Rozhodnutie súdu: návrat z intríg do reality!

Vo štvrtok 18. 4. 2024 sa na Okresnom súde v Bratislave uskutočnilo pojednávanie vo veci prvého zo súdnych sporov, ktoré vedie spoločnosť Reformata voči bývalým konateľom vo veci pokuty, ktorú spoločnosť musela zaplatiť po daňovej kontrole, ktorá sa konala v roku 2018, pričom kontrolovali údaje za roky 2012 – 2014. Na základe výsledku daňovej kontroly musela spoločnosť Reformata zaplatiť spolu 72 835 €, pričom táto suma pozostávala z dorubenia dane vo výške 41 670 € a z pokuty vo výške 31 165 €. 

Kto a s kým sa súdi 

Konatelia Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár boli odvolaní v roku 2014, avšak neštandardne a veľmi dlho – viac ako jeden rok – odovzdávali papierovú verziu účtovníctva, pričom elektronickú verziu účtovníctva neodovzdali vôbec. To sa následne stalo aj predmetom samostatného súdneho sporu. Papierová verzia účtovníctva totiž obsahovala zjavné nedostatky, čo opakovane potvrdil audítor, ako aj Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Keďže tieto závažné nedostatky nebolo možné vyriešiť, bola táto skutočnosť oznámená daňovému úradu, ktorý následne nariadil spomínanú kontrolu vedenia účtovníctva v rokoch 2012 – 2014.  

Pôvodne – na základe odporučenia synodálnej komisie (a uznesenia prijatého na Synode ECAV 2019) – mala byť suma pokuty požadovaná od bývalých konateľov (Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár), ktorí boli za vedenie spoločnosti v rokoch 2012 – 2014 zodpovední.  

Viac ako dva roky sa však v tomto smere nič nedialo! Za tento stav je zodpovedné najmä vtedajšie generálne predsedníctvo ECAV (ako jediný spoločník spoločnosti Reformata), a to Ivan Eľko a Ján Brozman, a tiež vtedajší konateľ Reformaty Branislav Rybnikár, o ktorom je všeobecne známe, že je blízky kamarát Vladimíra Daniša. Za týchto okolností asi nikoho neprekvapí, že namiesto vymáhania pokuty súdnou cestou mal Branislav Rybnikár tú drzosť, že Vladimíra Daniša znova zamestnal v Reformate! A to aj napriek vyššie uvedenému uzneseniu o vymáhaní pokuty, ako aj napriek dvom súdnym sporom, ktoré Vladimír Daniš viedol proti spoločnosti Reformata!!! Závažným pochybením Branislava Rybnikára bolo aj to, že ako konateľ Reformaty nezvládol súd o vydanie elektronickej formy účtovníctva. Najskôr odvolal právneho zástupcu Reformaty a následne sa voči druhému rozhodnutiu okresného súdu ani neodvolal! 

To však stále nie je všetko. Branislav Rybnikár robil niečo úplne iné, ako mu prikazovalo uznesenie synody, a snažil sa preniesť zodpovednosť na tých, ktorí museli chyby vo vedení spoločnosti a účtovníctva za roky 2012 – 2014 v nasledujúcom období riešiť. Snažil sa nájsť pochybenie v činnosti Dagmar Valovičovej, ale najmä Štefana Sabola, ktorým bol konateľom v čase, keď sa konala daňová kontrola. Branislav Rybnikár si na tento účel dokonca najal aj právnickú firmu, ktorej posunul také podklady, aké uznal za „vhodné“ – samozrejme, na účel, ktorý sledoval. 

