Vážená evanjelická verejnosť, bratia a sestry.

Iba nedávno vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, je ešte čistým a nepopísaným papierom. Chce stáť na stručnom ale výstižnom vieroučnom základe, ktorým je slovo Božie a Augsburské vyznanie. K nemu sa priznáva a chce podľa neho žiť a dodržiavať ho vo vieroučnej, misijnej aj praktickej rovine, ako to robili naši evanjelickí predkovia.
Je to jednoduché a krásne, ale zároveň aj náročné vyznanie, založené na trvalých Božích hodnotách, ktoré sú aj v dnešnej liberálnej, konzumnej, a sebastrednej spoločnosti tak veľmi potrebné, a o to viac vzácne.

Aj keď táto naša vízia a zámer sú len pokračovaním mnohoročného zápasu našich predkov vo viere, sme veľmi sklamaní z prístupu najvyšších cirkevných predstaviteľov ECAV. Bez toho, aby sa Asociácia, ako novonarodené dieťa, mohla vôbec nadýchnuť a informovať evanjelickú verejnosť o svojich zámeroch a cieľoch, sú od jej vzniku voči nej a jej predstaviteľom vedené bezprecedentné a agresívne útoky. Prvým bol tzv. pastiersky list, ktorý miesto duchovného posolstva ostro, hnevlivo a bez pastierskej lásky a porozumenia nepravdivo obvinil Asociáciu zo zlých úmyslov a verejnosti zvestoval miesto pravdy množstvo lží. Zaútočil tiež na predstaviteľov Asociácie, z ktorých niektorí boli už skôr poškodení v nedávnych voľbách, ako aj na emeritného generálneho biskupa M. Klátika, čo sa v histórii ECAV v pastierskom liste nikdy nestalo. Nasledoval odsudzujúci list proti konferencii Hluchoslepota v cirkvi, ktorej cieľom bolo poukázať na opakované a rozsiahle problémy pri správe cirkevného majetku. A keď vyšiel zborník z konferencie, bezprostredne po inštalácii nového vedenia ECAV, toto vedenie vydalo nové vyhlásenie, ktoré svojou agresivitou trhá všetky nielen kresťanské, ale aj morálne a zákonné hranice.

Najvyšší predstavitelia ECAV a dištriktov v tomto vyhlásení Asociáciu slobodných zborov ECAV hrubým spôsobom znova napadli, a dokonca sa dopustili jej neoprávnenej kriminalizácie, keď ju bez akéhokoľvek citu a súdnosti nepriamo obvinili z toho najhoršieho, čo sa v oblasti trestného práva dá nájsť, a to z terorizmu. A aby toho ešte nebolo málo, všetkých tých, ktorí chcú žiť podľa Slova Božieho a augsburského vyznania Martina Luthera, nepriamo označili za teroristov v rukách diabla. Je to strašné a nebezpečné označenie, aké nemá v histórii ECAV obdobu a pripomína nekalé praktiky ŠtB, ktorej „osvedčenou” pracovnou metódou pri vyhľadávaní triedneho nepria­teľa bola lož, pod­vod, zákernosť, násilie a krutosť. Logicky sa preto vynára naliehavá otázka, či vôbec jes­tvuje spôsob, ktorým možno po strašných skúsenostiach s praktikami všemocnej zločineckej organizácie definitívne zamedziť ich opakovaniu. Milí bratia a sestry, ak dnes takto predstavitelia cirkvi označili nás, len preto, že sme sa usilovali o odstránenie neporiadkov v cirkvi, v snahe aby bola čistá a bez úhony, zajtra sa to môže stať vám, ak budete mať rovnaké ideály.

