Dr. Martin Luther   

Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých
zo studne, v ktorej vody niet.
Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej…
Zachariáš 9, 11 −12

 Jama, v ktorej boli ľudia väznení, je hriech a odplata za hriech, totiž diablova ukrutnosť a večná smrť. Zachariáš hovorí, že z tejto jamy sme nemohli vyjsť, až keď Boh urobil s nami zmluvu. Nie cez obete býkov a juncov, ale skrze krv spravodlivého a spasiteľného Kráľa. Kto nemá túto zmluvu krvi, ten zostane v jame hriechu a večnej smrti. Kto ju má, vyjde z tejto jamy hnevu Božieho k milosti a k večnému životu.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
Evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com