Dr. Martin Luther

Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti.
My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.
Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky,
zmučený pre naše neprávosti.
On znášal trest za náš pokoj,
Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.
Izaiáš 53, 4 − 5.

Toto je pekná a pravá kázeň, ktorá by sa dobre vynímala aj v Novej zmluve v ústach apoštola. Lebo hovorí, že Kristus bol „zasiahnutý, bitý, strápený, zmučený, prebodnutý“, aby nám vydobyl pokoj, spasenie a uzdravenie.

Prorok robí z Krista Pána lekára a učí nás, že ak chceme byť uzdravení, nikde inde to nenájdeme, iba u Krista Pána. On má liek, ktorý nespočíva v dobrých skutkoch, almužnách, pôstoch, ale v znášaní utrpenia, rán a trestu za nás. Preto keď počuješ o udalostiach, ako hrozne zaobchádzali s tvojím drahým Kristom Pánom Židia i pohania, tak napíš na každý kúsok: To sa stalo kvôli mne, to je liek pre mňa, aby som bol vykúpený a uzdravený, nie z telesnej nemoci, ale z hriechu a večnej smrti. Vtedy budeš správne  a hodne užívať udalosti Kristovho utrpenia.

Utrpenie nás učí bázni Božej a dôvere v Boha

Lebo utrpenie Kristovo je zdravým a výborným liekom, ktorý pôsobí dvojakým spôsobom. Najprv tým, že sa z neho lepšie ako z akéhokoľvek trestu naučíme, aká hrozná vec je hriech. Lebo žiaden človek, ani anjel, ani iné stvorenie nemohli zaplatiť za hriech, jedine Syn Boží to musel učiniť. Tu musíme vyznať, že hriech je neznesiteľnou ťarchou. Preto buďme usilovnejší v bázni Božej a učme sa vystríhať takej neresti, ktorá spôsobí, že ľahko upadneme do hriechu. Ale ťažko je z neho vyjsť.

Preto nech nám uvažovanie o utrpení Krista poslúži v prvom rade k tomu, že nám poslúži ako liek proti hriechu, aby sme boli bohabojní a varovali sa hriechu, keďže je takou hroznou, neznesiteľnou ťarchou, ktorú nemohlo uniesť žiadne stvorenie, jedine sám Syn Boží ju musel niesť.

Po druhé, je to liek proti smrti. Lebo kto verí, že Syn Boží umrel za jeho hriechy a smrťou za neho zaplatil, ten má pokojné srdce a proti hriechu a večnej smrti sa potešuje dobrotou Božou.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto:unsplash.com