„V pondelok 4. júla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene sa opätovne stretla kandidačná porada, tvorená predsedníctvami seniorátov a dištriktov, aby zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu. 

Poradu na základe uznesenia Generálneho presbyterstva zo dňa 9.6.2022 viedlo predsedníctvo kandidačnej porady v zložení: Martin Chalupka za ordinovaných, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a za neordinovaných Peter Synak, dozorca Bratislavského seniorátu. 

Do funkcie generálneho dozorcu ECAV jednotliví členovia kandidačnej porady navrhli nasledovných kandidátov (v abecednom poradí): Viktora Čopa, člena CZ Prešov, Mariána Damankoša, dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Petra Gärtnera, dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu, Imricha Lukáča, zborového dozorcu CZ Opiná, Ivana Trepáča, dozorcu Turčianskeho seniorátu a Renátu Vinczeovú, dištriktuálnu dozorkyňu ZD a súčasnú zástupkyňu generálneho dozorcu ECAV. 

Kandidačná porada po predstavení jednotlivých kandidátov a rozprave na svojom zasadnutí v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV napokon štyroch kandidátov, menovite: Mariána Damankoša, Petra Gärtnera, Ivana Trepáča a Renátu Vinczeovú. Podporu kandidačnej porady nezískali bratia Viktor Čop a Imrich Lukáč.

Členovia kandidačnej porady sa pri zostavovaní kandidátky na funkciu generálneho dozorcu riadili cirkevným zákonom o voľbách cirkevných predstaviteľov, podľa ktorého právo navrhovať kandidátov majú výlučne členovia kandidačnej porady. Z kandidátov, ktorí spĺňali podmienky kandidácie, do volieb postúpili tí, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia podľa schváleného harmonogramu: 4. septembra, 11. septembra a 18. septembra 2022. Ďalšie informácie k voľbám nájdete v priloženom harmonograme volieb, ktorý bol schválený na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV dňa 9.6.2022″

Zdroj: ECAV.sk
Ilustračné foto: pixabay.com