Štvrté výročie Asociácie slobodných zborov

Štvrtého januára sme si pripomenuli štvrté výročie založenia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ani jedna organizácia v rámci cirkvi nezažila toľko osočovania, prenasledovania svojich členov a sympatizantov či šírenia úmyselných klamstiev medzi členmi cirkvi, ako sme to videli pri dehonestovaní ASloZ.

ASloZ vznikla ako reakcia na protizákonné, špekulatívne a nehospodárne nakladanie s majetkom ECAV, na znevažovanie kresťanských hodnôt. Majetkové kauzy, zosmiešňovanie hodnôt evanjelickej cirkvi, obmedzovanie služby farárov, ktorí sa nepodriadili diktátu riadenia, formou vlastnou kedysi ŠtB – to boli dôvody spojenia sa evanjelikov v združení ASloZ.

Vtedajší biskup S. Sabol obvinil ASloZ zo zámeru rozdelenia či odčlenenia sa od ECAV, ako to vraj videl v Sliezsku. Až tak ďaleko siahala domýšľavosť zrejme so zámerom poškodiť a znevážiť Asociáciu v očiach veriacich v ECAV. Namiesto komunikácie s ASloZ si domýšľal niečo, o čom sme my nemali ani tušenia. O rozdelenie cirkvi totiž nikdy nešlo a ani nejde!

Praktiky ŠtB spojené so zrádzaním bratov a sestier vo viere sú v priamom rozpore s prikázaním lásky Pána Ježiša Krista. Buď milujeme Krista, alebo svet. Ján Brozman a Evanjelická jednota, Reformačné listy a sústavne šírenie klamstiev v cirkvi boli tiež podnetom na vznik ASloZ. Je snáď hriechom brániť sa proti hrubokožcom v cirkvi, ktorí škodia evanjelikom? Viac a viac nás toto nové vedenie presviedča o neláske k ECAV. Rozhodli sa byť nekritizovateľní za svoje zlé postoje a rozhodnutia. Oponentom sa vyhrážajú, ohovárajú ich výmyslami a manipulujú ľuďmi.

ASloZ je združením evanjelikov, ktorí ECAV nezavádzajú, nevyciciavajú a ktorí nesúhlasia s tým, aby sa zlé rozhodnutia v cirkvi pretláčali silou, aroganciou moci či tvrdením, že oni majú moc. Blaho cirkvi, teda jej členov, je mimo vnímania vedenia cirkvi. Útlak, vyhrážky alebo aj pomoc zahraničných partnerov je viazaná tým, či ste zaplatili „výpalné” pre ústredie. Podľa tohto zmýšľania by sa napríklad chudobná vdova nikdy nedočkala podpory, lebo podľa pravidiel vedenia našej cirkvi by najprv musela zaplatiť farárovi v cirkevnom zbore, ktorý by následne dovolil zahraničnému partnerovi tejto vdove pomôcť.

Je to taká katolícka milosť. Pán Boh ti odpustí, ale najprv nám zaplať odpustky.

Nad životom a nad vierou človeka sa tak stavia na miesto Pána Boha biskup či iný funkcionár cirkvi, ktorý „zabudol“, že má byť služobníkom.

Vyhrážanie sa a zväzovanie či obmedzovanie ľudí ľudskými predpismi ešte nikdy nikde neviedlo k rozhojneniu viery a lásky. ASloZ tak pôsobí ako zrkadlo, ktoré ukazuje pravú tvár duchovenstva a jej nového vedenia.

Pri štvrtom výročí ASloZ preto očakávame, že sa vedenie cirkvi spamätá a ospravedlní za prenasledovanie členov a sympatizantov ASloZ. Lebo ASloZ nevzniklo len tak pre nič, za nič. Odpor vedenia cirkvi voči pravde a náprave vecí, ktoré cirkvi škodia, je nepochopiteľný!

Pokánie a náprava sú cestou k Bohu i k človeku. Všetko ostatné je podlé ľudské konanie voči Svätému Bohu!

Očakávame najmä ospravedlnenie za hrubé a nečestné zavádzanie evanjelikov, za konanie, ktoré nemá s kresťanskou vierou nič spoločné!

Očakávame normálnu diskusiu o problémoch, ktoré cirkev trápia. Požadujeme slobodné a demokratické voľby a transparentné a efektívne hospodárenie s cirkevným majetkom.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku