Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú

Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho
generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Ako základ príhovoru poslúžil biblický text
z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 14 – 15.