Na synode bola schválená správa Komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty s tým, že synoda berie správu na vedomie, vysoko hodnotí kvalitu spracovania – ďakuje členom komisie za jej prípravu. S menšou úpravou boli prijaté všetky uznesenia, ktoré členovia komisie navrhovali, či tie na spätné vysporiadanie sa so vzniknutými škodami, alebo preventívne do budúcnosti. To je nepochybne úspech a pre cirkev je to veľmi dôležité. Som presvedčený, že je to aj vďaka úsiliu, ktoré vynaložilo bývalé predsedníctvo cirkvi – Miloš Klátik a Imrich Lukáč, a neskôr aj vďaka odvážnym zborom a ľuďom, ktorí vstúpili do Asociácie slobodných zborov ECAV, ktorí svojím odhodlaním a praktickými krokmi poukazovali na problémy, ktoré v cirkvi sú, otvorene ich pomenovali a navrhovali ich riešenie. Či už vo voľbách, pri správe majetku alebo vo vieroučnej oblasti. Z tohto obdobia je nepochybne potrebné spomenúť najmä náročnú prácu s cieľom objektívne informovať ľudí v zboroch o situácii v cirkvi, na konferencii Asociácie o Hluchoslepote, vydanie zborníka z tejto konferencie, a tiež veľmi dôležitú úlohu Tranoscia a Evanjelického posla v pravidelnom a objektívnom informovaní verejnosti. A to aj napriek intenzívnym a dlhodobým obštrukciám a nenávisti, ktorú vyvolávali tí, ktorí nechceli, aby sa o týchto problémoch písalo a hovorilo. Keby som chcel vymenovať všetky aktivity, ktoré v tomto smere urobilo bývalé predsedníctvo cirkvi, bolo by toho ešte oveľa viac. Podarilo sa teda vyvinúť tlak na riešenie nebiblického, nehospodárneho a neakceptovateľného stavu v cirkvi, bez ktorého by cirkev len ťažko dospela k takému výsledku. Tak sa podarilo na minulej synode presadiť, aby komisia vznikla, a vytvoriť podmienky na to, aby mohla pracovať a objektívne zhodnotiť dostupné fakty. Aj keď to možno vyznie kontroverzne, som toho názoru, že presadeniu na synode pomohla aj neočakávaná „externá“ reportáž v relácii Reportéri, ktorí sa tejto témy ujali. Ako EP, Asociácia SloZ, tak aj reportéri nastavili cirkvi zrkadlo, ktorého obraz sa už nedal zmazať či skryť. A veci sa pohli. Chcem v tejto súvislosti poďakovať všetkým členom komisie, ktorí prispeli k príprave správy, a tiež všetkým, ktorí ju pomohli na synode presadiť (aj keď niektorí členovia komisie nedostali možnosť sa na synode vyjadriť). Je dôležité, že uznesenia sú prijaté, avšak ešte dôležitejšie je, aby boli rozpracované aj splnené v intenciách ich pôvodného zámeru. Som teda toho názoru, že všetkým ľuďom a zborom, zapojeným do Asociácie, patrí veľké poďakovanie. Za podporu svojich farárov, za to, že sa postavili za dobrú vec. Máme za sebou prvý úspech, ale je potrebné pokračovať ďalej. Je potrebné ešte veľa urobiť, aby sa napravili pochybenia z minulosti, a aby sa v našej cirkvi vytvorilo otvorené, konštruktívne a biblické prostredie, ktoré bude žiť v bratsko-sesterskej láske pre a podľa nášho Pána Ježiša Krista. Asociácia chce k tomuto cieľu prispieť – aby v majetkovej, vnútrocirkevnej (volebnej…) tak aj vo vieroučnej oblasti ostala evanjelická cirkev verná pôvodnému kresťanskému učeniu a Augsburskému vyznaniu. Nie všetko však na synode bolo také optimistické. Naopak. Návrh LOS na zrušenie uznesenia o odobratí titulov pre bývalých biskupov nielenže nebol schválený, ale odzneli tam ďalšie vyhrážky na disciplinárne stíhania a „podstatne tvrdšie“ tresty. Ako pre bývalých biskupov, tak aj pre farárov zapojených do Asociácie SloZ. A tiež pre bývalého generálneho dozorcu. S týmto cieľom sa menili aj CPP… Za tejto situácie je uznesenie o uznaní a potvrdení výsledkov komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty síce dôležité, ale zároveň problémové. V plnej miere potvrdzuje problémy, na ktoré bývalé predsedníctvo poukázalo, ale zároveň namiesto toho, aby sa synoda ospravedlnila a rehabilitovala nespravodlivo obvinených a stíhaných, sme počuli iba ďalšie a tvrdšie vyhrážky. A tiež to, že s „teroristami sa nevyjednáva“! Za týchto okolností to vyzerá skôr tak, že sa priznalo iba to, čo sa už nedalo skryť, a že k skutočnej zmene máme ešte ďaleko. Ale aspoň trocha optimizmu na záver nezaškodí: prijatie správy komisie je určite krok správnym smerom, ale nepochybne je potrebné v tejto snahe pokračovať ďalej. Nech nám v tom náš Pán pomáha!

Účastník synody

ilustračné foto: ecav.sk