Ako členovia Generálneho hospodárskeho výboru chceme vyjadriť našu výhradu k nezákonným až totalitným praktikám nového vedenia cirkvi. Akoby nestačilo, že cirkev (na rozdiel od „svetských“ audítorov, odborníkov z Ekonomickej fakulty UK či daňového úradu, ktorí sa vyjadrili profesionálne, rýchlo a jasne) si od roku 2014 až doteraz (po 5 rokoch) nevie poradiť s „dedičstvom“ bývalých konateľov Reformaty. Nevie zlyhania ani pomenovať a už vôbec nie riešiť, pričom viac ako vyšetrením vecí sa zaoberá snahou o odstránenie tých, ktorí chcú čestne, pravdivo a profesionálne prispieť k ich riešeniu. Ako príklad je možné uviesť (ne)reagovanie Generálneho presbyterstva na správu z kontroly spoločnosti Reformata, ktorá bola vykonaná členmi GHV 20. 8. 2015!

Taja dôležité témy
Slová niektorých evanjelikov o tom, že keď sa také hrubé manipulácie objavujú pri majetkových kauzách či voľbách generálnych či dištriktuálnych biskupov a dozorcov, čo bude nasledovať po nich, sa len potvrdzujú. Nové vedenie sa snažilo do úradu dostať na vlne „Reformačných listov“, ktoré ešte v júni 2018 v čísle 20/2018 (po audite, znaleckom posudku a prvých výsledkoch daňového úradu) uvádzali, že kauza Reformata je umelou kauzou, a že vlastne ani neexistuje. Keď o pol roka neskôr musela Reformata zaplatiť viac ako 72 000 eur na pokutách, dorubení dane a úrokoch, je znova ticho. Žiadne vyvodenie zodpovednosti, žiaden, resp. iba predstieraný záujem poznať pravdu a problém riešiť, a aj napriek obrovskej finančnej pokute a ešte väčšej morálnej škode či rovno úpadku cirkvi, sa nám niekto stále snaží povedať, že sa nič nestalo! Nemáme teraz na mysli len redakciu spomínaných „listov“, ale najmä vrcholné orgány našej cirkvi! Nové vedenie cirkvi sa objektivitu, demokratické zásady či dodržiavanie CPP už nesnaží ani predstierať. V piatok 8. februára bolo na programe zasadnutie Generálneho presbyterstva, ktoré sa riadilo utajeným programom, akoby šlo o jadrový program rozvojovej krajiny, a nie o zasadnutie kresťanskej, čistej a transparentnej cirkvi v demokratickom štáte. Keďže sa nám predsa len podarilo k tomuto programu dostať, s prekvapením a rozčarovaním sme museli konštatovať, že obsahuje kriticky dôležité témy, ktoré môžu na dlhý čas ovplyvniť fungovanie našej cirkvi! A hneď sa tu vynára otázka, prečo tak utajene, prečo tak potichu?! Alebo to znamená, že sme v cirkvi práve prešli do druhej etapy textu z Evanjelia podľa Jána, z kapitoly 9, 4: „My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; (lebo) prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať”? Predseda GHV porušil svoje povinnosti, keď nezvolal zasadnutie výboru. Do programu rokovania Generálneho presbyterstva (pripomíname, že ešte pred „inštaláciou” nového vedenia) sa potichu dostali body, ako: – Problematika spoločnosti Reformata, daňová kontrola a jej výsledky, – Návrh na zmenu organizačnej štruktúry GBÚ, – Návrh na zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV na Slovensku, – Schválenie žiadostí o zahraničnú pomoc, – a iné body, ktoré si tiež vyžadujú odborné posúdenie či finančné zabezpečenie. S cieľom zefektívniť svoje rokovania Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (GP) na svojom zasadnutí ešte 5. 10. 2007 v Prešove schválilo pokyny pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie GP. Pýtame sa: Kto spracoval materiály k týmto bodom? Naša cirkev má riadne zriadené výbory a komisie, v ktorých sa ako v odborných tímoch majú najdôležitejšie cirkevné otázky a témy prerokovávať a v ktorých sa majú formulovať návrhy uznesení. Ktoré výbory boli zapojené do prípravy týchto rozhodnutí? Alebo sa to pripravilo tajne v kuchyni dvoch-troch zasvätených? K uvedeným bodom sa podľa nášho názoru mal vyjadriť aj Generálny hospodársky výbor, pretože ide aj o posúdenie efektívnosti oparení. V prípade bodu „Schválenie žiadostí o zahraničnú pomoc“ došlo priamo k porušeniu cirkevných predpisov – Zásad schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia, ktoré boli schválené generálnym presbyterstvom 29. mája 2009 uznesením č. 49/3- 2009 a sú súčasťou Zbierky CPP 3/2009 zo dňa 31. 7. 2009. A podľa týchto zásad mal byť do 15. januára zvolaný Generálny hospodársky výbor, ktorému boli dané kompetencie navrhovať rozdelenie celkovej sumy podpory medzi jednotlivé skupiny oprávnených žiadateľov a odporúčať výšku podpory, dbať na proporcionálnosť podpory medzi jednotlivými dištriktmi, pripraviť pre GP návrh na zaradenie žiadostí na financovanie z jednotlivých zdrojov a spracovať záverečné odporúčacie stanovisko pre rokovanie generálneho presbyterstva. Dva dni pred zasadnutím GP, ktoré má o týchto žiadostiach rozhodnúť, konštatujeme, že predseda GHV (a poverený riaditeľ GBÚ) porušil svoje povinnosti, keď zasadnutie GHV nezvolal. Upozorňujeme GP, že nemôže GHV obísť a bez stanoviska GHV by o tomto bode nemal vôbec rokovať.

