Zámerom tohto článku je poskytnúť vám prehľad a základné informácie o kauzách v spoločnosti Reformata z pohľadu podaných trestných oznámení. Okrem samotných podaní vám prinášame aj reakcie z prokuratúry, opakované a doplnené podania a aktuálny stav v tejto oblasti.

 

Trestné oznámenie podané konateľkou Dagmar Valovičovou

 1. Trestné oznámenie, ktoré podala vtedajšia konateľka Reformaty Dagmar Valovičová na Okresnú prokuratúru Bratislava I dňa 24. 11. 2015 Išlo sa o preskúmanie podozrenia zo spáchania zločinu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, zločinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a zločinu sprenevery.

Obsahom trestného podania je neúplné odovzdanie účtovníctva v písomnej forme (elektronické nebolo odovzdané vôbec) s tým, že odovzdané písomné účtovníctvo je neúplné a javí známky manipulácie a nevierohodného zobrazenia pohybov na účtoch spoločnosti. Ďalej obsahovalo zistenia kontroly GHV, pričom táto správa je prílohou trestného oznámenia, ktorá bola zameraná na

 • kontrolu účtovníctva a stav jeho odovzdávania,
 • rekonštrukciu strechy na budove Palisády 46− 48,
 • na nájomnú zmluvu medzi spol. Reformata a spol. Svoradove, s. r. o.,
 • na nevýhodný nájom auta (operatívny leasing), čo bolo spojené s neadekvátne vysokým počtom služobne najazdených kilometrov za 4 roky (130 000 km),
 • machinácie pri hotovostnej platbe za faktúru za opravu strechy v Starej Turej.

Ďalej boli súčasťou trestného oznámenia aj zistenia nezávislej audítorky, u ktorej si spol. Reformata objednala tzv. vykonanie uisťujúcich skutočností za rok 2012 a 2013. Audítorka skonštatovala rôzne nezrovnalosti v hospodárení spoločnosti:

 • účtovníctvo a naň nadväzujúce výkazy sú neskontrolovateľné, nesprávne vykazované a aj nesprávne v mnohých prípadoch účtované,
 • údaje vo výkazoch sú skreslené, a tým poskytujú dezinformáciu pre majiteľov, kontrolné orgány aj tretie osoby,
 • značný nesúlad medzi údajmi vykázanými v oficiálnej účtovnej závierke uloženej v registri účtovných závierok a účtovnou evidenciou (hlavná kniha), ktorá je podkladom na zostavenie účtovnej závierky.

Audítorka v závere konštatuje, že za predpokladu, že účtovná evidencia je správna, rozdiely oproti oficiálnym výkazom sú také významné, že navodzujú dojem, že oficiálna účtovná závierka bola významne upravovaná.

Konateľka ďalej v TO konštatuje, že konaním riaditeľa spoločnosti V. Daniša za pomoci iných osôb došlo v priebehu rokov 2006 − 2014 k nakladaniu s majetkom ku škode spoločnosti najmenej vo výške 150 000 eur.

 1. Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v BA I zo dňa 26. 2. 2016, ktoré vydal vyšetrovateľ Policajného zboru (PZ) JUDr. Róbert Hanúsek

Týmto uznesením bolo trestné oznámenie odmietnuté, nakoľko podľa názoru vyšetrovateľa nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Formálnou chybou podania bolo to, že trestné oznámenie bolo podané len na jedného z dvoch konateľov. Jednotlivé kauzy boli popísané vyšetrovateľom síce podrobne, ale za dosť podstatné považujeme to, že vyšetrovateľ nevypočul ani ekonóma Reformaty, ani audítorku a nezaistil účtovné doklady (ako jeden z významných dôkazných prostriedkov) z preverovaného obdobia.

 1. Dňa 14. 3. 2016 spol. Reformata pripravila a podala sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa zo dňa 26. 2. 2016.