Už vtedy sme v Asociácii slobodných zborov poukazovali na to, že takéto správanie je nielen v rozpore s uznesením synody (ktoré Branislav Rybnikár vlastne ignoroval), ale je aj neprofesionálne, zaujaté a najmä nemorálne! A čo je ešte horšie, vtedy v plnej miere zlyhalo aj vedenie ECAV! Namiesto toho, aby takéto konanie odsúdilo a zjednalo nápravu, naopak, tiež sa dalo „nahovoriť“ na cestu „lákavého transferu hriechu“ z tých, ktorí ho spôsobili, na tých, ktorí ho zdedili a museli riešiť! Zrejme v štýle, veď prečo to neskúsiť, keď takýto postup (a výsledok) by im (osobne) predsa celkom vyhovoval! 

Tragikomickú úlohu v tomto smere zohral najmä Marián Damankoš, ktorý bol na Synode ECAV 2019 poverený predložiť uznesenie, ktoré bolo v súlade so závermi správy Synodálnej komisie na posúdenie hospodárenia spoločnosti Reformata. Na Synode ECAV 2021 – po dvoch rokoch nečinnosti kompetentných – však Marián Damankoš navrhol zrušenie pôvodného uznesenia (voči V. Danišovi a J. Mlynárovi)! A následne navrhol nové uznesenie, podľa ktorého môže byť žalovaný nielen Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár, ale aj Jana Danišová ako bývalá účtovníčka spoločnosti, a tiež Dagmar Valovičová a Štefan Sabol, ktorí boli konateľmi od roku 2014, resp. od roku 2016. A div sa svete, takéto nemorálne a neprofesionálne uznesenie bolo na synode aj schválené! Konatelia Reformaty Tomáš Hyben a Peter Gärtner v spolupráci s právnou kanceláriou MCGA Legal následne podali na súd štyri (!) žaloby, ktoré sa týkajú pokuty za rôzne obdobia a pochybenia.  

Títo konatelia v spolupráci s ich právnym zástupcom dokonca zašli až tak ďaleko, že vo výslednej žalobe boli v prvom rade žalovaní Dagmar Valovičová a Štefan Sabol! Až keď oni preukážu svoju nevinu, potom môže byť náhrada škody požadovaná od ďalších žalovaných (Daniš, Mlynár). Čiže ak kormidlo po prijatí uznesení synodálnej komisie v roku 2019 smerovalo na sever, tak po návrhu druhého uznesenia Mariána Damankoša v roku 2021 už smerovalo na východ, aby ho nakoniec v roku 2023 konatelia Reformaty s ich právnym zástupcom otočili na juh. Za takýchto okolností sa už nerieši príčina, ale následok – už sa (v prvom rade) nežaluje ten, kto problém spôsobil, ale ten, kto ho za neustálych obštrukcií pôvodných konateľov musel riešiť.  

Takto teda vyzerá pravda, spravodlivosť a „kresťanské“ šafárenie, takto vyzerá „ovocie viery” v podaní najvyššieho vedenia ECAV a Reformaty!  

Prvé pojednávanie a rozhodnutie súdu 

To, čo uvádzame nižšie, je komentovaná sumarizácia tohto, ako prebehlo súdne pojednávanie. V čase písania tohto článku sme ešte oficiálne rozhodnutie súdu nemali k dispozícii, avšak chceme vás oboznámiť aspoň s tým, čo považujeme za najdôležitejšie.  

Vo vzťahu k Štefanovi Sabolovi a Dagmar Valovičovej súd uviedol, že žalobca nepreukázal príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a porušením povinnosti na strane p. Sabola a p. Valovičovej. Tu súd uviedol, že škoda má pôvod v konaní p. Mlynára a p. Daniša, ktorí boli konateľmi v období, keď došlo k viacerým vážnym pochybeniam (a porušeniam zákona). Súd v tejto súvislosti skonštatoval, že nechápe, prečo sa vlastne žalobca zameral hlavne na p. Sabola a p. Valovičovú, ktorí v tom čase neboli konateľmi. 

Vo vzťahu k žalovaným p. Mlynárovi a p. Danišovi súd uviedol, že tí vlastne nepredložili žiadnu obranu vo svojich vyjadreniach a všetko zvaľovali na pána Sabola. 