Vyzývame na vyvodenie zodpovednosti
Žijeme v demokratickej spoločnosti, ktorá si zakladá na práve byť informovaný, práve byť prizvaný k téme, spolu s možnosťou podávania námietok, ich posúdenia a prípadného zapracovania. Obchádzanie týchto demokratických princípov pripomína ideológiu, ktorú sme pred 30 rokmi opustili, resp. priamo ideológiu totalitných štátov! Je namieste sa pýtať, kto je za vzniknutý stav zodpovedný. Na synode v novembri 2018 bol za predsedu GHV zvolený Martin Kováč, jeden z (ne)zodpovedných redaktorov Reformačných listov, ktorý je dnes zároveň poverený riadením Generálneho biskupského úradu. Z uvedeného vyplýva, že je tu zjavný konflikt riadiacej a kontrolnej funkcie v jednej osobe! A je to aj priamo porušením Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií, ktorý v paragrafe 3 odsek (7) hovorí: Ak sa niekto stane na plný úväzok zamestnancom niektorej cirkevnej organizačnej jednotky, nemôže byť v nej voleným členom cirkevných orgánov. Alebo sa uspokojili obídením zákona tým, že s povereným riaditeľom uzatvorili inú ako pracovnú zmluvu? To nikomu z generálneho predsedníctva a presbyterstva nevadí? Veď znova, to je v demokratickej spoločnosti nemysliteľné! Takýto postup je v cirkvi neakceptovateľný, pretože predstavuje elementárne porušenie morálky, bratsko-sesterskej spolupráce a vzťahov. Nerešpektujú sa tu základné demokratické pravidlá, ako právo na informácie, obchádzajú sa výbory, ktoré by mali participovať na návrhu zmien, ktoré v danom prípade neriešia nič menej dôležité ako zmenu štruktúry celej ECAV na Slovensku! Chceme preto vyzvať zodpovedné orgány, aby vyvodili zodpovednosť za vyššie uvedené zlyhanie a prispeli k náprave vzniknutej situácie. Zároveň chceme vyzvať členov GP, aby k téme Reformata, na základe priebežných výsledkov komisie poverenej synodou, zaujali adekvátne stanovisko.

Členovia GHV:
Anna Balogová, Eva Juríková, Peter Janovic, Jaroslav Mervart, Miroslav Klima, Juraj Ružek, Peter Soták


 

Čistky v hospodárskom výbore: za angažovanie sa v Asociácii vyhodili dvoch členov Pre evanjelickú verejnosť zostávajú informácie zatiaľ utajené

 
Dvoch členov Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku – Jaroslava Mervarta a Miroslava Klimu – odvolalo Generálne presbyterstvo z funkcií. Dôvodom má byť ich angažovanie sa v Asociácii slobodných zborov ECAV. Generálni presbyteri o ich vylúčení z výboru rozhodli na svojom zasadnutí 8. februára vo Zvolene bez toho, aby s oboma členmi generálneho hospodárskeho výboru (GHV) vopred diskutovali. Ich odstránenie z výboru, ktorý má dozor nad dôležitými hospodárskymi záležitosťami v celej cirkvi, má byť trestom za to, že J. Mervart a M. Klima pôsobia v Asociácii slobodných zborov ECAV. Tá má okrem iného za cieľ poukazovať na nedoriešené majetkové kauzy v cirkvi a hľadať spôsoby nápravy. Generálny hospodársky výbor má od minuloročnej synody nového predsedu. Synodáli na tento post dosadili Martina Kováča, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako poverený riaditeľ generálneho biskupského úradu. Keďže GHV kontroluje aj činnosť biskupského úradu, obsadenie postu predsedu GHV a riaditeľa GBÚ tým istým človekom možno považovať za konflikt záujmov. Od zvolenia M. Kováča na čelo GHV výbor nezasadal ani raz, keďže jeho nový predseda žiadne zasadnutie nezvolal. Napriek tomu boli pred niekoľkými dňami odstránení dvaja jeho členovia, ktorí i v GHV dlhodobo poukazovali na dôsledky kauzy Reformata v cirkvi. O stanovisko k odvolaniu J. Mervarta a M. Klimu z GHV sme požiadali všetkých členov Generálneho presbyterstva. Ani jeden z nich sa k tomuto rozhodnutiu nevyjadril. Martina Kováča, predsedu GHV a povereného riaditeľa GBÚ, sa redakcia Evanjelického posla opýtala aj na to, kedy sa stal členom ECAV na Slovensku a či vlastní tzv. výstupný list, ktorý by potvrdzoval ukončenie jeho členstva v rímskokatolíckej cirkvi. Žiadala od neho tiež vyjadrenie k tomu, prečo doposiaľ nezvolal zasadnutie GHV, z akého dôvodu boli odvolaní dvaja členovia výboru – a či bol zo svojej funkcie odvolaný aj on sám vzhľadom na to, že sa angažuje v združení H.E.L.P., ktoré dlhodobo rozdeľuje cirkev a prostredníctvom vydávania Reformačných listov, do ktorých sám prispieva, osočuje niektorých jej funkcionárov a poškodzuje dobré meno cirkvi. Redakcia ho tiež požiadala o stanovisko k tomu, prečo bola na zasadnutí Generálneho presbyterstva schvaľovaná zahraničná pomoc bez prerokovania v generálnom hospodárskom výbore, čím došlo k porušeniu cirkevnoprávnych predpisov. Martin Kováč priestor na vyjadrenie odignoroval a do uzávierky neodpovedal ani na jednu z otázok redakcie Evanjelického posla.

Redakcia EP