V sťažnosti spol. Reformata okrem iného uviedla, že záver vyšetrovateľa je predčasný a nevychádza zo správnych a hodnoverných podkladov, pretože sa odvíja len na základe výpovede podozrivého bez ohľadu na výpovede ostatných svedkov, ale najmä nezodpovedá skutočnému stavu účtovných zápisov. Tiež v sťažnosti bolo uvedené, že vyšetrovateľ v uznesení opomenul zdôvodniť významné rozdiely v účtovníctve, ktoré zistila nezávislá audítorka.

 1. Uznesenie Okresnej prokuratúry BA Izo dňa 30. 5. 2016 (vydal ho prokurátor JUDr. Rastislav Hruška, PhD.)

Týmto uznesením bola sťažnosť spol. Reformata zo dňa 14. 3. 2016 zamietnutá. Prokurátor potvrdil rozhodnutie a postup vyšetrovateľa ako správny. Prokurátor v uznesení uviedol (vo vzťahu k vyššie spomenutej formálnej chybe), že podanie predmetného trestného oznámenia sa javí ako účelový spôsob riešenia interpersonálnych vzťahov v rámci ECAV. Je viac ako zvláštne, že prokurátor nezohľadnil zásadné nedostatky v účtovníctve a tiež zistenia audítorky, ale na základe formálnej chyby začal “meditovať” nad vnútornými vzťahmi v ECAV.

 

Trestné oznámenie podané konateľom Štefanom Sabolom

 1. Trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR zo dňa 5. 10. 2017 Išlo sa o preskúmanie podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie, krátenia dane a poistného amarenia výkonu správy daní.

V trestnom oznámení bola, okrem iného, uvedená aj informácia, že v účtovnej evidencii za roky 2012 − 2014 boli zistené značné rozdiely v účtoch a stave majetku. To bolo potvrdené aj Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde boli potvrdené závažné nedostatky pri vedení účtovníctva v rokoch 2012 − 2014. Znalecký posudok bol súčasťou trestného oznámenia, rovnako ako informácia, že bývalí konatelia a účtovníčka sa ani na výzvu k nemu nevyjadrili. Pritom len na základe daňových nezrovnalostí vznikla škoda minimálne na úrovni 50 000 eur.

 1. Uznesenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v BA I zo dňa 23. 4. 2018 (vydal ho vyšetrovateľ PZ mjr. Richard Fica)

Týmto uznesením bolo trestné oznámenie odmietnuté, nakoľko podľa vyšetrovateľa nie je dôvod na začatie trestného stíhania. V danom čase už tri mesiace prebiehala daňová kontrola v Reformate…

V odôvodnení tohto uznesenia sa okrem iného uvádza, že dňa 16. 3. 2018 bol vypočutý Vladimír Daniš, ktorý vyšetrovateľovi povedal najmä to, aké funkcie v cirkvi zastával a ešte zastáva. Predmet sporu sa snažil posunúť do osobnej roviny a personálnych sporov s vedením cirkvi. K znaleckému posudku sa vyjadril len tak, že vie, že bol vypracovaný, ale že sa k nemu nemohol vyjadriť, pretože jemu doručený nebol, a tiež pre prebiehajúci súd o vydaní elektronickej formy účtovníctva. Z týchto dvoch protichodných tvrdení sa dá usudzovať, že Vladimír Daniš ho predsa len mal (či mohol mať), ale kvôli inému súdnemu sporu naň nereagoval. Hoci, ak by reagoval (ak by teda vedel), pomohlo by mu to aj v trestnom konaní, aj v súdnom spore…

Ďalej tvrdil, že v Reformate bol pravidelne vykonávaný externý audit. To však nie je pravda: v uvedených rokoch 2012 − 2014 audit vykonaný nebol. Argumentoval tým, že Dozorná rada bola zložená z ekonómov − odborníkov a nikdy ho nenapomenula. Avšak preukázateľné pochybenia vo finančných výkazoch pre cirkev a daňový úrad hovoria niečo úplne iné! Tvrdil, že nikdy nebol upozornený na zlé vedenie účtovníctva, čo však nie je pravda, lebo sa to riešilo na Generálnom presbyterstve ECAV, ktoré bolo Valným zhromaždením Reformaty!

