Správa Revíznej komisie
Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku
za rok 2019

Revízna komisia vykonala kontrolu účtovníctva za rok 2019, ktorá bola zameraná na správnosť účtovania jednotlivých položiek, ale tiež úplnosť príjmových a výdavkových dokladov a zdokladovanie všetkých výdavkov a príjmov. Bola odkontrolovaná Kniha analytickej evidencie − prehľad účtov, v rámci ktorej bola vykonaná kontrola pokladničnej knihy, výdaje a príjmy podľa jednotlivých položiek, zaevidované údaje a príjmy boli porovnané s účtovnými dokladmi, na ktorých bola vykonaná vecná a formálna správnosť v súlade s poslaním a zameraním Asociácie.

Záver: Revízna komisia konštatuje, že účtovníctvo Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku so sídlom v Mengusovciach 194, IČO 52154394, je vedené v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve. Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

V Mengusovciach, dňa 30. 5. 2020

Ing. Viktor Čop, v.r.
predseda revíznej komisie

ilustračné foto: pixabay.com