3. adventná nedeľa

Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí:poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.Ajhľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval.Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme.Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec!Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno.Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!Text: Zjav 3, 7 – 13

Drahí bratia a milé sestry

Ježiš Kristus svojmu služobníkovi Jánovi naznačil, aby svedčil o slove Božom i o Jeho svedectve vo vzťahu k Pánovej cirkvi. V Zjavení to Ján opísal i slovami z dnešného textu v časoch, keď kresťanská cirkev už mala časť svojej pozemskej cesty za sebou. Nebola to nejaká víťazná, ba ani triumfálna cesta. Veriaci kresťania stáli pred Bohom a ľuďmi s mnohými pádmi a ranami. Životné skúšky nimi lomcovali a rôznorodá ľudská pochybnosť presakovala aj do vnútra cirkvi, zborov i života veriacich. Neraz aj vlastné pochybnosti samotných veriacich preverovali vo vernosti. Navyše vtedajší svet kresťanskú cirkev vôbec nebral vážne. Mnohé skúšky, ktoré prichádzali, preverovali duchovnú kvalitu cirkvi, zborov, členov.

Kedysi grécko-rímske mesto s príznačným názvom Filadelfia, čo v preklade znamená bratská láska, bolo tiež poznačené búrlivými udalosťami. Jednak to boli prírodné katastrofy, ale aj ľudská nenávisť, nepriateľstvo, strach i obava. Negatívne to zasahovalo mysle a srdcia ľudí. Výnimkou neboli ani členovia malého cirkevného zboru, ktorí tieto tlaky prežívali každý deň. Bohatstvo, ktoré prijali v Ježišovi Kristovi, v moci Jeho slova, sa stali pre ich vieru posilou v ťažkých zápasoch. Dokázali víťazne obstáť proti útočiacim judaistom a iným nepriateľom. Preto samotné slová z textu Písma nás milo prekvapujú tým, že zboru neboli adresované žiadne výhrady, slová kritiky či výčitky od Pána cirkvi, ako to bolo v prípade ostatných zborov v Zjavení. Veriaci vo Filadelfii si za svoju vernosť a vytrvalosť k Ježišovej pravde z evanjelia vypočuli na svoju adresu dobré osvedčenie.

V každom čase potrebujú veriaci počuť pravdivé slová, ktorými sa živý Pán prihovára k svojim v spoločenstve cirkvi. Nielen k tým v minulosti, ale aj k nám, dnešným kresťanom. Často sme naivní, s idealistickými túžbami, ktoré čerpáme z horlivosti a nádeje z minulosti. Pritom sami často stojíme neisto vo viere a vyznaní v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa. Koncepcia práce v cirkvi aj v cirkevných zboroch neraz hľadí viac na to vonkajšie – nepodstatné, ako na to vnútorné – duchovné. Preto aj dnes potrebujeme počuť svedectvá z Písma, ktoré povzbudzujú k cieľavedomému, vytrvalému vzťahu s Ježišom Kristom za každých životných okolností. Nájdime si preto viac času na čítanie Biblie, na modlitby, odpustenie, službu a ochotu viesť duchovné boje v neistotách súčasného života. Pretože aj dnešný svet naplňuje srdce a myseľ človeka – i toho veriaceho – strachom, obavou, nepokojom. Mnohí si dnes myslia, že Božie slovo stráca na svojej sile, keď vidia, ako sa správa dnešný človek, aké sú vzťahy v cirkvi, v zboroch i medzi veriacimi. A nehovoriac o spoločnosti, ktorá má v ponuke povrchné „instantné riešenia“ pre život. Ale obstojí toto všetko v horizonte Božieho pohľadu? Sme smutní, že sme sa dostali akoby na okraj spoločenského záujmu, a často v nostalgii spomíname na časy, keď naši predkovia niečo znamenali v národe i v spoločnosti.  Hoci v súčasnosti predstavujeme „malú moc“, ale o to viac sa usilujme zachovávať Božie slovo a nezapierať svojho Spasiteľa a Vykupiteľa – Ježiša Krista. Jeho moc sa prejaví vo vytrvalej službe pre nášho Pána, čím môžeme ukázať milosrdenstvo a Božiu lásku tým, ktorí Ho opustili alebo Ho ešte nepoznajú, ale predovšetkým ako nášho – môjho osobného Spasiteľa a Pána. Biblia nám ukazuje príklady a svedectvá ľudí, ktorí ak zostali verní Božiemu slovu, tak spoznali Jeho silu a moc, ktorá sa prejavovala v ich každodenných životných situáciách, aj keď vyzerali akokoľvek náročne či nezmyselne. Tak aj zbor vo Filadelfii. Navonok predstavoval malú silu, ale k svojej službe prijal od Pána nesmiernu moc v Jeho slove na svoje spasenie. Tak spoločenstvo veriacich, hoci bolo vystavené útokom od tých, ktorý neprijali Krista – Mesiáša, obstálo. Moc Božieho Ducha im otvorila dvere viery k smelému vyznaniu i k pravému svedectvu v zachovaní Jeho evanjelia a k nezapretiu Krista. Boží Syn Ježiš Kristus nastavil podmienky, ktoré pre hriešneho človeka pripravil milujúci a láskavý Boh vo svojej milosti cez golgotský kríž, otvorený hrob a v moci daru Ducha Svätého, a tak „otvoril dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť“ na spasenie k večnému životu. Tie dvere budú otvorené dovtedy, kým Ježiš znova nepríde ako oslávený v Božej moci a mesiášskej hodnosti. Na Jeho príchod sa pripravujeme, očakávame ho a tešíme sa, že spravodlivosť a poriadok zasadnú na trón. A mnohí pochopia skutočnosť, že Ježiš Kristus vo viere dokáže i z nepriateľov urobiť bratov a sestry v Pánovej cirkvi. Dokonca aj Bohom vyvolený národ, ktorý dostal svoje poslanie a zasľúbenie, raz prijme Víťazného Ježiša Krista a spozná dotyk  Jeho milosti a lásky.

