Predseda dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Bunčák vydal uznesenie, ktorým zamietol žalobu proti výsledkom volieb generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Takéto oprávnenie však predseda súdu podľa platných zákonov nemá, a tak možno vydané rozhodnutie považovať za neplatné. Podľa vyjadrenia právnika sa voči neplatnému rozhodnutiu nemožno ani odvolať a hľadí sa naň, ako keby nebolo žiadne rozhodnutie vydané. Vo veci platnosti volieb tak teda nebolo stále právoplatne rozhodnuté. Cirkevné predpisy oprávňujú predsedu súdu a predsedu senátu konať samostatne len v presne zákonom vyhradených záležitostiach, v ostatných prípadoch súd rozhoduje len v senáte. Žalobu môže odmietnuť predseda senátu, nikdy nie predseda súdu, aj to len v dvoch prípadoch: 1. ak je žaloba neúplná a po písomnej výzve predsedu senátu ju navrhovateľ do 15 dní nedoplní  a 2. ak podanie nepatrí do pôsobnosti súdov. Ani jeden z uvedených dôvodov nenastal, a tak – ak by bol pod rozhodnutím aj správne podpísaný predseda senátu, bol by to akt nezákonný, ale dalo by sa proti nemu odvolať. Voči nezákonnému rozhodnutiu podpísanému neoprávnenou osobou sa však odvolať nedá, lebo by sa uznala jeho právoplatnosť. Situáciu môže zrejme vyriešiť len dištriktuálny konvent ZD odvolaním J. Bunčáka pre nekonanie, neodbornosť a vytvorenie právneho chaosu.