„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“
Ján 15,6

Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne:
viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie, pitie, hlad, smäd, spanie, chodenie, státie, atď.

Tam, kde je vierovyznanie nesprávne, všetko je márne, všetko je stratené a všetko úplne odsúdené: skutky, život, utrpenie, pôst, modlenie, dávanie almužny, nosenie kapucne, vstúpenie do kláštora, a akákoľvek dodatočná svätosť, ktorú nachádzame v pápežskej cirkvi.

Dr. Martin Luther

 

Základom všetkého, je samozrejme, učenie o spáse skrze vieru v Krista. Toto jediné nás uisťuje o novom živote a prináša oživenie s novou duchovnou a morálnou silou.
Kristus sám zastáva tento názor,  takto vykladá Luther evanjelium podľa Jána 15. kapitolu 6. verš – „Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť…“

Aktuálne:
V týchto dňoch, konkrétne 25. júna si pripomíname 490. výročie Augsburského vyznania – vyznania našej cirkvi. Toto malé „a. v.“ nás odlišuje od iných cirkvi. Robí nás špecifickými, konštituuje nás. Ovplyvňuje naše myslenie i konanie. Pomáha nám správne vysvetľovať Písmo sväté – sústreďuje našu pozornosť na Pána Ježiša Krista a pomáha nám zostávať s Ním hlbokom vzťahu lásky a dôvery. Z Neho, z Pána Ježiša Krista pramení naša radosť, sloboda i nádej.

Augsburské vyznanie sa nerodilo  ľahko. S úctou spomeňme na tých, ktorí boli ochotní vstúpiť do duchovného zápasu za spásu mnohých a riskovali česť, hrdlo i dom. Zanechali nám vzácny duchovný poklad, z ktorého čerpali naši predchodcovia a ktorý je aj pre nás v súčasnosti silnou duchovnou zbraňou.

Dlho ležalo zaprášené. Zoberme ho do ruky i ostatné symbolické knihy a konfrontujme svoj život i prax našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Máme kvalitnú značku, žiaľ v súčasnosti sa za túto značku skrývajú aj tí, ktorých myslenie a konanie nie kompatibilné s hodnotami a. v., ktoré z milosti Božej vyniesli na svetlo naši reformátori. Mnoho deformácii je potrebné odstrániť po tých, ktorí chceli viesť Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, ale nedali si pri tvorbe predpisov námahu spýtať sa: „Čo na to povie naše A. V.? Bude tento CPP kompatibilný s A.V.?“ Bol som na niekoľkých synodách a videl som účelovosť i bezduchosť pri tvorbe jednotlivých CPP. Z plnosti srdca hovoria ústa. Kde nie je duch Kristov, tam je iný duch.

V cirkvi podľa a. v. sa hierarchia zakazuje. V cirkvi podľa a. v. jediným prvým mužom aj v senioráte aj dištrikte je Ježiš Kristus. / Ja som Alfa…/ V cirkvi podľa a. v. sa neprijímajú zákony na udržanie moci a získanie peňazí od ľudí, ale aby pomáhali a slúžili zvesti evanjelia a šíreniu Božieho kráľovstva.

Vďaka Bohu za Asociáciu slobodných zborov, ktorá združuje tých, ktorým záleží na na A. V., na jeho presadzovaní v živote cirkvi. Ďakujem vám, ktorí ste už začali pracovať na príprave CPP, ktoré budú v súlade s A. V.

Som hrdý na vás , ktorí ste nepodľahli ani evanjelikálnym ani „charizmatickým“ mámeniam, na vás, ktorí stojíte pevne a odolávate útokom uzurpátorov „moci“ v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. O výsledku tohto zápasu niet pochýb.

Budúcnosť patrí Pánovi Ježišovi Kristovi a tým, ktorí vierou spojili s Ním svoje životy. Ktorí sú ochotní aj trpieť, nie len spievať : „Smieť žiť pre Krista pre Neho mrieť…“

P.S. Vy, ktorí ste si do Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku prišli urobiť kariéru a zarobiť. Vy, ktorým je dobré jídlo a bydlo hodnotou pred ostatnými, dobre si prečítajte záverečné slová z Evanjelia podľa Jána15, 6.

Pripravil:
Ján Meňky
ev. a. v. farár

ilustračne foto: www.lwl.org