 Súd taktiež pripomenul právnemu zástupcovi žalobcu, že považuje za neetické konanie, v ktorom citujú rozsudok, ktorý bol neskôr zrušený. Narážal na rozsudok Okresného súdu v Senici v konaní o vydanie účtovníctva, ktoré bolo vedené voči p. Danišovej. Žalobca totiž citoval rozsudok Okresného súdu v Senici, ktorý bol Krajským súdom v Trnave zrušený! 

Následne teda súd vyniesol rozsudok, v ktorom voči p. Danišovej, p. Dagmar Valovičovej a p. Štefanovi Sabolovi zamietol žalobu a priznal im náhradu trov a Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára zaviazal na zaplatenie žalovanej sumy. 

Komentár k rozhodnutiu súdu 

Rozhodnutie súdu viac ako jasne ukázalo, že „nové“ uznesenie, ktoré na synode v roku 2021 navrhol Marián Damankoš, je nedôvodné, špekulatívne a nemorálne! Vrcholom arogancie a drzosti bola – aj podľa názoru súdu – klauzula uvedená v žalobe podanej konateľmi Reformaty, že v prvom rade sú žalovaní Dagmar Valovičová a Štefan Sabol! Teda nie tí, ktorí problém spôsobili, ale tí, ktorí ho museli riešiť!  

Takto teda vyzerá v podaní súčasného vedenia ECAV právo a spravodlivosť! A títo ľudia chcú celému Slovensku a svetu hovoriť o vierouke, o hodnotách, o evanjeliu a o pokání a náprave?! Nielenže nejdú tomuto svetu vzorom a príkladom, ale, naopak, vytvárajú tak nebezpečné precedensy, ktoré by pokrivili nielen cirkevné právo a spravodlivosť, ale aj právo a spravodlivosť v celej Slovenskej republike! Viete si predstaviť, že takýto precedens by sa mohol týkať všetkých firiem na Slovensku pri zmene konateľov spoločnosti?! Precedens, kde sa mýli príčina a následok? Precedens, kde sa „zabúda“ na to, kto problém spôsobil, a nemorálne sa prenáša na tých, ktorí tento problém museli riešiť? Toto je posolstvo, ktoré chce Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku presadzovať a zvestovať v tomto svete?!  

Možno sa teraz pýtate, prečo vedenie ECAV práve takto koná. No zrejme preto, aby zakryli hriechy svojich kamarátov, a tiež preto, že oni sami všetky tieto majetkové, finančné, účtovné, daňové kauzy a straty veľa rokov kryli a relativizovali! Čo sa, samozrejme, dialo na úkor Evanjelickej cirkvi, a tiež na úkor poslania, ku ktorému sa Evanjelická cirkev v zmluve so štátom zaviazala: k mravnému formovaniu spoločnosti! A asi ani netreba hovoriť o tom, že Evanjelická cirkev sa pod týmto vedením spreneverila aj misijnému poslaniu nášho Pána Ježiša Krista! O kritickom narušení dôvery a jednoty vo vnútri cirkvi ani nehovoriac… 

Tento nebezpečný, nebiblický a nemorálny úlet tentoraz zastavilo rázne, triezve a zodpovedné rozhodnutie okresného súdu. Je smutné, že svet musí zachraňovať cirkev v jej úpadku! Pritom vo viacerých vyjadreniach súdu bolo možné jasne vnímať odsúdenie spôsobov, ktoré do demokratickej a spravodlivej spoločnosti nepatria!  

P.S. Týmto zároveň chceme poďakovať všetkým evanjelikom, ako aj cirkevným zborom, ktorí podporujú Asociáciu slobodných zborov. Podporujete tým nielen obhajobu nespravodlivo prenasledovaných, ale zároveň prispievate k náprave pomerov v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Ďakujeme!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pexels.com