Dávali, aj keď mali málo

Február sa vo väčšine našich cirkevných zboroch nesie v znamení zborových konventov. Na nich sa bilancuje predošlý rok a plánuje sa, čo bude v novom, práve prebiehajúcom roku.

Aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV) na svojom webe bilancovala rok 2022. Okrem novoročného pozdravu od našich biskupov, v ktorom sa pochválili, čo všetko sa im podarilo, vyhodnocovala i svoje príjmy do Fondu finančného zabezpečenia cirkvi (FFZ).

ECAV na svojej stránke uverejnila tabuľky, kde sme sa mohli dozvedieť, ktorý cirkevný zbor koľko do FFZ zaplatil, a aj to, ktorý nezaplatil vôbec. Zbory, ktoré nezaplatili všetky vypočítané splátky, boli označené ako dlžníci a vypísané do osobitnej tabuľky dlžníkov.tabuľka

Solidarita

Vedenie ECAV na Slovensku dlhodobo hlása solidaritu väčších s menšími a bohatších s chudobnými, ale solidarita a záujem o cirkevné zbory zo strany vedenia ECAV dlhodobo absentuje. Viaceré cirkevné zbory označené ako dlžníci neboli kvôli svojim rozbehnutým projektom, opravám a správe zborového majetku schopné platiť vypočítanú výšku príspevkov do FFZ. Túto skutočnosť oznámili aj s odôvodnením na biskupské úrady, svojim nadriadeným COJ.

Vedenia biskupských úradov však neboli schopné na tieto oficiálne oznámenia cirkevných zborov odpovedať a ani nijako reagovať . Kto z nich zodvihol aspoň telefón, zavolal a zaujímal sa o to, v akej situácii je zbor? Kto sa má o dané zbory zaujímať? Namiesto toho sa zborom za neplatenie len vyhrážali zrušením kňazskej stanice a spájaním s inými zbormi. Robil sa na ne nátlak cez zborových farárov na SPK alebo konventoch s tým, aby platili.

Zmena financovania cirkvi

Zmena zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností zmenila možnosti využitia príspevku štátu pre cirkvi. Štátny transfer už nie je účelovo viazaný a môže sa využiť tak, ako cirkev uzná za vhodné. Na pokrytie platov duchovných a náklady biskupských úradov už nepostačuje.

Cirkev bola nútená zmeniť svoje financovanie, aby dokázala pokryť všetky svoje náklady. Vedenie cirkvi to však vzalo z opačného konca. Namiesto toho, aby sa najprv pozrelo, kde je možné ušetriť, tak všetku ťarchu prenieslo na cirkevné zbory. Vytvorili FFZ, ktorý najprv prezentovali ako zdroj peňazí na doplatenie platov farárov.

Dnes je už situácia iná a okrem platov farárov sa FFS podľa posledného schváleného štatútu na Synode ECAV 2022 môže použiť aj na  „výdavky na celocirkevné programy a služby ECAV v súlade s rozpočtom schváleným synodou ECAV“  – štatút

Bezodné studnice financií

Cirkev v poslednej dostupnej správe pre Ministerstvo kultúry SR za rok 2021 uvádza, že príspevok do FFZ je dobrovoľný.

Cirkev si ho však schválila ako cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústavného zákona č. 1/2022,

kde podľa paragrafu 3 „Príspevok na zabezpečenie poslania a činnosti ECAV je povinný každý cirkevný zbor každoročne zahrnúť do Rozpočtu finančného hospodárenia v súhrnnej sume podľa výpočtu, uvedeného v § 4 tohto zákona“.

Takže každý cirkevný zbor je povinný platiť všetky vypočítané príspevky. Je jedno, či na to má, alebo nemá finančné prostriedky.

Cirkev nemá vlastné finančné prostriedky a ani sa ich nesnaží získať inou cestou. Financie nie sú, ale členovia výborov a ich predsedovia dostanú za prácu schválenú odmenu. Členstvo vo výboroch bolo doteraz bez nároku na odmenu s tým, že chcem dobrovoľne pomôcť cirkvi. Uhrádzali sa len náklady na cestovanie a ubytovanie.

Z cirkvi sa postupne stáva svetská firma, kde nikto nič neurobí bez odmeny, všetko bude honorované z vreciek cirkevných zborov.

Diskriminácia

Ak je cirkevný zbor dlžníkom, stáva sa „nepohodlným“ a je vylúčený z akejkoľvek podpory zo strany cirkvi. Všetko je podmienené zaplatením všetkých splátok do FFZ.

Napríklad aj zahraničná pomoc od partnerov je pre takéto zbory nedostupná. V článku 7 v kritériách pre výber projektov v zásadách schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia zahraničia je v bode 1 pod písmenom c uvedené: „úhrady príspevkov podľa § 9 cirkevného zákona č. 2/1999 v znení neskorších ustanovení, vrátane Fondu finančného zabezpečenia“.

Okrem samotných cirkevných zborov sa rukojemníkmi stávajú aj ich farári. Pri neplatení do FFZ farári z fondu nedostanú nič, hrozia im krátením úväzkov alebo dokonca výpoveďou.

Na druhej strane, ak farár presvedčí cirkevný zbor, aby platil načas a všetko, má sľúbenú odmenu. V štatúte FFZ v článku VI v bode 2 je uvedené: „Duchovným, ktorých CZ ako miesta zamestnaneckého výkonu v roku 2021 uhradili všetky príspevky, vzniká nárok na mimoriadny príplatok 50 EUR za každý príspevok uhradený v zmysle CÚZ č. 2/2020 § 2 ods. 2.“

ECAV učí o porozumení, o empatii a pomoci iným, má povzbudzovať a sprevádzať, avšak v oblasti financií ide cestou trestania a zahanbovania.

Nový rok nové výzvy

Vstupom do nového roka sa pred cirkevnými zbormi vynárajú nové výzvy a problémy. Prišlo zvyšovanie nákladov na chod cirkevných zborov. To ich núti prehodnocovať, odkiaľ získajú ďalšie zdroje alebo kde by sa dalo ušetriť.

Vo viacerých cirkevných zboroch si už farári prispievajú na bývanie a energie. Aj samotný štát hľadá možnosti, ako pomôcť cirkvám, otvára rôzne výzvy a dáva rezervy na preklenutie tohto obdobia. Snaží sa zmierniť dopady zvyšovania cien energií.

Ako sa snaží cirkev pomôcť cirkevným zborom? Čo robí pre to, aby sa nestalo to, že po zaplatení povinného príspevku do FFZ cirkevný zbor nebude mať na zaplatenie energií, ktoré vzrástli niekoľkonásobne? Cirkev namiesto pomoci a podpory kladie cirkevným zborom polená pod nohy a otáča sa im chrbtom.

Záver

ECAV bola a bude postavená na cirkevných zboroch a ich členoch. Všetko, čo ECAV dnes má, a aj to, že vôbec existuje, je len vďaka ľuďom, ktorí jej boli ochotní dať svoj čas, silu, odhodlanosť, presvedčenie, oddanosť a nemalé materiálne a finančné prostriedky. Štedrosť v rôznych podobách bola vždy obrazom ECAV a jej členov. Dávali, aj keď mali málo.

ECAV a spoločné aktivity treba podporovať, ale nie formou povinných príspevkov, nátlaku a trestov. Podmienky a povinnosti, ktoré sú teraz nastavené, od podpory skôr odrádzajú, ako pre ňu motivujú.

Prikrývajme sa takou veľkou perinou, na akú máme.

Ivan Debnár

Zdroj: ECAV, Ministerstvo kultúry SR
Ilustračné foto: unsplash.com