Biblický príhovor na 3. nedeľu po Zjavení

Na 3. nedeľu po Zjavení nám poslúžila výkladom slova Božieho
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ kázne poslúžil biblický text z druhej knihy Mojžišovej 3, 1 – 10.