Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú

Na 1. slávnosť svätodušnú
si pre nás biblické zamyslenie pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 14, 26 – 27.