Denný biblický tábor

Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval Cirkevný zbor ECAV Michalovce v spolupráci s Cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíri. Biblického tábora sa zúčastnilo 25 detí.
Hlavnou témou tohtoročného tábora bol starozmluvný prorok Nehemiáš. Každý deň doobeda deti absolvovali biblickú časť, kde sa oboznámili s príbehom o Nehemiášovi.

Nehemiáš a jeho príbeh

K tejto téme mali pripravené pracovné zošity, kde zaujímavým spôsobom cez kresby, testy, doplňovačky, bol tento príbeh prezentovaný a deti tak lepšie mohli pochopiť prečo si Pán Boh použil Nehemiáša, aby pomohol svojmu ľudu zvláštnym spôsobom. Boh si vyvolil Nehemiáša, aby postavil múry a opevnenie Jeruzalema. Nehemiáš však nevedel s akými problémami a prekážkami sa stretne pri práci. Pretože Nehemiáš dôveroval Bohu, Boh bol s ním, pomohol mu byť múdrym a urobiť správne rozhodnutia, keď ho nepriatelia chceli zastaviť. Deti pochopili, že Pán Boh má i pre nás prácu, ktorú chce, aby sme konali, len Mu musíme dovoliť, aby nás viedol a používal ako to urobil Nehemiáš.

Aktivity

Po spoločnom obede nasledovala kreatívna činnosť detí – tvorivé dielne, kde deti mohli preukázať svoju šikovnosť, tvorivosť i fantáziu. Vyrábali rôzne darčeky, záložky do kníh, ovečku, kalich, pokladničku. Všetky veci, ktoré boli z papiera si deti dozdobili podľa svojej fantázie a mali z toho obrovskú radosť. Popri tvorivých aktivitách sa deti zapájali do množstva zábavných súťaží, kvízov a prežili mnoho radostných chvíľ. V závere tábora sa uskutočnil celodenný výlet autobusom na Ľubovniansky hrad a skanzen, kde si všetci preverili svoju kondičku stúpajúcou cestou na hrad.
Tábor deti ukončili spoločnou opekačkou, zhodnotením týždňa a zaspievaním piesní. Darovali si aj darčeky, ktoré budú každému pripomínať spoločné chvíle a následne tábor ukončili vďačnou modlitbou.

Biblický tábor - tvorivé dielne

Tvorivé dielne – Denný biblický tábor

Poďakovanie

Za tento krásny a požehnaný týždeň musíme poďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že nás ochraňoval, dal nám pekné počasie, ale aj deti, ktoré počúvali, aby sa čo najviac naučili a s radosťou tvorili pekné veci. Touto cestou, by sme sa chceli poďakovať, všetkým ktorí tento tábor pripravili, hlavne pánovi farárovi Meňkymu s manželkou, dvom profesionálnym učiteľkám a našim šikovným mládežníčkam, ktoré sa o deti vzorne starali a pomáhali kde sa dalo, rodičom, OZ Peniél za darčeky, a taktiež mestu Michalovce za poskytnutý finančný príspevok.

Posolstvo Kristovej lásky

I tento denný tábor bol pre všetkých priestorom vzájomného spoznávania sa, spriatelenia a priblíženia Božieho posolstva Kristovej lásky a jej nevyhnutnosti pre našu každodennosť, hlavne však pre naše detské ratolesti, keď jedno z nich po návrate domov z tábora na otázku babky ako bolo povedal: „V tábore som babi prišiel na jednú  dôležitú vec, že máme najlepšieho farára na svete“. Myslím, že to hovorí všetko a za všetkých.
Detské srdiečka naplnené radosťou, pokojom a Božím požehnaním sú najlepším duchovným štartom do nového školského roka.

Anna Balogová
presbyterka CZ ECAV Michalovce

uverejnené so súhlasom autora