Ak existuje dôsledné uplatňovanie princípov demokracie a pravdy v živote spoločnosti, potom azda najvýstižnejšiu charakteristiku podáva v tomto smere Francois Fénelon de Salignac, francúzsky pedagóg a arcibiskup: „Pravda bez moci a moc bez pravdy – aké je to strašné!“ Asociácia slobodných zborov ECAV stojí na reformačnej viere, že ospravedlnenie z hriechov môžeme dosiahnuť len z milosti, vierou v Krista. Na tejto viere bola stojí naša ECAV. Pán Ježiš zabránil apoštolom vládnuť, panovať nad veriacimi (Mt 20, 25 – 27). Apoštol Peter podobne zakázal starším panovať nad Pánovým dedičstvom (1Pt 5). Martin Luther zasa bojoval proti pápežovi, ktorý si osoboval moc nad celým svetom, čo vyvolalo krvavé vojnové konflikty, uvaľoval kliatby na svojich odporcov, ohňom a mečom stíhal tých, ktorí vystupovali proti neporiadkom v cirkvi. Mrzí nás, že práve biskupi, ktorí sú biskupmi cirkvi podľa Augsburského vyznania, a teda by mali byť k veriacim cirkvi láskaví, mali by im slúžiť a viesť s nimi bratsko-sesterský dialóg, práve títo biskupi naopak, agresívne útočia na Asociáciu slobodných zborov ECAV, démonizujú a kriminalizujú ju. A to aj napriek tomu, že Asociácia pred inštaláciou vydala verejné vyhlásenie, v ktorom „vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zdržali neprimeraných a nedôstojných prejavov nesúhlasu s inštaláciou a úvodom predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v., konanej 2. marca vo Zvolene, ktorí vzišli z nelegitímnych volieb“.

Aj vy sa teraz zrejme pýtate to známe – prečo? My v Asociácii sme presvedčení, že to priamo a neoddeliteľne súvisí s tým, čo sa ďalej uvádza vo vyhlásení cirkevných predstaviteľov, a to, že údajne „nechcú kauzy, ktoré traumatizujú celú evanjelickú verejnosť zametať pod koberec“. Ale presne o tom bola konferencia o hluchoslepote, a rovnako o tom je iba nedávno vydaný zborník z tejto konferencie. Nové vedenie ju ignorovalo a po vydaní zborníka snáď najhorším možným spôsobom Asociáciu slobodných zborov ECAV napadlo. Dnes už je dostupných dôkazov o nehospodárnom, nezákonnom a nečestnom konaní, potvrdených externými inštitúciami, tak veľa, že ich popieranie je vo svojej podstate zbytočné. A tieto prestanú traumatizovať spoločnosť iba vtedy, keď sa objektívne a spravodlivo vyriešia, vyvodí sa adresná zodpovednosť a zavedú sa nápravné opatrenia. To platí rovnako v spoločnosti ako v cirkvi. Kroky Generálneho presbyterstva a Predsedníctva ECAV, spojené s personálnymi zmenami na Generálnom biskupskom úrade, rušením mandátov členov Generálneho hospodárskeho výboru, ktorí na majetkové kauzy poukazovali, či poskytovaním dát z účtovníctva ECAV ľuďom, ktorí svojím nehospodárnym konaním spôsobili cirkvi závažnú finančnú a morálnu škodu, svedčia bohužiaľ o opaku.

Milí evanjelici augsburského vyznania, chceme Vás ubezpečiť, že rovnako ako doteraz, budeme v súlade s vieroučným smerovaním trvať na požiadavkách, ktoré sú pre dôsledné prešetrenie zlyhaní, zavedenie nápravných opatrení, očistenie cirkvi a obnovu bratsko-sesterských vzťahov nevyhnutné. Chceme tak robiť v súlade s kresťanskou morálkou, spravodlivo a s láskou, ktorá tak veľmi chýba v konaní najvyšších predstaviteľov našej kresťanskej cirkvi. Zároveň vyhlasujeme, že využijeme všetky zákonné a legálne prostriedky k očisteniu mena Asociácie slobodných zborov ECAV, aby tento zámer nebol zmarený. Ďakujeme Vám za podporu a veríme, že nám ostanete verní. Veď reformácia s vnútorným duchovným obrodením priniesla i obrodenie vonkajšie. Ale všetko toto bolo dôsledkom, ovocím jeho hlavného diela: reformovania kresťanstva Bibliou.
Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý.” (J 3, 33)

Správna rada Asociácie slobodných zborov ECAV

Foto:wikimedia.org