Väčšinu z toho zopakovala aj sestra Vladimíra Daniša, zodpovedná za vedenie účtovníctva. Argumentovala znova v osobnej rovine, keď poukazovala na údajné “zlé vzťahy” s novou konateľkou. Tvrdila, že nemohla reagovať na grémiách v cirkvi, čo však preukázateľne tiež nie je pravda. Celý vecný problém sa snažila nasmerovať do osobnej roviny, keď tvrdila, že útoky voči nim sú vedené so zámerom poškodenia ich dobrého mena. K znaleckému posudku sa vraj vyjadrila, ale v skutočnosti len tak, že sa k nemu nevyjadrí, lebo je súčasťou iného súdneho konania…

Len tieto výpovede stačili vyšetrovateľovi na odmietnutie trestného oznámenia! Nevypočul ani Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite, ani druhú stranu, ktorou bol konateľ spoločnosti Reformata!

Vyšetrovateľ v odôvodnení znova uviedol, že podanie trestného oznámenia novým konateľom môže byť účelové aj vzhľadom na už právoplatne skončené vyšetrovanie v minulosti. Zrejme na základe jednostranných a neoverených informácií uviedol aj to, že podľa neho dochádzalo k sporom medzi vedením Reformaty a vedením ECAV, pričom tieto spory je potrebné riešiť v rámci ECAV! Taktiež, podobne ako bývalý konateľ a účtovníčka, sa odvolal na rozhodnutia Dozornej rady a Valného zhromaždenia, ktoré vraj nezistili žiadne pochybenia. Úplne však odignoroval preukázateľné hrubé nedostatky a zásadné rozdiely vo vedení účtovníctva potvrdené Znaleckým ústavom pri Ekonomickej univerzite ako najvyššej inštancii v danom odbore!

 1. Sťažnosť zo dňa 3. 5. 2018 proti uzneseniu zo dňa 23. 4. 2018

Právny zástupca Reformaty podal sťažnosť, kde uviedol, že vyšetrovateľ PZ nezabezpečil potrebné náležitosti pre správne zhodnotenie skutkového stavu a uspokojil sa len z čiastkovými, a to vôbec nie podstatnými dôkazmi. To sa týkalo najmä výpovede V. Daniša ako konateľa a J. Danišovej ako účtovníčky Reformaty, ktorí vo svojich výpovediach neuviedli žiadne relevantné informácie k predmetu vyšetrovania, a rovnako neuviedli žiadne skutočnosti, ktoré by súviseli s podstatou trestného oznámenia. Vyšetrovateľ sa ani jedného z nich nepýtal na závery odborných otázok, ktoré spočívali v rozdieloch stavov účtov a majetku. Rovnako nevykonal žiadne zisťovanie a nezabezpečil potrebné dôkazy v listinnej podobe. Nevypočul ani osoby, ktoré mohli k veci uviesť podstatné skutočnosti, a to najmä znalcov, pracovníkov daňového úradu, predstaviteľov oznamovateľa a pod.

K sťažnosti bola pripojená ďalšia príloha, a to rozhodnutie Krajského súdu v Trnave, ktorý zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu v Senici (ktorým pôvodne argumentovala J. Danišová ako “dôkazom” vo svoj prospech).

 1. List Reformaty na Okresnú prokuratúru Bratislava I zo dňa 28. 5. 2018

Tento list obsahoval informácie zo zápisnice o ústnom pojednávaní (v priebehu daňovej kontroly) zo dňa 16. 5. 2018 , kde bolo uvedené, že Daňový úrad predbežne vyčíslil dorubenie dane vo výške cca 48 000 eur a pokutu 10 000 eur. Zároveň list obsahoval návrh na vypočutie kompetentnej osoby zo spol. KROS, a. s., a to z dôvodu, že matematické súčty výnosov a nákladov v písomnej verzii účtovníctva sa nezhodujú s výpočtom podľa účtovného programu.

