TRESTAŤ VŠAK NEBUDÚ VINNÍKOV, ALE TÝCH, KTORÍ O KAUZE INFORMOVALI

Komisia vznikla po tom, ako synodáli ani väčšina súčasných predstaviteľov cirkvi neverili výsledkom auditu, znaleckého posudku ani kontroly daňového úradu. Zastúpenie v nej malo široké odborné i názorové spektrum – tzn. nebola jednostranne zložená. Správa komisie aj so závermi napokon skutočne potvrdila, že v Reformate došlo k vážnym pochybeniam a potvrdila výsledky auditu, znaleckého posudku aj daňovej kontroly. Zároveň poukázala na závažné pochybenia pri hospodárení spoločnosti do roku 2014. Bývalí konatelia nevysvetlili ani jednu zo závažných položiek, na ktoré poukázal daňový úrad. Správa ukázala, že Imrich Lukáč, bývalý generálny dozorca, počas celého svojho funkčného obdobia informoval evanjelickú verejnosť pravdivo a nevytváral „umelú kauzu“, ako sa to snažili interpretovať niektorí súčasní predstavitelia cirkvi. Na synode 2019 sa jemu – ani ostatným, ktorí bojovali za transparentnosť a nápravu pochybení v Reformate – nedostalo žiadneho poďakovania a ani ospravedlnenia za neustále útoky a spochybňovanie ich slov. Naopak, dnes je už zrejmé, že ich za to čakajú exemplárne tresty. Tohtoročná synoda správu komisie vzala na vedomie. Vysoko hodnotila kvalitu i spracovanie záverov a konštatovala, že takto fundovane pripravená správa v ECAV na Slovensku vari ešte ani nebola. Vinníci, bývalí konatelia Reformaty, však podľa všetkého ostanú bez následkov. Synoda síce deklarovala záujem zosobniť škody, ktoré počas ich pôsobenia v Reformate vznikli, no je otázne, či ich bude vymáhať od nich. O spôsobe vysporiadania sa s následkami a fi nančnými ujmami totiž zrejme bude rozhodovať nové predsedníctvo cirkvi (ako valné zhromaždenie Reformaty) – Ján Brozman a Ivan Eľko, ľudia, ktorí dlhé roky bránili vyšetreniu skutkového stavu v Reformate a tvrdošijne bránili najmä bývalého konateľa Vladimíra Daniša. Namiesto postihov pre tých, ktorí sa dopustili závažných pochybení, synoda spustila štvanicu na bývalé vedenie cirkvi – a potvrdila tak smerovanie súčasného vedenia cirkvi: prenasledovať a trestať tých, ktorí o kauzách informovali – kým ich skutoční aktéri pravdepodobne ostanú bez trestu. V ostrom kontraste s ľúbivými rečami z Vízie 2020 plus 5 („Chceme budovať cirkev, kde predstavitelia cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov sú príkladom dobrých vzťahov bratsko-sesterskej lásky, dobroprajnosti, vzájomnej úcty, pokory, pokánia, odpustenia a horlivosti“) totiž na synode Ivan Eľko avizoval začatie disciplinárneho konania voči bývalému predsedníctvu ECAV – Imrichovi Lukáčovi a Milošovi Klátikovi, teda ľuďom, ktorí mali snahu veci v Reformate a počas priebehu minuloročných volieb pomenovať pravým menom, vyriešiť pre dobro cirkvi a zabrániť tomu, aby sa s majetkom, ktorý Reformata spravuje, v budúcnosti nakladalo takým spôsobom, ako to predviedli bývalí konatelia. Okrem nich spustili nekompromisný hon na novinárov a tiež na všetkých farárov, ktorým záleží na morálke ECAV a ktorým nie je ľahostajné, ako sa nakladalo s majetkom, patriacim nám všetkým – evanjelikom a. v. na Slovensku.