Zjavenie Krista Pána mudrcom

Vidím, Pane, že si prorok.
J 4, 19

Bratia a sestry v Pánovi!

Miesto úvodu na tento sviatok misie a zdieľania moja prosba aj k Vám. Včera mi poslala SMS jedna sestra s prosbou o modlitby pre jej ťažko chorú matku. Rozposlal som jej prosbu priateľom. Pridávam myšlienky v tento sviatočný deň poznačený pandémiou, ale aj s mnohými modlitbami za chorých i za zdravotníkov, ktorí v niektorých nemocniciach, ktoré sú na pokraji kolapsu. Je to modlitba z internetu o ktorú prosím dnes i Vás:

Pane, chcem sa dnes modliť slovami evanjelia, ktoré v rozhovore s tebou vyslovila žena Samaritánka pri studni, keď si jej odhalil pravdu jej života: Pane, vidím, že si prorok. Život ženy, s ktorou si sa rozprával, bol rozbitý, neusporiadaný, s temnou minulosťou. Ktovie, čo všetko tá žena prežívala a čím všetkým žila vo svojom vnútri?! Ktovie, čo všetko sa odohrávalo v jej duši, keď mala päť mužov ?! Jedno mi je však, Ježišu, jasné – túto ženu si neodsúdil, ale rozprával si sa s ňou, prosil si ju o vodu, chcel si, aby ti pomohla. Rozhovorom si ju viedol k pravdivosti, odkrývalo si v nej najhlbší smäd, smäd po večnej láske a po tebe. Len naplnenie tejto túžby utišuje smäd ľudského srdca, ľudského hľadania.

A jasným z tohto evanjelia je mi, Pane, i to, že táto žena je schopná v tebe spoznať a uznať proroka, veď povie: Pane, vidím, že si prorok. Pane Ježiši, Samaritánka ťa spoznáva nie vo chvíli, v ktorej by si jej zjavoval veľké Božie tajomstvá, ale v celkom všednej situácii jej konkrétneho života. A práve to ma oslovuje. Spoznáva, že vieš o nej všetko, vieš, v akej situácii sa nachádza aj v tejto chvíli. A neskôr, keď bude hovoriť a svedčiť o tebe, bude sa odvolávať práve na skutočnosť, že si jej povedal všetko, čo porobila so svojím životom. Myslím, že hriešny spôsob života tejto ženy bol napokon verejne známy, sotva sa dá ukryť skutočnosť, ak žena žije s piatimi mužmi. Mohli by sme povedať, že si jej nepovedal nič nové, a predsa ťa oslovuje a vyznáva ako proroka.

Čím je to? Si prorokom tým, že si jej povedal, čo porobila? Tým, že si odhalil spôsob jej života bez toho, žeby si o nej predtým niečo vôbec vedel? Možno aj tým. No predovšetkým prorokom bol si pre ňu postojom, aký si k nej zaujal. Bol si pre ňu prorokom svedectvom svojej lásky, ktorou si ju neodsúdil, keď si sa s ňou zhováral. Neodmietol si ju ani ju neponižoval, napriek tomu, že si dobre vedel, aká je to žena. Naopak, nechávaš si ňou posluhovať a ona bez zábran hovorí s tebou o svojom hriešnom živote. Po tomto hlbokom zážitku lásky a prijatia ide a volá ľudí, nabáda ich k osobnému stretnutiu s tebou. Vie, že iba osobný kontakt s tebou aj im umožní spoznávať a vidieť v tebe proroka.