 1. Uznesenie Okresnej prokuratúry BA Izo dňa 5. 6. 2018, ktoré vydal prokurátor JUDr. Rastislav Hruška, PhD.

Týmto uznesením bola sťažnosť spol. Reformata zo dňa 14. 3. 2016 zamietnutá. Prokurátor okrem iného konštatoval, že vyšetrovateľ PZ pri preverovaní skutkového stavu veci postupoval dôsledne a v súlade s Trestným poriadkom, že náležite zistil skutkový stav veci, a to v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie. Ďalej uviedol, že vyšetrovateľ PZ dospel k správnemu právnemu záveru, a to, že v predmetnej veci nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Prokurátor tak v podstate napísal to isté, čo uviedol pred dvomi rokmi, keď rozhodoval o sťažnosti podanej Dagmar Valovičovou. To, že znova sa pustil do hodnotenia interpersonálnych vzťahov v ECAV, už asi nikoho neprekvapí.

 1. Žiadosť na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry BA Izo dňa 31. 10. 2018

Žiadosť bola adresovaná na Generálnu prokuratúru SR. V žiadosti právny zástupca Reformaty požadoval preskúmanie postupu prokurátora Rastislava Hrušku, kde namietal vyjadrenie, že prokurátor celý prípad vzťahuje na interpersonálny boj vnútri cirkvi, a tiež to, že prokurátor popisuje znaky trestného činu sprenevery, pričom trestné oznámenie na trestný čin sprenevery nebolo podané! Uvedený text pravdepodobne prokurátor prevzal z odpovede na prvé trestné oznámenie, ktoré podávala D. Valovičová.

Právny zástupca Reformaty ďalej namietal, že vyšetrovateľ vypočul len V. Daniša a J. Danišovú, ktorí sa beztak k meritu veci nevyjadrili, pričom vôbec nebola vypočutá druhá strana. Namietaná bola aj skutočnosť, že v rozhodnutí sa prokurátor nevyjadril k daňovej kontrole, a to napriek tomu, že mu bolo písomne oznámené, že daňová kontrola prebieha.

Prílohou tejto žiadosti už bolo aj samotné rozhodnutie daňového úradu, kde bol dorubená daň a udelená pokuta vo celkovej výške viac ako 72 000 eur. Právny zástupca Reformaty zároveň požadoval prijatie u generálneho prokurátora so zámerom vysvetlenia veci.

Považujeme za nutné ozrejmiť, že cirkev je financovaná aj zo štátneho rozpočtu a podniká cez svoju správcovskú spoločnosť Reformata, z čoho je možné odvodiť, že ide o verejné zdroje, s ktorými je cirkev povinná hospodárne nakladať a vyhýbať sa škode vo vzťahu k daniam.

 1. Odpoveď Krajskej prokuratúry zo dňa 20. 12. 2018 na žiadosť spoločnosti Reformata zo dňa 31. 10. 2018, ktorú napísala prokurátorka JUDr. Adriana Zacharová

Krajská prokurátorka podporila stanovisko vyšetrovateľa mjr. Richarda Fica a okresného prokurátora Rastislava Hrušku. Skonštatovala, že neexistuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu a za takéto podozrenie nemožno považovať ani závery daňovej kontroly. Podľa jej názoru, pokiaľ by Daňový úrad v rámci svojich zákonných kontrolných kompetencii zistil vo vzťahu k Reformate porušenie zákonnej daňovej povinnosti takým spôsobom, ktorý by odôvodňoval existenciu podozrenia zo spáchania daňového trestného činu, sám by u orgánov činných v trestnom konaní inicioval vykonávanie úkonov trestného konania za účelom prešetrenia tohto podozrenia. Tento názor však bol, okrem iného, vyvrátený aj v relácii RTVS Reportéri, a to pri rozhovore s hovorkyňou Daňového úradu. Tá uviedla, že orgánom činným v trestom konaní postupujú iba tie prípady, keď preverovaný subjekt nezaplatí (dorubenie dane, resp. pokutu) Daňovému úradu.

Prokurátorka zároveň napísala, že opakovaná žiadosť v tejto veci už vybavovaná nebude!

 

Trestné oznámenie – Imrich Lukáč, František Lančarič

Vzhľadom na to, že viacero evanjelikov bolo pohoršených tým, že absentovalo vyjadrenie prokuratúry k zásadným bodom predchádzajúcich trestných oznámení, dvaja členovia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, tentoraz ako fyzické osoby, podali ďalšie trestné oznámenie, ktoré bolo podporené petičnou listinou, ktorú len v priebehu jedného dňa podpísali desiatky evanjelikov.

 1. Trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru BA I zo dňa 20. 5. 2019

Preskúmanie podozrenia zo spáchania trestného činu krátenia dane a poistného.

Celé trestné oznámenie je zamerané na závery daňovej kontroly, sú uvedené príklady z daňových rozhodnutí atď. Prílohou trestného oznámenia sú:

 • Dokumenty týkajúce sa daňovej kontroly
 • Podpisy evanjelikov, ktorí sa pripájajú k trestnému oznámeniu

Nový právny zástupca v oznámení reagoval aj na odpoveď krajskej prokuratúry vo veci tvrdenia, že ak by bol dôvod na trestné konanie, vo veci by konal samotný daňový úrad. To, či daňový úrad konal, alebo nie, podľa neho nemôže byť pre orgán činný v trestnom konaní prekážkou ani ospravedlnením na začatie trestného stíhania, keďže v takom prípade by došlo k jednoznačnému porušeniu zásady oficiality.

 1. Upovedomenie o vybavení trestného oznámenia zo dňa 3. 5. 2019

Upovedomenie bolo vyhotovené dňa 26. 8. 2019 Okresným riaditeľstvom PZ, ktoré podpísal vyšetrovateľ Mgr. M.M.

V upovedomení sa uvádza, že pri preskúmaní trestného oznámenia bolo zistené, že je totožné s trestným oznámením, ktoré už skôr podal konateľ Reformaty Štefan Sabol. Týka sa rovnakého trestného činu skrátenia dane a poistného, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté dňa 23. 4. 2018.

Ďalej sa uvádza, že existujú závery z pracovnej porady riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry z roku 2009, z ktorých vyplýva, že ak prokurátor alebo vyšetrovateľ obdrží od rovnakého podávateľa alebo ďalšieho podávateľa trestné oznámenie pre rovnaký skutok, o ktorom už bolo predtým právoplatne rozhodnuté, o takomto podaní už nie je potrebné konať a rozhodovať, len treba jeho podávateľa písomne upovedomiť o tom, že o skutku už bolo predtým rozhodnuté.

 1. Žiadosť o rozhodnutie o podanom trestnom oznámení zo dňa 7. 10. 2019

Právny zástupca oznamovateľov podáva žiadosť adresovanú Okresnému riaditeľstvu PZ BA I

Podľa právneho zástupcu trestný poriadok v § 197 taxatívne vymenúva spôsoby, akými môže prokurátor alebo policajt rozhodnúť o trestnom oznámení. Je zrejmé, že medzi týmito zákonnými spôsobmi vybavenia trestného oznámenia sa nenachádza „upovedomenie o vybavení trestného oznámenia, a teda takéto rozhodnutie o podanom trestnom oznámení je zjavne v rozpore so zákonom.

Akékoľvek závery pracovnej poradysú v tejto súvislosti irelevantné, keďže „závery pracovnej porady“ nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, a tieto nie sú nadradené Trestnému poriadku.

Právny zástupca taktiež uvádza, že vyjadrenie, že trestné oznámenie bolo podané pre rovnaký skutok, o akom už bolo rozhodnuté, je nesprávne. Podľa upovedomenia malo byť o predchádzajúcom trestnom oznámení právoplatne rozhodnuté dňa 23. 4. 2018. Nové trestné oznámenie sa však odkazuje na rozhodnutie Daňového úradu Bratislava I vydané až po tomto dátume, a teda je zrejmé, že trestné oznámenia nemôžu byť identické ani nepoukazujú na totožné skutky.

V závere žiadosti právny zástupca požaduje, aby o trestnom oznámení bolo rozhodnuté v súlade s Trestným poriadkom, a to aj kvôli možnosti v prípade potreby podať opravný prostriedok.

