Biblický príhovor na 3. nedeľu po Svätej Trojici

Na 3. nedeľu po Svätej Trojici
nám poslúžila výkladom slova Božieho,
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Ako základ kázne poslúžil biblický text
z 1. listu apoštola Petra 5, 6 – 11