Ako členovia Asociácie slobodných zborov (Asociácie SloZ) ECAV na Slovensku pokladáme za dôležité vyjadriť sa k uzneseniu synody, ktoré je namierené proti nášmu združeniu. Toto uznesenie spolu so svojim stanoviskom zaslalo predsedníctvo ECAV na Slovensku do všetkých cirkevných zborov 11. septembra so žiadosťou, aby bolo čítané v kostoloch, prípadne zverejnené a rozšírené aj prostredníctvom internetu.

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku. Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života. Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov: Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.

2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.

3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.

4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.

5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22:

Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi. Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

Je dôležité zdôrazniť, že predsedníctvo cirkvi sa pred návrhom tohto vyjadrenia nijakým spôsobom nepokúsilo o dialóg s Asociáciou, ani nereagovalo na jej výzvy. Ide teda o vyhlásenie „o nás, bez nás”. Ani na júnovej synode v Prešove, na ktorej sa zúčastnili členovia Asociácie, nedostali priestor na vysvetlenie či obhájenie svojich cieľov. A to aj napriek tomu, že sa o túto možnosť aktívne uchádzali. Sme presvedčení, že takéto konanie cirkevných predstaviteľov a grémií dehonestuje evanjelickú cirkev v očiach verejnosti, a znižuje jej kredit. To, že nekomunikujú s členmi ECAV, nedajú im možnosť sa vyjadriť, a prijímajú jednostranné a tendenčné vyhlásenia, situáciu v cirkvi iba zhoršujú.

 

Vo vyhlásení sa okrem iného píše, že členovia Asociácie nerešpektujú cirkevno-právne predpisy. Toto obvinenie však nie je doložené ničím konkrétnym! Je to podobný prípad obvinení akým museli čeliť bývalí biskupi Miloša Klátika a Milana Krivdu. Tých obvinili z toho, že sa prehrešili proti záujmom ECAV, pričom nebolo špecifikované ani ako ani kedy. Za to im však odobrali biskupské kríže a tituly emeritný biskup! Ďalej sa píše, že nerešpektujeme grémia ECAV. Faktom však je, že práve súčasné generálne presbyterstvo nerešpektovalo cirkevné ani svetské zákony, keď vyhodilo všetkých členov Asociácie, laikov aj duchovných z cirkevných grémií a to bez udania dôvodu!

 

V bode 2 sa uvádza, že ASloZ zneužíva značku ECAV a s ECAV nespolupracuje. Znova pripomíname, že je to práve vedenie cirkvi, ktoré ignorovalo všetky ponuky na dialóg. Ako evanjelikom Augsburského vyznania združeným v AsloZ, ktorí majú úprimný záujem, aby ECAV ostala verná svojím hodnotám, učeniu a svojmu poslaniu, je nám veľmi ľúto, že toto vedenie si privlastňuje značku ECAV a protiprávne upiera jej používanie vlastným členom! Všetci členovia Asociácie sú predsa členmi ECAV, a preto zakázať používať označenie ECAV je nezákonné a nemožné. Predsedníctvo cirkvi, zrejme z arogancie moci, používa taktiku uzurpovania moci v zmysle „my máme funkciu, my sme cirkev”, a kto nás napomína, útočí na cirkev. Tu by si však predsedníctvo ECAV malo uvedomiť, že skrývať sa za cirkev nie je biblický prístup, pretože nie vedenie má využívať (pre svoje účely) cirkev, ale naopak vedenie má slúžiť cirkvi a jej členom! To že tento prístup, a tiež rétorika, ktorú používajú proti vlastným veriacom, je pomýlená potvrdzuje aj Pán Ježiš Kristus, keď hovorí: „Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.” (L 22, 25 – 26)

 

Všetci členovia ASloZ sú evanjelikmi augsburského vyznania a členmi ECAV, záleží im na našej cirkvi a aktívne prispievajú k zlepšeniu jej pomerov. Pripomíname najmä účasť našich členov v práci vo výboroch až do ich vylúčenia, participáciu na príprave správy Komisie na prešetrenie hospodárenia v spoločnosti Reformata, príspevok k novej štruktúre cirkvi, či návrhy na zmeny cirkevno-právnych predpisov zverejnené v samostatnej sekcii „Návrhy AsloZ” na internetových stránkach Asociácie.

 

V bode 3 sa uvádza, že tí ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do AsloZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, a to najmä rozbíjania jednoty cirkvi. Musíme konštatovať, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. V ECAV počas jej histórie vznikali rôzne združenia, napr. Slovenská evanjelická jednota. Jej cieľom bolo ako uvádza jej zakladateľ Pavel Blaciar: „Uzhodli sme sa, že sa združíme aby sme prácu cirkvi Kristovej podporili, vnútornou misiou jeden druhého naprávali a polepšovali.“  Z tohto dôvodu sme aj my založili združenie Asociáciu SloZ. Preto je pomýlené, ak predstavitelia cirkvi a jej funkcionári hovoria o disciplinárnom priestupku a rozbíjaní cirkvi, ak niekto poukazuje na nevyznaný hriech a snaží sa o nápravu. Aj z vieroučného hľadiska našej cirkvi, ktorá má žiť Augsburské vyznanie, práve nevyznaný hriech rozbíja cirkev a ničí vzťahy. A poukazovanie na hriech, so zámerom pokánia a nápravy, je jediná cesta k skutočnej biblickej jednote a zdravej cirkvi. Odsudzovanie tých, ktorí konštruktívne napomínajú je teda nebiblické a pomýlené, a práve to našej evanjelickej cirkvi škodí. Predsedníctvo tým zároveň dáva najavo, že nielenže nemieni riešiť staré pochybenia, ale zároveň bráni zavedeniu takých kontrolných mechanizmov, ktoré by podobným pochybeniam zamedzili v budúcnosti.

