Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom jej príhovoru bol biblický text z listu Židom 3, 6 – 14.