Od obchodnej spoločnosti k účelovému zariadeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku?

Zúčastnila som sa ako akcionár a ako splnomocnený zástupca iných akcionárov Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s., konaného dňa 26. 6. 2020. Využila som svoje právo akcionára „klásť otázky na valnom zhromaždení“ a pýtala som sa:

1. Na strane 20 Správy predstavenstva spoločnosti Tranoscius, a. s., je uvedené: 
„Hlavným poslaním Tranoscia je misia.“

Každý normálny človek vie, že obchodná spoločnosť (ktorou je aj Tranoscius, a.s.)  je právnická osoba založená jedným alebo viacerými podnikateľmi (FO alebo PO) na vykonávanie podnikateľskej činnosti a že podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Vieme tiež, že pod slovom misia sa rozumie:
– poslanie, úloha, posolstvo, určenie
– zastupiteľský úrad
– delegácia

Ako akcionár tejto spoločnosti som na Valnom zhromaždení pri prerokovávaní Správy predstavenstva spoločnosti Tranoscius, a. s., položila predstavenstvu otázku: Ako ste prišli na to, že hlavným poslaním Tranoscia je misia? Veď poslaním obchodnej spoločnosti je predsa vykonávanie podnikateľskej činnosti?! Stačí sa pozrieť do Stanov a Obchodného zákonníka!

2. Na strane 6 Dlhodobé ciele rozvoja hospodárskej politiky spoločnosti sú uvedené tieto dlhodobé ciele: „S Kristom a spolu zvestovať, slúžiť, radovať sa, bdieť, podporovať“.

Žiadne údaje o hospodárskej politike v tomto materiáli tu nevidno. Konečným výsledkom už teda zrejme nemá byť obchodná spoločnosť, ale „misijno-mediálny dom“, pravdepodobne ako účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Ako akcionár tejto spoločnosti som na Valnom zhromaždení pri prerokovávaní Dlhodobých cieľov rozvoja hospodárskej politiky spoločnosti spoločnosti Tranoscius, a. s., položila predstavenstvu otázku: Ako ste na to prišli, že toto má byť cieľom obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s.? Nemalo by byť jej cieľom skôr: „vyrábať, kupovať a predávať tovary a služby za účelom dosiahnutia zisku, samozrejme pri rešpektovaní kresťanských zásad, ako nás na to upomína spis Dr. Martina Luthera „O obchodovaní a úžere“?

3. Po mojej otázke k prerokovávanému bodu 6 Dlhodobé ciele rozvoja hospodárskej politiky spoločnosti sa prihlásil Ivan Eľko, reprezentujúci väčšinového akcionára Evanjelickej cirkvi a. v na Slovensku, ktorý k prerokovávanému bodu neuviedol nič, ale osopil sa na mňa, že sa mi čuduje, lebo „tá, ktorá …“ a obvinil ma z rôznych prehreškov zrodených v jeho hlave. Aj toto svedčí o „profesionalite“ väčšinového akcionára, ktorý mal možnosť dať sa v obchodných veciach zastúpiť odborníkom.

4. Vyslovené odpovede členov predstavenstva na valnom zhromaždení na tieto moje legitímne otázky ma nepresvedčili o budúcom priaznivom vývoji Tranoscia, a. s., ako obchodnej spoločnosti, ale presvedčili ma o tom, že obchodnú spoločnosť Tranoscius, a. s. v súčasnosti vedú amatéri.

5. V terajšej činnosti Tranoscia, a. s., ako akcionárka vidím mnoho iného pochybného, ale uvádzam len tieto zlomky z valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius, zverejnenie ktorých nepoškodí spoločnosť, lebo ako akcionárke mi záleží na jej prosperite.

Anna Drobná
akcionár spoločnosti Tranoscius, a. s.