Bratia a sestry,

so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dnes, 14. februára 2021, náš Pán z tejto časnosti povolal k sebe svojho verného služobníka Ing. Dušana Praženku, CSc., ktorý mnohé roky aktívne pôsobil vo viacerých funkciách v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Prednášal na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a bol členom Inštitútu informatiky a štatistiky INFOSTAT, zriadeného pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Dušan ako veriaci kresťan bol aktívnym podporovateľom Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku, kde bol zároveň členom revíznej komisie. V rokoch 2016 až 2019 bol členom predstavenstva akciovej spoločnosti Tranoscius, kde prinášal nielen odborné poznatky z oblasti informačno-komunikačných technológií, ale aj svoje životné skúsenosti a osobné kvality.

Poznali sme ho ako pokojného, ale odhodlaného človeka, ako toho, ktorý dokázal svojich blížnych počúvať, pochopiť a zároveň im pomôcť. Do kolektívu, v ktorom sa nachádzal, prinášal skutočný pokoj, založený na hodnotách a zásadovom postoji. Nikdy nekonal unáhlene, vždy sa snažil problém dobre poznať, prediskutovať ho s bratmi a so sestrami v cirkvi a až potom prijať rozhodnutie. Nepoznal dvojitý meter, kriticky hodnotil to, čo sa dialo (a deje) v cirkvi, ale rovnaké nároky mal vždy aj na vlastných.

Aj v situácii, keď ho dlhodobo trápila vážna choroba, a tiež napriek náročnej liečbe, vždy, keď mu to zdravotný stav dovolil, prišiel osobne medzi nás. Jeho pevná viera v nášho Pána Ježiša Krista a jeho životné skúsenosti boli pre nás skutočným požehnaním. Nikdy sme ho nevideli zaváhať v odsúdení hriechu a všetkého zlého, čo sa v cirkvi udialo. Vždy veľmi rád podporil všetky aktivity, ktoré boli realizované v prospech našej milovanej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Dušan, nikdy na to nezabudneme. Navždy zostaneš v našich srdciach.

Ďakujeme nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za brata Dušana Praženku, za jeho lásku, pokoj a múdrosť, ktoré medzi nás pri každom stretnutí prinášal. Zároveň prosíme milostivého Pána Boha, aby v týchto ťažkých chvíľach posilňoval a podporoval pozostalú rodinu.

 

„Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista,
kedykoľvek sa modlíme za vás,
lebo sme počuli o vašej viere v Kristovi Ježišovi a o láske,
ktorú máte ku všetkým svätým pre nádej, pripravenú vám v nebesiach.“
Kol 1, 3 – 5