Máme za sebou ďalšiu epizódu nie veľmi obľúbeného evanjelického seriálu s názvom „Kandidačná porada“, známeho najmä bezohľadnou likvidáciou nepohodlných kandidátov. V tomto seriáli sa síce funkcie a kandidáti menia, ale rešpekt a úcta k slobode, demokracii, zákonu a hlavne k evanjelickej verejnosti stále chýba.

Po voľbách

 • generálneho biskupa v roku 2018
 • generálneho dozorcu
 • dozorcu Východného dištriktu, a neskôr
 • biskupa VD

sme aj teraz, pred voľbou generálneho dozorcu ECAV znova, už 5x (!) zaznamenali, podľa nášho názoru, nezákonne a nemorálne manipulovanie volieb cez kandidačnú poradu. Vychádzame z premisy, ktorú už v roku 2018 konštatoval Osobitný senát Generálneho súdu, že dôvodom na vyradenie kandidátov môžu byť len vopred presne definované, zákonné podmienky. Nie subjektívne, nie účelové, nie také, ktoré uprednostnia len “politicky korektných” kandidátov.

Takýto nedemokratický postup totiž viac ako nebezpečne pripomína

 • uzurpovanie moci vybranou skupinou ľudí,
 • klientelizmus,
 • praktiky bývalého režimu,
 • upieranie práv jednotlivcom, ktorí chceli a mali záujem kandidovať, a hlavne,
 • upieranie práva evanjelickej verejnosti vybrať si generálneho dozorcu zo všetkých kandidátov, ktorí sa do volieb prihlásili

V evanjelickej cirkvi – na rozdiel od iných, vždy platilo, že je to cirkev organizovaná zdola, kde základom cirkvi sú práve cirkevné zbory. Tento moderný demokratický princíp  je v súlade s kresťanskou vieroukou, a tiež v súlade s augsburským vyznaním! Akékoľvek funkcie vytvorené na úrovni seniorátov, dištriktov či generálne cirkvi majú sledovať, podporovať evanjelizáciu a misiu práve v cirkevných zboroch. Nie budovať nedemokratické autoritatívne centrá, ktoré namiesto toho aby slúžili tým, ktorí im dali dôveru, začínajú budovať direktívny a autoritatívny model riadenia resp. “systém”, ktorý prikazuje, trestá či sankcionuje tie zbory, ktoré sa nepodriadia ich, od reality odtrhnutých, zámerom.

Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.“ Lk 22, 25-26

Skupina ľudí, ktorá si o sebe namýšľa viac ako treba, tak znova rozhodla za nás, rozhodla o smerovaní cirkvi, rozhodla o tom, kto je či nie je hodný podieľať sa na riadení a smerovaní cirkvi! Na kandidačnej porade v krásnom kúpeľnom meste Trenčianske Teplice pokračovali vo svojom nemorálnom a nezákonnom konaní, keď z kandidátky (znova) vyradili bývalého generálneho dozorcu Imricha Lukáča, a do volieb nechali prejsť len kandidátov Ivana Trepáča a Mariána Damankoša.

Dnešná (3.7.2021) Synoda sa vraj má primárne zaoberať financovaním, a teda fondom zabezpečenia cirkvi. Plnením uznesení ohľadom Reformaty sa má zaoberať až na ďalšej Synode v septembri. Takéto správanie sa nedá označiť ináč ako arogantné, pretože evidentne ani predsedníctvo ani vedenie cirkvi nie je povinné plniť nič, ale zbory sú povinné, a to najmä platiť. Financovať neefektívnu, zle hospodáriacu cirkev, ktorá nedokázala ani dotiahnuť model reštrukturalizácie cirkvi, a už vôbec nie uznesenia Synody 2019 z Prešova. Synodáli zrejme budú počuť znova iba veľa sľubov…

Podľa dostupných informácií zložka platu farára financovaná z fondu zabezpečenia nie je nároková. V každej slušnej spoločnosti by pravidlá príplatku k platu boli definované vopred, transparentne, a platili by pre všetkých rovnako. Ináč sa takýto nástroj stáva, podobne ako v prípade kandidačných porád, nástrojom subjektívnym, nespravodlivým a určeným akurát na zabezpečenie poslušnosti „podriadených“ či upevnenie moci. Takisto by bolo vhodné, aby tieto peniaze išli primárne do zborov na platy farárov, a nie na neadekvátne zvyšovanie platov seniorov či biskupov, ktorých platy, napriek krízovej situácii v cirkvi, boli navýšené bezprostredne po ich nástupe do funkcií.

Budú možno počuť aj množstvo „šokujúcich“ informácií ako sa im „darí” bojovať s tými, ktorí stále a neochvejne žiadajú vyšetrenie, na pomery cirkvi kolosálnych majetkových káuz. Ale zrejme predložia iba argumenty, ktoré si v priamej konfrontácii obhájiť nevedia. A z toho dôvodu s evanjelikmi, ktorý majú na vec iný, kritický názor, nekomunikujú. Lebo nevedia. Lebo nemajú argumenty!

Synodáli však na to reagovať môžu. Napr. argumentáciou, že takéto “Jóbove” správy sa nepredkladajú na Synode, ale min. 30 dní vopred. Keď to vedeli vytýkať bývalému vedeniu (kvôli meškaniu dva-tri dni), mali by rovnaké pravidlo použiť aj teraz, keď synodáli dostali podklady iba pár dní pred synodou!

Na synode 2019 v Prešove generálny biskup Ivan Eľko povedal, že tým, že s Asociáciou nekomunikujú paradoxne chránia cirkev. V skutočnosti tým však nechránia cirkev, ktorej takýmto postojom iba škodia. Podľa toho čo vidíme v praxi, týmto postojom chránia iba seba, svoje fleky, a svojich kamarátov!

Na záver by sme chceli predložiť dva návrhy:

 1. Apelujeme na synodálov aby podmienili posielanie príspevkov do fondu zabezpečenia, plnením uznesení zo Synody 2019 týkajúcich sa Reformaty (prešetrenie káuz a vyvodenie dôsledkov), reštrukturalizáciou cirkvi, a profesionálne zabezpečeným projektom na elimináciu plytvania v cirkvi.
 2. Vyzývame bratov Trepáča a Damankoša, ak sa hlásia k evanjelickej cirkvi, augsburskému vyznaniu a demokratickým princípom, na ktorých je naša cirkev postavená, aby sa vzdali kandidatúry, a umožnili tak nové a demokratické voľby!

Zvlášť chceme v tejto veci apelovať práve na Mariána Damankoša, politicky činného na Slovensku, ktorý pred časom dokonca kandidoval na poslanca Európskeho parlamentu. Sme totiž presvedčení, že v demokratickej krajine, a už vôbec nie v Európskej únii, nemajú takéto praktiky čo hľadať!

O to vás žiadame v záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku – ak vám pravda na tejto cirkvi záleží!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com