 1. Odpoveď Okresnej prokuratúry BA Izo dňa 28. 10. 2019 na žiadosť právneho zástupcu zo dňa 7. 10. 2019, ktorú vyhotovila prokurátorka Mgr. S. M. D.)

V odpovedi podporila názor vyšetrovateľa PZ, pretože podľa nej správne dospel k záveru, že ide o totožný skutok, o ktorom už bolo rozhodnuté.

Dodáva, že úmyslom zákonodarcu nebolo nútiť orgány činné v trestnom konaní opakovane a stále dookola rozhodovať o skutočnostiach, ktoré už raz boli vyhodnotené a kde bolo rozhodnuté, že neobsahujú skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania. V opačnom prípade by podľa nej vznikol nikdy nekončiaci kolobeh obsahovo identických trestných oznámení, o ktorých by boli vydávané rozhodnutia, pričom tieto rozhodnutia by mohli byť vždy znovu a znovu napadnuté sťažnosťou „oprávnenej“ osoby. Takáto situácia v žiadnom prípade nebola zámerom zákonodarcu, pretože by bola nelogická, neúčelná a nehospodárna.

 1. Žiadosť o preskúmanie zákonnosti v predsúdnom trestnom konaní zo dňa 10. 1. 2020,

kde právny zástupca oznamovateľov podáva žiadosť adresovanú Krajskej prokuratúre BA

V úvode uvádza rovnaké výhrady, aké adresoval v žiadosti o rozhodnutie na okresnú prokuratúru: “Trestný poriadok v § 197 taxatívne vymenúva spôsoby, akými môže prokurátor alebo policajt rozhodnúť o trestnom oznámení. Je zrejmé, že medzi týmito zákonnými spôsobmi vybavenia trestného oznámenie sa nenachádza „upovedomenie o vybavení trestného oznámenia, a teda takéto rozhodnutie o podanom trestnom oznámení je zjavne v rozpore so zákonom. Akékoľvek „závery pracovnej poradysú v tejto súvislosti irelevantné, keďže „závery pracovnej poradynie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, a tieto nie sú nadradené Trestnému poriadku.

Ďalej reaguje na odpoveď prokurátorky, kde uvádza: “Absurdný je tiež záver okresnej prokuratúry o údajnom úmysle zákonodarcu. Úmysel zákonodarcu je totiž celkom zreteľne vyjadrený v normatívnom texte právneho predpisu. Štátne orgány sú právnymi predpismi viazané a môžu konať iba to, čo im tieto dovoľujú. Ak by bolo úmyslom zákonodarcu „dovoliť“ orgánom činným v trestnom konaní vybaviť trestné oznámenie pre totožný skutok spôsobom, ako to uvádza vyšetrovateľ, zákonodarca by to logicky vyjadril v texte právneho predpisu.

Argument okresnej prokuratúry, že v opačnom prípade by vznikol nikdy nekončiaci kolobeh obsahovo identických trestných oznámení, taktiež odmieta. Takéto správanie akéhokoľvek oznamovateľa by totiž bolo celkom iracionálne a nemalo by pre neho žiaden úžitok.

V závere žiadosti uvádza, že právna úprava, podľa ktorej musí byť aj trestné oznámenie obsahujúce totožný skutok vybavené v zmysle § 197 Trestného poriadku, má svoje logické opodstatnenie. Môže byť totiž sporné, či nové trestné oznámenie obsahuje totožný skutok, alebo ide o skutok iný. Ak by vyšetrovateľ postupoval ako v tomto prípade a išlo by  o rozdielny skutok, oznamovateľ by nemal k dispozícii žiaden štandardný opravný prostriedok!

 1. Odpoveď Krajskej prokuratúry BA zo dňa 28. 2. 2020 na žiadosť právneho zástupcu oznamovateľov zo dňa 10. 1. 2020, ktorú vyhotovil JUDr. O. J.

Prokurátor v liste uviedol, že žiadosť zo dňa 10. 1. 2020 je dôvodná.