 

Prístup predsedníctva cirkvi je teda zároveň v príkrom rozpore s tým čo je konštatované v bode 4: ECAV so svojimi predstaviteľmi (vraj) zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcii bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi. Ale ako ináč máme nazvať ignorovanie uznesení synody o vyvodení zodpovednosti bývalých konateľov za nezákonné a finančne nákladné pochybenia vo vedení účtovníctva? O správe majetku nehovoriac. Prečo bez vysvetlenia a udania dôvodu sú vylučovaní nepohodlní evanjelici z cirkevných grémií? Prečo bolo odvolané nové vedenie Reformaty, keď z hľadiska transparentnosti a efektívnosti hospodárenia nastavilo nový, podstatne vyšší štandard ako to predchádzajúce? Prečo je tu snaha odvolať a zmeniť právneho zástupcu Reformaty, keď ten súčasný doteraz Reformatu úspešne zastupoval? Prečo sa za konateľa resp. za členov Dozornej rady Reformaty dostali práve ľudia ako Branislav Rybnikár, Martin Kováč či Daniel Mišina, keď práve oni nielen na Synode, ale aj predtým cez elektronické médiá neúspešne obhajovali bývalých konateľov. Stanú sa z obhajcov oponenti zastupujúci Reformatu a ECAV, alebo sa očakáva iný scénar?

 

Hovoriť v tejto situácii o tom, že všetky problematické činy sa riešia, a to bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi je teda nečestné a falošné. Sme toho názoru, že členovia ECAV sú zavádzaní o tom, čo sa v cirkvi deje, a že skutočné zámery vedenia cirkvi pred nimi ostávajú skryté. Snaha obhájiť neobhájiteľné na úkor cirkvi sa nedá urobiť bez toho, aby sa jeden hriech zakryl ďalším, väčším. Keďže ale hriech, naviac v cirkvi, môžeme automaticky považovať za škandál, asi nikoho neprekvapí, že vedenie cirkvi vyvíja obrovské úsilie zamerané na to, aby sa tieto informácie nedostali na verejnosť. Preto tie obvinenia, škandalizovanie, trestné a súdne podania na Spolok Tranovský, ktorý sa podujal vydávať vlastný Evanjelický posol Spolku Tranovský, a ostal tak jediným slobodným a objektívnym médiom evanjelikov Augsburského vyznania.

 

Zakrývanie takéhoto konania biblickými citátmi ako vidíme v závere vyhlásenia predsedníctva cirkvi nič neosoží, len znásobuje rozdelenie, faloš a pretvárku v cirkvi. Nové vedenie cirkvi by malo vysvetliť motívy takéhoto nezodpovedného konania, a vyvrátiť podozrenia z toho, že vlastné záujmy, resp. záujmy spriaznených osôb povýšili nad záujmy ECAV. Toto vysvetlenie sú dlžní celej evanjelickej verejnosti, a to ako vo veci Reformaty, volieb, tak aj prenasledovania evanjelikov, ktorí majú iný názor, a tiež novinárov, ako poslednej inštancie demokracie a slobody prejavu.

 

V závere vyhlásenia predsedníctva ECAV sa uvádza: „Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.” Tu je potrebné zdôrazniť, že táto veta v biblickom slova zmysle, ale aj v tom ľudovom „ryba smrdí od hlavy”, patrí v prvom rade najmä predsedníctvu cirkvi. To čo sa v našej cirkvi od Synody udialo, je podľa nás v ostrom rozpore so správou Komisie na prešetrenie hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., spravujúcej cirkevný majetok a vyhlásením synody. Ignoruje sa tu správa komisie a predsedníctvo cirkvi skôr pokračuje v smerovaní, ktoré naznačili v relácii Reportéri: „Reformata nie je žiadna kauza” resp. „kde boli vtedy kompetentní”. Tým dáva najavo nielen svoju neúctu k Synode a celej evanjelickej verejnosti, ale priamo vyvoláva anarchiu, z ktorej sa snaží obviniť tých, ktorí na tieto pochybenia poukazujú.

 

Milí bratia a sestry, milí evanjelici! Asociácia slobodných zborov ECAV, napriek všetkým nepravdivým obvineniam, vždy pevne stála a stojí na Slove Božom a augsburskom vyznaní, ktoré je základom našej cirkvi. Ako evanjelici oddaní našej cirkvi chceme prispieť k jej rozvoju, poukazovať na nedostatky a navrhovať ich riešenia. Pripojte sa k nám a pomôžte, aby evanjelická cirkev aj v tejto náročnej skúške obstála, a ostala verná svojmu učeniu, pomôžte nám aby táto cirkev ostala cirkvou Kristovou. Zložme ruky k modlitbe, aby Hospodin aj naďalej korunoval naše dielo svojim požehnaním.

Za správnu radu Asociácieslobodných zborov ECAV,
Jaroslav Mervart, predseda