorý má moc nad všetkým.  Múdro si počínajme a ako múdry muž nezačnime stavať na neistom základe svetskej slávy, či mamony tak, že opustíme čistý Boží život a budeme vlkmi možno len preto, aby sme  získali výhodne postavenie v zamestnaní. Božie základy nesú pevne stavbu nášho života skúsme byť viac odvážni vo viere a neľutujme obetovať niečo pozemské.

Mnohí falošne veria, že dom postavený na piesku napokon bude mať dobré základy života. Život postavený na chytráctve v snahe oklamať Boha, či človeka nie je životom postaveným s pevným základom.  Božie slovo hovorí: jeho pád bude veľký. Viem, že poniektorí sa pousmejú, tí ktorí vo svojom srdci hovoria, že Boha niet, a pohŕdavo pozrú na tých, ktorí nerobia obchod so svedomím.

Oni ani nemôžu chápať veľkosť a dobrotu Pána Boha, pretože všetko si nadobúdajú klamstvom a podvodom, násilníctvom a falošnými sľubmi. Vo svojej vysokomyseľnosti pohŕdajú vierou a láskou Ježiša Krista. V otázkach viery zneužívajú slová o Bohu a láske, hodnotách a spravodlivosti len preto, aby získali pominuteľné veci tohto sveta.

Spoločnosť sa mení a bude potrebné naďalej poukazovať na hodnotu života človeka, ktorého Pán Boh stvoril a postavil do tohto sveta, aby niesol slávu svojho Stvoriteľa práve tým, že bude Boží. Bude s Kristom stavať a pozdvihovať  k životu to, čo bolo zničené a pošliapané diablovými sluhami.

Doba sa mení, redefinujú sa slová, dáva sa im iný význam. Hodnotí sa povrchne a klamlivo. Na zlo sa hovorí, dobro. Dobro sa pomenuje zlom. Nerozhoduje skutočnosť ale politické záujmy úzkej skupiny ľudí definujú hodnoty podľa svojvôle ich mocenských záujmov. Toto nemôže byť cesta k dobru pre všetkých.

Pevný základ máme zadefinovaný v Písme. Je ním Kristus. On hovorí, varujte sa falošných prorokov. To znamená, že s takými to ľuďmi nebudem budovať dom svojho života.

Počúvajme pozorne, čo vraví Kristus dnes do nášho života:

„ Kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.“

Tieto slová nášho Spasiteľa chcú upozorniť na to aby sme sa dobrovoľne nezaradili do zástupu tých, ktorí sú bláznami. Lebo môžu vedieť o dobrých veciach života, o Bohu a predsa všetko ignorujú.

Kiež náš dobrotivý Pán Ježiš Kristus  dá nám tej milosti, aby sme nezabúdali na Jeho slová a pri každom rozhodovaní sa pýtali na Jeho vôľu. Tak sa vyhneme pádu, tak si zachránime dobré svedomie pred Bohom a žiadne zvody nebudú nad nami mať moc uvrhnúť nás do hriechu tak, aby sme stratili život večný.

Vážme si preto kresťania, čo pre nás Boží Syn vykonal  čo nám Boh v Ňom daroval. Žime čestne, zbožne a presadzujme tie hodnoty, ktoré sú večné. Len tak budeme šťastní a Bohom chránení. Amen

Modlitba

Ďakujeme Ti Pane a Bože náš, ktorý si ukotvil náš život vo Svojom Synovi. Prosíme o Tvojho Ducha, ktorý by nás neustále privádzal k pravdám Tvojho slova. Len ono má moc napraviť nás, priviesť naše duše k pokániu  a k ochote napraviť svoj život tak, aby sme boli činiteľmi Tvojho slova. Veď nás Pane Ježiši Kriste  svojim slovom a svojim Duchom aj v nastávajúcom týždni tak, aby sme sa nedali zviesť k zlému ale aby sme verní Tebe a Tvojmu slovu kráčali cestou pravdy a spravodlivosti. Láskou svojou posilni naša srdce k večnej radosti. Amen.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: unsplash.com