Veriaci kresťan, ktorý má v živote dôverný vzťah s Pánom, musí počítať s nebezpečenstvom od satana. Ten sa nás snaží pripraviť o ten najpodstatnejší dar, že Ježiš Kristus je Boží Syn a je i môj – náš Spasiteľ a Vykupiteľ. S nami je mocný Pán, ktorý v obnovujúcej sa láske dáva nášmu srdcu istotu i zasľúbenie: „Keďže si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno… aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme.“ Všetci si určite uvedomujeme, že sa kráti kalendárny čas, čas adventu, ale aj čas v Božom stvoriteľskom a vykupiteľskom rozhodnutí, čo oznamuje Kristus: „Čoskoro prídem!“ Čakáme na deň, keď znova príde Kristus a všetko uzavrie. Jeho príchod bude spojený s rôznymi úkazmi a skúškami. Pán Ježiš na to nielen upozorňuje, ale svojich verných aj posilňuje, aby sa tej hodiny nebáli. Pánova pomoc však neznamená našu kresťanskú nečinnosť, ale práve naopak, On nás posmeľuje k novej vytrvalosti, trpezlivosti a nádeji, hovoriac: „Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec!“ Potrebné zasľúbenie pre kresťanov k napredovaniu v službe, k posilneniu duchovnej i mravnej zodpovednosti, aby sme sa aj my dnes osvedčili, ako využívame Jeho odporúčané dary slova a sviatostí. Nezabúdajme, že „Cirkev je nielen spoločenstvom zovňajších vecí a obradov ako iné svetské spoločenstva, ale je vo svojej podstate spoločenstvom viery a Ducha Svätého v srdciach…“ (OAV). Kráčajme v dôvere za svojím Pánom a vytrvajme až do konca v moci pravdy Božieho slova a sviatosti, nedajme sa odviesť ani pomýliť na tejto ceste viery. Vtedy všetka naša doterajšia námaha nebude zbytočná v duchovnej príprave na stretnutie s Kristom.

Pri pohľade do budúcnosti nám Ján poukazuje i na úzku previazanosť spoločenstva veriacich k Pánu Bohu v obraze chrámu a stĺpa. Chrámový stĺp nie je len ozdoba, ale je dôležitý stavebný prvok, ktorý nesie celú konštrukciu stavby chrámu. Tak raz budú vovedení do nebeského chrámu a poctení večným spoločenstvom s Pánom všetci tí, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Vykupiteľa, a nikto im to občianstvo v nebesiach nevezme. Svätý, Skutočný, Víťazný Ježiš Kristus nás nezabúda povzbudiť a posilniť ani v tejto náročnej dobe, hovoriac: „Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec!“ Zdanlivo „malá moc“, ale s prekvapujúcim účinkom v dosahu na našu budúcnosť.

Dnešná 3. adventná nedeľa nám to tiež pripomína: „Pripravujte cestu Pánovi.“ Jednak pre tú známu, vzdialenú biblickú pravdu, ale i na to duchovné stretnutie a vnútorné obdarovanie Bohom v zasľúbenom Spasiteľovi a Vykupiteľovi Ježišovi Kristovi. „Blahoslavený, kto číta, aj ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo (určený) čas je blízko.“ Amen.

Mgr. Vladimír Mako
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com