1. adventná nedeľa

Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to.Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ.Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!Nato Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho:Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím.Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila.A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.
Evanjelium podľa Lukáša 18, 35 – 43

Hľa, príde Pán, Spasiteľ náš,
Príde zasľúbený Mesiáš,
V ústrety Mu vychádzajme.

Príde, príde náš Spasiteľ,
Všetci zaplesajme,
Príde Vykupiteľ,
Pánu Bohu chválu vzdávajme. Amen.

S novým ránom, do ktorého sme sa prebudili, sa začína nový deň, a to svätý nedeľný deň. Tým, že vítame tento nový deň, vítame aj začiatok nového cirkevného roka. Je to doba milosti Božej, ktorá nám hovorí o našom spasení a vykúpení. Nový cirkevný rok nám ponúka život a spásu.

Nový cirkevný rok sa začína adventom. Advent je to latinské slovo, ktoré znamená prísť, prichádzať. Áno, prichádza k nám Spasiteľ. Oslovení naším textom sa pýtame: Čo nám hlása advent? Advent nám hlása, že

  1. Pán Ježiš prišiel,
  2. Pán Ježiš stále prichádza,
  3. Pán Ježiš príde ešte raz.

 

  1. Náš biblický text nás privádza do mesta Jericha. Keď tam Pán Ježiš prichádza, vidí pri ceste sedieť človeka, ktorý je postihnutý ľudskou biedou. Je to slepota. Jeho oči nevidia okolie okolo seba. Nevidí ani ľudí. Počuje však hlasy ľudí. Počuje mocný hlas, ktorý hlása, že prichádza Ježiš Nazaretský.

Mesto Jericho ležalo v prostredí krásnej prírody. Kráľ Herodes ho dal pekne vybudovať. Čo z toho, keď slepec nič nevidí. Môže len hlasno volať: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ A Ježiš mu vrátil, čo stratil. Čo by nemocný človek dal za to, keby sa mu vrátila sila! Čo by dal za to, keby nemusel brať lieky! Sú ľudia, ktorí celoživotne užívajú lieky.

Čakal som v Košiciach na internom oddelení na lekársku kontrolu. Sedíme na chodbe a čakáme na zavolanie zdravotnej sestry k pani doktorke. Vtom prišiel muž vo veku 75 rokov. Pýta sa: „Idem dobre? Mám ísť k doktorovi, ale neviem, či idem dobre. V mojom veku som dnes prvýkrát pri doktorovi. Ja ani neviem, akú chuť majú lieky. Doteraz som ich neužíval.“ Mladá pani, ktorá sedela pri nás, povedala: „Vy ste ten najšťastnejší človek.“ Pristavil sa lekár. Pozdravil. Pozrel kartu tohto pacienta a hovorí: „Počas mojej lekárskej praxe som ešte taký prípad nemal.“

Pán Ježiš pomohol slepcovi a potom za tri roky pomáhal všade, kade chodil. To bolo Božie poslanie, že Pán Ježiš prišiel na túto zem.

  1. Advent nám hlása, že Pán Ježiš nielen prišiel pri prvom príchode na túto zem v poníženosti, ale prichádza k nám stále. Prichádza k nám vo svojom slove, prichádza k nám vo sviatostiach.

Pán Ježiš prichádza aj dnes, lebo je tu mnoho neduhov. Prichádza, aby nám pomohol. Od nás žiada, aby sme počuli Jeho hlas. Klope aj na dvere nášho srdca. Teraz už len na nás záleží, či Mu otvoríme, alebo nie. Pán Ježiš patrí do centra nášho života.

  1. Pán Ježiš príde ešte raz, ako nám to hlása advent. Príde na konci vekov. V Písme svätom čítame: „Ajhľa, prídem čoskoro.“ Príde ešte raz, aby rozhodol o nás.

V čom nám slúži za vzor tento slepec? Slepec volá o pomoc. Volajme aj my. Ježiš pri svojom prvom príchode prišiel v poníženosti. Nemal miesto nikde. Do svojho vlastného prišiel, no Jeho vlastní Ho neprijali. Človek sa pred Ním musí ponížiť. Nie je to potupa pre človeka. Nie! Len Ním žijeme, hýbeme sa.

Dr. Martin Luther povedal, že všetci sme žobráci. Tieto slová môžu niekoho podráždiť. Áno! Sme odkázaní na Jeho milosť. Teraz je len na nás, aby sme sa skúmali, aká je naša láska ku Kristovi. Otvorme svoje srdcia, aby sa z nich zrodil. Ak sa nezrodí v našich srdciach, biedne zahynieme. Amen.

Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.