Prokurátor krajskej prokuratúry uložil dozorovému prokurátorovi zabezpečiť vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania pre zločin skrátenia dane a poistného a následné vykonanie vyšetrovacích úkonov nevyhnutných pre dôsledné objasnenie predmetnej veci a vydanie rozhodnutia, ktoré bude v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom.

 1. Žiadosť o informáciu o stave konania zo dňa 3. 9. 2020, ktorú oznamovatelia adresovali na Okresnú prokuratúru Bratislava I

Aj napriek tomu, že od okamihu, keď Krajská prokuratúra v Bratislave uložila dozorovému prokurátorovi zabezpečiť vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania, uplynulo už viac ako šesť mesiacov, oznamovatelia nedostali žiadnu informáciu o stave konania. Preto požiadali Okresnú prokuratúru Bratislava I o informáciu o stave konania.

 1. Okresná prokuratúra BA I Informácia ostave trestného konania zo dňa 14. 10. 2020

Informáciu napísala prokurátorka Mgr. S. M. D., pričom uvádza, že táto informácia je odpoveďou na list oznamovateľov.

V odpovedi uvádza, že prokurátor okresnej prokuratúry dňa 9. 3. 2020 záväzným pokynom uložil vyšetrovateľovi PZ, aby vydal uznesenie o začatí trestného stíhania pre zločin skrátenia dane a poistného. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie 18. 6. 2020 vydaním uznesenia, ktoré doručil okresnej prokuratúre dňa 19. 6. 2020 a okresný prokurátor ho vyhodnotil ako zákonné a dôvodné.

Vyšetrovateľ však neupovedomil oznamovateľov o začatí trestného stíhania v zmysle zákona. Preto okresný prokurátor vydal pokyn vyšetrovateľovi dňa 7. 10. 2020, aby uznesenie oznamovateľom doručil. Prokurátorka vykonala dňa 7. 10. 2020 previerku spisu a dospela k záveru, že trestné stíhanie prebieha zákonne a bez prieťahov. V ďalšej časti oznamovateľov informuje, že došlo k zmene vyšetrovateľa z personálnych dôvodov (podľa našich informácií vyšetrovateľa Mgr. M. M. nahradil vyšetrovateľ mjr. R. F.).

 

Aktuálny stav

Na základe informácií zo Synody 2020, a konkrétne z vyjadrenia generálneho dozorcu Jána Brozmana sme sa dozvedeli, že v danej veci bol predvolaný (a pravdepodobne už aj vypočutý) bývalý konateľ Vladimír Daniš. Je veľmi zaujímavé, že generálny dozorca je dobre informovaný o stave konania, kde nie je oznamovateľom, a teda nemá prístup k informáciám o stave konania. Za týchto okolností to teda môže vedieť len od Vladimíra Daniša resp. jemu blízkych osôb. V tomto kontexte vyznieva veľmi absurdne jeho vyjadrenie na Synode, že nevie či je Vladimír Daniš zamestnaný v Reformate, ale vie, že bol predvolaný…

Záver

V tomto článku sme sa vám snažili priniesť časovú následnosť a stručný popis jednotlivých udalostí tak, ako jednotlivé trestné oznámenia prebiehali, resp. prebiehajú. Je to najmä z dôvodu, že táto téma je v ECAV na Slovensku veľmi aktuálna a veľa evanjelikov sa zaujíma o to, čo sa udialo a aký je aktuálny stav konania. Taktiež by sme chceli týmto reagovať na niektoré tendenčné tvrdenia predsedníctva ECAV, keď uvádzajú, že všetky trestné oznámenia prokuratúra zamietla. Takto si každý čitateľ môže svoj názor na túto tému, procesné či informačné súvislosti urobiť sám.

Naším zámerom je teda podporiť objektívne a transparentné vyšetrenie tejto veci tak, aby boli zvážené všetky relevantné podklady a tiež vypočuté a zohľadnené názory všetkých strán. Aby sme sa z chýb, ktoré sa udiali, dokázali poučiť, a aby sa v záujme Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v budúcnosti už viac neopakovali.

Imrich Lukáč
Jaroslav Mervart

ilustračné foto: www.nlc.org