Späťvzatie žaloby

V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred upozorňujeme na to, že hodnotíme len vzťah žalovaného, ktorým v tomto prípade bola ECAV a Tranoscius, voči jednému zo žalovaných, a to voči Asociácii slobodných zborov.

Vedenie našej cirkvi často vyzerá tak, že o niektoré záležitosti vôbec nemá záujem, resp. že ich vyšetriť nevie či nechce. Ale, naopak, ak niečo chce, tak koná až príliš rýchlo a obetuje na tento účel toľko peňazí, koľko treba (resp. aj viac). A to až do tej miery, že sa to napokon zdráha aj zverejniť, pretože nejde o ich vlastné peniaze, ale o peniaze cirkevné – zo štátneho rozpočtu, resp. zo zborov.

Inými slovami, tam, kde sa vedeniu ECAV nechce, tam sa ani nič nedeje. To vidíme napr. v Reformate. Tam, kde sú osobne motivovaní – napr. na spochybnení tých, ktorí na majetkové kauzy v Reformate poukazujú – tam naopak konajú veľmi rýchlo, dokonca aj za využitia externých firiem, a teda draho.

Takýmto spôsobom vedenie cirkvi postupovalo aj v roku 2019 krátko po tom, ako nezákonným a agresívnym spôsobom obsadilo Tranoscius. Už o tri mesiace (v septembri 2019) bola na súde profesionálne spracovaná žaloba, ktorú pre ECAV a Tranoscius pripravila renomovaná právna kancelária Bukovinský a Chlípala. Na základe informácií, ktoré z vedenia cirkvi a Tranoscia právna kancelária dostala, pripravili žalobu na vtedajší Spolok Tranovský (dnes Spolok Lutherus), na Asociáciu slobodných zborov a tiež na štyri fyzické osoby – bývalých zamestnancov a členov predstavenstva Tranoscia (bývalý riaditeľ, šéfredaktorka, redaktorka a predseda predstavenstva). Keď žalovanú stranu začala zastupovať jedna z najznámejších právnych kancelárií na Slovensku – Relevans, sily sa v tejto oblasti vyrovnali.

Lenže ani vynikajúci kuchár z nekvalitných a pochybných ingrediencií veľa nenavarí. Už na začiatku sme poukazovali na to, že žaloba všeobecne, a zvlášť z pohľadu Asociácie slobodných zborov, stojí na hlinených nohách. Na tvrdenia uvedené v žalobe neboli žiadne relevantné dôkazy, väčšina z nich bola nepravdivá a niektoré boli úplne vykonštruované (nafúknuté, resp. uvedené v zlom kontexte). Na Okresný súd v Bratislave však tento „silný marketingový príbeh“ právnej kancelárie žalobcu „zabral“, a ten celé, žalobcom požadované predbežné opatrenie schválil. Veľmi zvláštne pôsobila skutočnosť, že súd v rozhodnutí citoval celé pasáže žaloby, dokonca aj s chybami…

Vo veci predbežného opatrenia (logicky) nasledovalo odvolanie sa na krajský súd. Ten na základe dostupných informácií (stále bez verejného pojednávania, z pohľadu Asociácie) rozhodnutie zásadným spôsobom zmenil a väčšinu reštrikcií, ktoré vyplynuli z rozhodnutia okresného súdu, zrušil. Tu je potrebné dodať, že išlo najmä o stiahnutie a následné znovuuverejnenie článkov, ktoré boli zverejnené na webovej stránke ASloZ. Ešte stále však ostávala povinnosť zdržiavať sa používania niektorých názvov inštitúcií či pojmov, ktoré mali spojitosť s Tranosciom alebo ECAV, a to až do riadneho rozhodnutia súdu.

Na prvom verejnom pojednávaní 12. októbra 2021 v Banskej Bystrici sa ani veľmi nepojednávalo, pretože sa otvorila možnosť hľadania zmieru. Žalobca (ECAV, Tranoscius) adresoval žalovanému prostredníctvom svojho právneho zástupcu návrh dohody o zmieri. Ten sme za Asociáciu odmietli, pretože prípadným ospravedlnením by sme sa v podstate priznali k niečomu, čo sme neurobili. Rovnako sme nevideli zmysel ani v akceptácii akéhokoľvek zákazu používania niektorých názvov a „obchodných značiek“, a to z rovnakého dôvodu ako v prvom prípade. Túto dohodu o zmier sme teda ako celok odmietli, pretože sme boli presvedčení, že na prípadnom verejnom pojednávaní vieme tento svoj postoj aj obhájiť. Pokiaľ je nám známe, podobný pokus o zmier vtedy odmietol aj Spolok Lutherus.

No a potom prišla posledná – alebo, ak chcete, finálna – korekcia. Žalobca 21. 4. 2022 doručil súdu späťvzatie žaloby vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov a tiež k bývalému predsedovi predstavenstva Tranoscia (a súčasnému predsedovi správnej rady Asociácie). A zazvonil zvonec a nepodarenej rozprávke bol koniec. Podľa nášho názoru v tomto prípade ani tak nejde  o rozprávku, ako skôr o horor, ktorý mal paralyzovať a odstaviť tých, ktorý poukazujú na závažné zlyhania a majetkové kauzy v cirkvi. A pokiaľ by sa nevedeli dobre brániť, tak i s potenciálom ich aj finančne zničiť. Dnes už môžeme definitívne konštatovať, že vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov sa to nepodarilo. A keďže dobre poznáme predmet sporu, sme toho názoru, že sa to nemusí podariť ani voči Spolku Lutherus.

Predmet žaloby, ktorý hovorí o tzv. nekalej súťaži, je totiž viac zameraný na formu ako na obsah. Ide o to, aby hospodárska súťaž na trhu mala nejaké pravidlá, ochranné známky a aby celý proces prebiehal korektne. Terajšie vedenie cirkvi a Tranoscia sa však od „opozície“, a teda od tých, ktorí požadujú nápravu pomerov v  ECAV, líši najmä v obsahu! Ako kresťania vieme, že obsah je dôležitý, ale, samozrejme, záleží aj na forme podania, na tom, aké hodnoty vyznávame a ako sa tento náš postoj prejavuje v každodennej praxi – na našom správaní a konaní. Vedenie cirkvi dlhodobo zlyháva pri riešení tém, na ktoré poukazuje Asociácia slobodných zborov, a zrejme aj preto odmieta akúkoľvek vzájomnú komunikáciu. Späťvzatím žaloby zo dňa 21. 4. 2022 vedenie cirkvi v podstate priznalo, že aj pôvodné obvinenie Asociácie bolo nepodložené a účelové. Je čas prestať mystifikovať, obviňovať a zastrašovať, je potrebné sa vrátiť k podstate veci! Takýto prístup totiž nemá nič spoločné s jednotou v Kristu, ani so zámerom o nápravu pomerov v ECAV!

Vyššie uvedené späťvzatie žaloby však nebude zadarmo. Asociácia totiž bude požadovať náhradu súdnych trov, a teda aspoň čiastočnú kompenzáciu nákladov, ktoré nám v priebehu uplynulých troch rokov vznikli. Veľká marketingová bublina s rovnako veľkými nákladmi spľasla, lebo stála na hlinených nohách. Ostal iba nepodarený pokus zdiskreditovať a odstaviť opozíciu a na strane vedenia cirkvi veľké straty (resp. náklady) s tým spojené!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com