Na svojom poslednom zasadnutí dňa 8. 4. 2020  prijalo generálne presbyterstvo ďalšie uznesenie, ktoré je protiprávne, je v rozpore s platnými cirkevnoprávnymi predpismi. 

Uznesenie č. 35-2/2020:
Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku poveruje br. Bunčáka predložiť návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá bude poverená spracovaním návrhu úpravy príslušných cirkevnoprávnych predpisov so zámerom:
– zrušiť osobitný senát generálneho súdu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
– zveriť synode riešenie rozporov medzi jednotlivými právnym úpravami na základe podnetov cirkevných súdov a odporúčaní právneho výboru
– zrušiť dištriktuálne súdy
– zriadiť celocirkevný súd na prvom stupni so sídlom na GBÚ v Bratislave- zachovať generálny súd Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ako odvolací – druhostupňový
– odňať disciplinárne konania orgánom COJ
– zveriť príslušnosť pri disciplinárnych konaniach výlučne cirkevným súdom
– vykonať hĺbkovú aktualizáciu zákona o cirkevných súdoch a zákona o konaní na cirkevných súdoch
– rozdeliť disciplinárne previnenia na viac a menej závažné
– spresniť katalóg disciplinárnych previnení a zabrániť jeho svojvoľnému rozširovaniu
– zveriť príslušnosť pri disciplinárnom konaní proti členovi jedného dištriktu na prejednávanie senátu zloženému výlučne zo sudcov druhého dištriktu
– zveriť príslušnosť v prípade žaloby (disciplinárneho konania) proti členovi súdu na prejednávanie senátu zloženému zo sudcov z druhého dištriktu, než z ktorého pochádza obvinený

Platné cirkevnoprávne predpisy ustanovujú, že rozhodnutia cirkevných orgánov a teda aj rozhodnutia vo forme uznesení generálneho presbyterstva musia byť v súlade s platnými cirkevnými predpismi, ktorými sú aj cirkevné nariadenia. Podľa platného cirkevného nariadenia č. 6/1998 o právnej službe v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v jej organizačných jednotkách je úlohou právnej služby Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku starať sa o cirkevnú legislatívu a zabezpečovať jej záujmy v právnych otázkach aplikovaním cirkevno-právnych predpisov ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov. Právnu službu v ústredí cirkvi konajú: generálny právny zástupca, právny výbor, generálny biskupský úrad a  cirkevné súdy.
Toto platné cirkevné nariadenie č. 6/1998 nedáva možnosť, aby generálne presbyterstvo zriadilo „pracovnú skupinu, ktorá bude poverená spracovaním návrhu úpravy príslušných cirkevnoprávnych predpisov“ – povinnosťou generálneho presbyterstva je konať podľa CN č. 6/1998.

Kompetencia: „spracovanie návrhu úpravy príslušných cirkevnoprávnych predpisov“ je podľa vyššie uvedeného cirkevného nariadenia zverená zákonnej „právnej službe Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“ a nikomu inému. Pokiaľ generálne presbyterstvo chce riešiť v jeho uznesení vymenovanú problematiku, musí sa v zmysle platného cirkevného nariadenia č. 6/1998 obrátiť na právny výbor ako poradný orgán synody, v kompetencii ktorého je „príprava návrhov cirkevno-právnych predpisov prijímaných synodou a generálnym presbyterstvom“. Podľa rokovacieho poriadku si právny výbor môže prizvať k riešeniu konkrétnej problematiky aj potrebných odborníkov.
Funkcionárov právnej služby, a to predsedu právneho výboru a generálneho právneho zástupcu do ich funkcií volí synoda, členov právneho výboru vymenovalo generálne presbyterstvo. Z akého dôvodu generálne presbyterstvo presúva  zákonné kompetencie týchto riadne zvolených funkcionárov  na Jána Bunčáka a ním zostavenú pracovnú skupinu – považuje ich za neschopných a sú tu len na ozdobu? Ak je to tak, potom ich treba podľa platného poriadku odvolať a riadne zvoliť, resp. vymenovať  iných!

AD

ilustračný obrázok: pixabay.com