3. nedeľa po Veľkej noci

„Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam. Bezúhonnosť a priamosť nech ma zachovávajú, lebo ja čakám na Teba.“ (Ž 25)

„Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať,- ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, ta vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Povedal Mu Šimon Peter: Pane, kam ideš? Ježiš odpovedal: Kam ja idem, tam teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. Povedal Mu Peter: Pane, prečo nemôžem teraz ísť za Tebou? Ja život položím za Teba! Odpovedal Mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Ani kohút nezaspieva a trikrát ma zaprieš.

Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“
J 13, 33 – 14, 6

Bratia a sestry,

text Písma svätého nás vedie nielen k počutiu, ale aj k porozumeniu a napokon aj k zachovávaniu toho, čo bolo a zostáva vôľou Pána Ježiša pre naše životy. Nemusíme zostať v neistote a pochybách, čo je pred nami, lebo Pán sám odhaľuje pre nás osobný program, ktorý sa nemení. On pozná našu minulosť, prítomnosť i budúcnosť, a preto sú Jeho slová pre nás také dôležité a nenahraditeľné. On sám sa rozhodol, že sa nám bude prihovárať, že nám ukáže cestu, dá múdrosť a silu do toho, čo nás čaká.

Pán Ježiš odkrýva svojim učeníkom ich najbližšiu budúcnosť, a tá nie je podľa ich očakávania. Pán od nich odíde a bude to dokonca v krátkom čase. Nebudú môcť ísť za Ním, ale zato budú môcť robiť to, načo ich Majster povolal: budú napĺňať nové Pánovo prikázanie lásky. To prikázanie je nové, lebo v krátkom čase sa ukáže, ako dokáže Pán Ježiš milovať. Dokáže sa aj v platnosti svojich slov, v skutočnej moci a milosti od Boha, kde aj hovorí, aj koná podľa zasľúbení Božieho slova. Hovorí, vyučuje, napráva, potešuje, pomáha, uzdravuje a ide ku krížu, kde sa potvrdí kvalita Kristovej lásky. Miluje až na kríž. Sám platí za hriech. Chvála, sláva a vďaka milostivému Bohu – aj za môj hriech.

Kvalita Kristovej lásky je nová. Predtým to tu nebolo, ale keď bol pribitý na kríž a trpel Spravodlivý za nespravodlivých, nastalo vyvýšenie doposiaľ známeho a uskutočneného. Ježiš Kristus, Boží Syn, Ukrižovaný. Ukrižovaný platil a svojou smrťou zaplatil, keď pretrpel smrť. Nie za seba, ale za mňa! Najvyššia kvalita Božieho Syna bola daná za mňa! Nastalo niečo nové, a to sa má odzrkadliť na mojom živote! Keď Boží Syn tak miloval svojich učeníkov a aj mňa, tak po Kristovom kríži a zmŕtvychvstaní tu platí slovo o novom prikázaní Pána Ježiša pre všetkých Jeho učeníkov.

Po Kristovom vzkriesení – vzájomná láska. Kvalita tejto lásky nie je hocaká. Kvalita je najvyššia: ako Pán Ježiš miluje! Je to príkaz Pána Ježiša pre každého, koho sa smrť Božieho Syna dotýka. Ak na kríži išlo o mňa, tak aj po vzkriesení sa to týka mňa! Príkaz je vážna okolnosť, má veľký význam a, samozrejme, aj dôsledky buď poslušnosti, alebo neposlušnosti. Keďže nové prikázanie Pána Ježiša nebolo zrušené, ale stále platí, musím ho vo svojom živote Pánovho učeníka napĺňať, uskutočňovať, realizovať, lebo inak mám problém – neposlušnosť. Ak sa nerozhodujem pre poslušnosť, ak nemilujem svojich bratov a svoje sestry, ktorí sa hlásia k Pánovi Ježišovi ako Jeho učeníci, mám problém s neposlušnosťou voči Pánovi Ježišovi! Myslím si, že to nie je také vážne? Ak sa pozrieme na stav cirkvi, tak každý v úprimnosti je nútený vyznať: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Kde je poslušnosť novému prikázaniu Pána Ježiša?

