2. adventná nedeľa

„Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa – znie výrok Hospodinov – a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali.“
Jer 16, 10 – 12

Ján Krstiteľ je veľkou postavou adventu. Obsahom jeho zvesti je volanie ku zmene života. Keď sa ho ľudia pýtali, čoho sa vlastne týka tá zmena, jasne im vedel odpovedať. Doteraz ste robili toto a odteraz robte takto. Doteraz ste robili podľa svojej vôle to, čo ste považovali za výhodné pre seba, odteraz robte to, čo je správne pred Pánom Bohom a potrebné pre záchranu vášho života. Hovoril to ľuďom, ktorí si uvedomovali, že sa majú zmeniť, ale nevedeli v čom a ako. Veľmi často sa stáva, že človek – a je jedno v akom storočí žije – akosi nevie v čom sa prehrešuje proti Pánu Bohu.

Aj prorokovi Jeremiášovi sú kladené od jeho poslucháčov otázky svedčiace o tom, že nevidia nič zlé vo svojich životoch. ,, Čo je naša vina ? Čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Pánu Bohu ? “ Tou vinou je – že ,, vaši otcovia opustili mňa – znie výrok Pána Boha – a išli za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im, mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. A vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdilého, zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali.

Uvedomujeme si, že je to aj o nás? Ako sme mohli – ako cirkev, národ i jednotlivci opustiť živého Pána Boha a ísť za cudzími bohmi ? Ako sme mohli svoje deti prestať vodiť do chrámu a nechať ich napospas ateistickému režimu ? Ako sme mohli v nasledujúcich – nových časoch – nechať svoje deti napospas novým myšlienkovým prúdom, ktoré vytlačili z ich mysle zodpovednosť pred Pánom Bohom ? Ako sme mohli dovoliť, aby egocentrizmus, túžba po peniazoch a ,,lepšom“ živote podľa žiadostí naplnili naše kresťanské rodiny až tak, že už niet miesta pre pokánie, pre zmenu, pre rast Božieho kráľovstva?

Modlitba:

Všemohúci Pane Bože, prosím priveď ma k slobode Tvojho Syna, ktorý dokázal rozpoznať a odmietnuť všetky zvody k odklonu od Tvojej svätej vôle a vytrvať v jej konaní aj v nepriateľskom prostredí. Amen.

Mgr. Daniela Kissová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: https://pixabay.com