Na dnešnú sedemnástu nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom biblického príhovoru bol
biblické text z knihy Zjavenie Jána, 7. kapitoly.