Aj dnešná doba, naše tretie tisícročie potrebuje spoznávať a stretať prorokov – ľudí, ktorí dosvedčia tvojou láskou. Svet potrebuje prorokov a svedkov, prorokov pokorne milujúcej lásky k súčasnému človekovi. Prorokov lásky, ktorá ho neodmieta v akejkoľvek situácii jeho života. Prorokov lásky, ktorá vie pochopiť. Potrebuje prorokov lásky, ktorá nesúdi ani neodsudzuje, nevysmieva sa ani nezavrhuje. Prorokov lásky, ktorá sa zľutuje, odpúšťa a prijíma. Prorokov lásky milosrdnej k človekovi, ktorý sa stráca v bludisku toľkých názorov, pohľadov, informácií.
Pane náš, akého proroka stretávajú moji blízki vo mne? Akého svedka? Stretávajú ho vôbec vo mne? Akých prorokov a svedkov stretávajú naši súčasníci v nás, kresťanoch dneška? Pane Ježiši, o čom svedčím svojím slovom a postojom? Viem druhým dosvedčiť teba? Viem ich viesť k osobnému stretnutiu s tebou? Alebo ich svojím životom odrádzam? Nakoľko je moje svedectvo o tebe hodnoverné a presvedčivé?

Pane Ježišu, urob z nás svojich prorokov a svedkov. Cestu k tomu poznáme: prichádzať k tebe, byť s tebou, počúvať ta, zachovávať tvoje slová, žiť z nich a vo všetkom a vždy ťa milovať.
Pane Ježišu, aj príbehom o tejto žene, svojím postojom k nej a jej postojom k tebe mi ukazuješ, akým svedkom mám byť aj ja. Ako mám konať, ako sa mám správať, ako o tebe svedčiť a ohlasovať ťa. Samaritánka hovorí nám všetkým: Poďte sa pozrieť, koho som stretla, poďte k Ježišovi. Ak prídeme, budeme môcť aj my s ľuďmi z evanjelia vyznať: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Potom budeme ešte viac aj prosiť, aby si u nás zostal.“

Možno niekoho prekvapí takáto kázeň na tradičný sviatok, spájaný so starokresťanskou tradíciou. V stereotype príhovorov však chce byť aktuálnym oslovením kresťana, čo možno každoročne prichádzal na služby Božie, prípadne už v tejto novej dobe počúval myšlienky o „troch kráľoch“ s aplikáciami na moderné kresťanstvo. Nános tradície im dal aj mená, dokonca jeden bol aj tmavej pleti! V tejto dobe zatvorených kostolov však je načase otvoriť si duchovný zrak a sluch, pokľaknúť na kolená (ja mám jedno kľakátko po mojom otcovi, čo každodenne sa na ňom rozprával so svojím Pánom). Ako študent – teológ som síce o tom vedel, ale musel som prekročiť prvú zasľúbenú hranicu života podľa 90-teho žalmu, stáť pri lôžku umierajúceho priateľa, pociťovať strasti vyššieho veku a najmä zlobu, závisť až nenávisť, aby som pochopil, prečo je nevyhnutné vrátiť sa ku metódam, zvyklostiam tých, čo nás vo viere vychovávali a príklad zanechali. Neviem, čo ešte zažijeme, neslýchaná pandémia kosí ako stredoveký mor a moderná medicína hľadá riešenie. No ľudia zomierajú a my máme možnosť zaujať k tomu postoj…

Aký zaujmeš Ty, brat, sestra? Ostaneš pred zavretým kostolom, či so zatvoreným, uboleným srdcom budeš sa strachovať o budúcnosť svoju, či najbližších? Strácaš nádej, či dokonca vieru v Boha? Si bezradný (-á)?
Viera sa rodí z pochybností, učili sme na fakulte. Nebojme sa prehodnotiť svoj postoj ku dnešnému sviatku. Veď nás chce nasmerovať k narodenému, čo neostal v jasličkách, ale vykonal dielo spásy. Pre ženu samaritánku, i pre mňa, aj Teba! Poďakujme sa Mu, Nášmu Spasiteľovi a poručme seba i svojich drahých do Jeho milostivých rúk. On vie, čo nám slúži ku pokoju! Nech sa deje jeho svätá vôľa, veď to, sa s nami, aj našimi drahými deje, veríme, že nám všetko slúži na dobro. Zaspievajme si: „Co Búh činí, vše dobré jest…“ Nech je pochválené a zvelebené Jeho meno v dnešný sviatočný deň, i po všetky veky. Amen

Samuel Ján Mišiak
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com