21. nedeľa po Svätej Trojici.

Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. Lebo je veľká Tvoja milosť voči mne a dušu si mi vytrhol z najhlbšieho podsvetia.
Ž 86, 11 – 13

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“
Mt 5, 48

Bratia a sestry;

keďže máme možnosť držať vo svojich vlastných rukách Bibliu, môžeme si veľmi rýchlo overiť a uistiť sa, čo mal Pán Ježiš na mysli, keď nám zdôvodňoval, prečo a ako máme byť dokonalí.

Pán Ježiš to hovoril s plnou vážnosťou ako dôsledok toho, že sme boli Bohom povolaní a zmocnení ku novému spôsobu života.

Čo bolo, je osobnou históriou a mnohé je potrebné zanechať, neopakovať, nevracať sa k tomu, lebo po príchode Pána Ježiša nastal čas nového spôsobu života.

Pán Ježiš vyučuje, hovorí o nových okolnostiach, keď už nebude rozhodujúce to, čo bolo, ale čo sa má odohrávať a diať v živote toho, ktorý Ho počúva. Nie je tu už len písaný starozmluvný zákon, ale je tu slovo Toho, ktorý hovorí a zaväzuje počúvajúceho k novému spôsobu života.

Ten, kto počúva svojho nového Pána, stáva sa Jeho učeníkom a má vedieť, že s veľkou hodnotou obdarovania prichádza na rad vlastná zodpovednosť za to, ako žije.

Najprv spoznáme veľké požehnanie k blahoslavenstvu, že ono sa nás týka osobne. Nebolo ho potrebné získavať vlastnou múdrosťou, úsilím ani prácou. Stačilo počuť, porozumieť a prijať, čo mi Pán Ježiš hovorí. Svet bude vidieť chudobného, žalostiaceho, krotkého, toho, čo túži po spravodlivosti, a ja budem s čistým srdcom, milosrdne tvoriť pokoj, aj keď budem prenasledovaný pre spravodlivosť.

Kvalita soli a svetla sa nemá zmeniť ani skryť. Spravodlivosť bude skutočná, lebo ju realizoval na zemi prítomný Boží Syn. Zmierenie so svätým Bohom, ktorý sa mi stal Otcom. Dokonané na kríži, aby som nepochyboval a spoľahol sa na dokončené Božie dielo na moju záchranu.

Zmieriť sa s bratom, nepodliehať zvodom na hriech, byť úprimným a pravdivým. Nemať potrebu odplácať sa za zlé, milovať svojho nepriateľa, modliť sa za zloduchov a milovať bez rozdielu, aby sa ukázalo, že skutočne mám Otca v nebesiach. Byť dokonalý, ako je dokonalý nebeský Otec. Ide tu o boj, kde prehrávať má hriech a víťaziť nové stvorenie z viery. Láska odzrkadľuje dokonalosť Božej lásky. Je dobrá, zachraňujúca, a má byť aj pri mne. Potrebujem byť v úsilí zápasu v boji o dokonalosť. Ide tu o duchovný boj, kde sa ukáže, na čom mi skutočne záleží.

Vzťahy, čas, majetok… Byť dokonalý, prejavovať sa ako dokonalý vo vzťahu ku svojmu telu, k iným, mať aktivity, ktoré svedčia o takejto kvalite. Byť dokonalý, lebo taká je kvalita Božieho Syna. Tak sa zachoval On ku mne, aby som sa aj ja vedel prejaviť vo svojich ďalších vzťahoch.

Pán Ježiš sám nám odhalil vo svojom slove, že vzťah, aký má Otec k Pánovi Ježišovi, vzťah lásky, je prejavený rovnakou, tou istou láskou ku tým, ku ktorým sa prihovára. Pán Ježiš prosil svojho Otca, aby Jeho učeníci mali tú istú lásku. Aby ju mali v sebe a prejavovali ju.

Teda, mám byť dokonalý, lebo som milovaný dokonalou láskou. Nestačí len nejaká ľudská spravodlivosť. Potrebujem dokonalejšiu spravodlivosť než mali farizeji a zákonníci.

Potrebujem Kristovu spravodlivosť a dokonalosť na základe ktorej sa môžem a mám prejaviť. Tu nejde o zbytočné trápenie tela, ale o službu telom i duchom. Ide o zápas a boj, nie so slabosťou tela, ale so silou zvodu a hriechu, za ktorým stojí diabol a jeho služobníci.

Ak chceme zápasiť, doslova bojovať, máme tak robiť podľa Božieho slova vo viere a láske. Z viery máme hovoriť a žiť. Z lásky máme zápasiť a bojovať dobrý boj. Má nám záležať na nás, na našich, na iných, na tých, ktorí sú s nami, ale aj na tých, ktorí sú proti nám.

Mám zápasiť v sebe, na modlitbách, v plánoch, v trpezlivosti a vytrvalosti v očakávaní, že chcem napĺňať Božiu vôľu.

Vždy majme pri sebe Božiu výstroj pre boj, ktorá spočíva v poznaní Písma a ochote dať sa viesť podľa poznania slova Božieho a vedenia Duchom svätým. Buďme dokonalí, lebo taký je príkaz Pánov! Nie je to alternatíva alebo možnosť pre rôzne prejavy. Náš prejav má byť dokonalý. Bojujme o to!

Modlitba

Pane Ježiši, odpusť nám, že sa nám nechce bojovať podľa Tvojho slova, že naša dokonalosť nie je. Vyznávame svoj hriech a veríme, že Ty jediný nás môžeš zmeniť, napraviť a vystrojiť do dobrého boja. Nauč nás, prosím, bojovať za dokonalosť, zažiť výhry a oslavovať Tvoju milosť. Nech Tvoj kríž a vzkriesenie je pre nás každodenným víťazstvom viery pri dokonalom bohatstve Tvojej lásky; amen.

Mg. Marek Tomčik
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com