Ja som – a cirkev so mnou – vo veľkých problémoch. Tie problémy sú kvôli neposlušnosti tak mojej, ako aj neposlušnosti môjho brata, mojej sestry. Osobnej zodpovednosti sa nezbavíme ničím. Buď milujem tak, ako mám, alebo nemilujem tak, ako mám. Buď v mojom živote ide o poslušnosť, alebo o neposlušnosť. Buď je tu Kristova kvalita, alebo tu nie je. Niekto sa môže cítiť zbožný, a pritom odstrániť zo svojej blízkosti brata, sestru, ktorí chcú a vedia slúžiť; niekto sa cíti nehodný, a tak nerobí, čo by mohol urobiť pre prospech svojho brata, svojej sestry; niekto opustí bratov, sestry, lebo tú atmosféru neúprimnosti a nepravdy nemieni podporovať zaradením sa do stáda, čo slepo pritakáva svojim akože vodcom, ktorí nemajú kvalitu od Krista. Hrozná situácia – a ako to bude ďalej?

Keby išlo len o jednotlivca, niektoré veci by sa dali ľahko prehliadnuť. Ak sa však spoločenstvo bratov a sestier nachádza v ovzduší, kde na tom druhom mi reálne nezáleží, len ho potrebujem pre svoje ciele alebo mi dokonca zavadzia a dôležitý sa zdá byť len ten okruh ľudí, ktorý mi vyhovuje a podporuje ma v mojich zbožných predstavách, skôr či neskôr sa ukáže, že je to falošné a proti novému Kristovmu prikázaniu.

Myslím si o sebe, že som ten pravý Kristov učeník? Potom viem, komu som ublížil, a zároveň nachádzam cestu k svojmu bratovi, k svojej sestre, aby mi odpustili, aby sme sa navzájom neodcudzili. Kvalita Kristovej lásky je neprehliadnuteľná. Buduje pravdivé spoločenstvo bratov, sestier vo viere v Pána Ježiša Krista. Cirkev sa má o to snažiť a tomu žiť. Ísť za pravdou, vyznať hriech a zanechať ho. Aj svet si takéto správanie v cirkvi všimne a pozná učeníkov Pána Ježiša. Svet sa síce na základe toho nemusí zmeniť vo svojich skutkoch, nemusí uveriť v Pána Ježiša, ale zato sa naplní požiadavka nášho Pána, že poznajú všetci, že sme učeníci Pána Ježiša, lebo sa medzi nami reálne uskutočňuje láska.

Ísť za Pánom hneď nemohol ani Peter vtedy a ani my dnes. Ešte bol a je potrebný čas, keď sa máme prejaviť, či už ako Peter, alebo ako Judáš. Každý si naplní tú vlastnú časť osobného príbehu vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. Strach z budúcnosti však nie je na mieste, lebo máme možnosť poznávať svätého Boha ako nebeského Otca a milosrdného Pána Ježiša. Podľa slov Pána Ježiša sa nemáme strachovať, ale veriť v Boha a v Neho. Otec i Syn majú to isté dobré dielo záchrany pre hriešnika. Trvalé a večné moje miesto v Božom kráľovstve sa Pánom Ježišom stále chystá. Cesta doň je jedinečná a naplánovaná. Len s Ním, len s Ježišom!

Som na tej ceste? Ak sa dokážem stotožniť s tým, čo píše napríklad Peter vo svojom prvom liste, prečítam si to a zariadim sa podľa Božieho slova, budem správne kráčať, žiť v pravej viere, kde sa napĺňa nové prikázanie nášho Pána, ktorý nás privedie do svojho kráľovstva k nebeskému Otcovi. Amen.

Modlitba

Pane Ježiši, nepotrebujeme Ťa hľadať, ale poslúchať. Nie čakať, ale byť vo vlastnej zodpovednosti poslušní Tvojmu novému prikázaniu lásky v kvalite, ktorá pochádza z Tvojho diela na kríži. Sme úplne odkázaní na Tvoju milosť a krv, ktorá zaplatila za naše hriechy. Vyznávame svoju nedostatočnosť lásky a prosíme o odpustenie nelásky, nevernosti, poblúdenia na ceste. Zmiluj sa nad nami a dopraj nám z milosti bratov a sestry, ktorých budeme milovať a oni budú milovať nás. Svoju cestu nech naplníme Tvojou pravdou, aby sme sa mohli spolu tešiť z lásky, ktorú máme v Tebe a od Teba, až kým neprídeš a nepoberieš si nás k sebe. Amen.

Mgr. Marek Tomčík
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com