Spišskopodhradská synoda

22. a 23. januára 2024 sme si pripomenuli 410. výročie jednej z dôležitých zákonodarných synod Evanjelickej cirkvi. Synoda dobudovala cirkevnú správu na Spiši a Šariši.

Spišskopodhradská synoda sa konala v roku 1614 v Spišskom podhradí. Bola v poradí druhov zákonodarnou synodou po Žilinskej synode, ktorá sa konala v roku 1610. Zákony Žilinskej synody boli základným pilierom evanjelikov na území dnešného Slovenska. Vytvorili podmienky a zjednotili ďalšie smerovanie cirkvi. Zástupcovia Spiša a Šariša sa nezúčastnili na zasadnutí Žilinskej synody. Preto bola zvolaná druhá zákonodarná synoda do Spišského Podhradia.

Na zasadnutí Spišskopodhradskej synody sa zúčastnilo 69 synodálov z duchovného a svetského stavu. Ústredným biblickým citátom boli slová 133. Žalmu: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Synode predsedal Krištof Turzo.

Dva nové senioráty

Zasadnutie synody sa začalo slávnostnými službami Božími. Synoda zriadila dve nové superintendencie. Za superintendenta Superintendencie slobodných kráľovských miest bol zvolený Peter Zabler a za superintendenta Spišsko-šarišskej superintendencie bol zvolený Štefan Xylander. Do tejto superintendencie patrili senioráty: Šarišský, Zemplínsky a osem spišských seniorátov (Spišský mestský, Hornopopradský, Dolnopopradský, Hornohornádsky, Dolnohornádsky, Ľubovniansky, Dunajecký, Spišský banský).

Synoda 16 kánonov, ktoré vychádzali zo zákonov Žilinskej synody. Bola nimi potvrdená záväznosť vierovyznania podľa Augsburského vyznania viery. Superintendenti boli zvolení podľa wittenberského spôsobu. Po zložení prísahy začali vykonávať svoju funkciu. Peter Zambler bol v úrade až do svojej smrti v roku 1645. Štefan Xylander nemohol svoj úrad vykonávať, pretože v zálohovaných mestách poľská správa neuznávala zákony synody. Napokon bol Štefan Xylander nútený vzdať sa svojho úradu vzdal svojho úradu. Cirkevné zbory Spišsko-šarišskej superintendencie boli podriadené superintendentovi slobodných kráľovských miest.

Prísaha superintendentov

„Ja, … superintendent duchovných, ktorí obývajú stolice …, prisahám pred živým Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým a sľubujem, že: nebudem vo svojom živote šíriť ani verejne ani súkromne iné učenie než to, ktoré je obsiahnuté v prorockých a apoštolských spisoch a ktoré bolo predložené v Augsburskom vyznaní cisárovi Karolovi V. roku Pána 1530 a ktoré je zahrnuté v Symbolických knihách našich cirkevných zborov; že sa budem vážne a svedomito starať o to, aby toto vyznanie vyznávali a vyučovali aj páni seniori a duchovní, ktorí sú zverení do mojej starostlivosti; budem sa usilovať s pomocou Ducha Svätého byť takým predstaveným pánom služobníkom cirkvi i celému stádu, mne zverenému, ako sa patrí na dobrého a verného pastiera duší a slova Božieho kazateľa; budem sa usilovať zachovávať zákony, ktoré sú záväzné pre duchovných jednotlivých seniorátov, stolíc a dištriktov, ako aj predpisy týkajúce sa môjho úradu superintendenta; budem dbať o to, aby ich dodržiavali všetci, ktorí patria pod môj dohľad.

Toto všetko chcem plniť zo všetkých svojich síl, k čomu nech mi dopomáha Boh, Otec, Syn i Duch Svätý a moja kresťanská viera. Amen.

Na večnú pamäť a pevnosť prítomnů listinu, potvrdenú obvyklými pečaťami a vlastnoručnými podpismi, schvaľujeme a vydávame.

Vykonané a dané v spomínanom mestečku Spišské Podhradie 23. januára roku Pána 1614.“

Zdroj: Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody
Foto: ecav.sk