Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo

Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal.  Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.“ 1Pt 4, 7 – 11

Chválu a česť Tebe vzdávame, za všetko čo od Teba máme, Bože náš silný a veľký- prijmi i dnes naše vďaky. Amen.

Bratia a sestry!

Všetko teda čo konáme, nech to robíme ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista, On má slávu a moc naveky vekov. Toto je obsah celého prečítaného textu: Všetko čo konáme, konajme na slávu Božiu.

1.Buďme rozvážni a dbajme na modlitby. Boh, ktorý nám dal život, dáva nám pokrm, nápoj, uspokojuje všetky potreby života, je darcom všetkého dobrého a Jeho vôľa je, aby sme tieto dary užívali s vďačnosťou. A preto užívanie Božích darov, nemá nikdy minúť  tento cieľ. Chceme a aj máme žiť na Božiu chválu. Nerozvážne užívanie darov, ktoré poznáme z nášho každodenného života sa míňa s cieľom na ktorý ich Boh určil a robí nás neschopnými služby svojmu Pánovi. Takéto užívanie darov má pred očami len dary samotné, ale nie Darcu od ktorého prichádzajú. Dobré veci beriem- chcem, ale aby som Boha za ne prosil a za prijaté poďakoval, na to už nemyslím. Buďme teda rozvážni a dbajme na modlitby. Čím môžeme lepšie sláviť Boha ako modlitbou? V modlitbe sa oddávame Bohu, duchom sme spojení s Bohom. Ak chceme osláviť Boha, modlitba musí vychádzať z úprimného srdca, tam kde hovoria len ústa a srdce zaostáva, alebo sa naše modlitby podobajú modlitbe farizejov, aby nás iní videli- oslavujeme skôr sami seba a nie Boha.

Pamätajme, že modliť sa úprimne nie je ľahké, a modliť sa bez srdca nemôžeme. Srdečne, radostne, otvorene, ochotne a vďačne- tak oslavujme nášho Pána.

Všetko čo konáme konajme na Božiu slávu, preto:

2. Verne sa milujme. Láska prikrýva množstvo hriechov. Buďme v láske skutoční. Boh je láska, kto v láske prebýva, v Bohu prebýva a Boh prebýva v ňom. Boh očakáva našu lásku. Najhlavnejšie prikázanie je/zhrnutie- obsah celého zákona/: Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a blížneho svojho ako seba samého. Boh od nás vyžaduje, aby sme milovali svojho blížneho, bez pokrytectva, nielen na oko- ako pokrytci. Mnohokrát sa nám náš blížny javí ako milý, ako náš priateľ, ale súčasne pracuje na našom ponížení, šírením rôznych nezmyslov. Ale, aj tak sa verne milujme vospolok a napomínajme sa za poklesky, omyly a pády v láske. Konanie bez lásky, bez toho aby sme sa snažili nasledovať lásku, ktorú mal Boh k nám má ničiví charakter nielen pre nás, ale i pre celé naše spoločenstvo a tak všetko, čo píše apoštol Pavol v 1Kor. 13….. a lásky by som nemal nič nie som. Úprimná láska je najkrajším svedectvom pravého kresťanstva.

Buďme verní v láske, lebo chceme byť skutočnými Božími ctiteľmi. Takáto láska slúži Bohu na chválu. Všetko čo konáme, konajme na slávu Božiu.

3. Buďme navzájom pohostinní, aj toto od nás žiada apoštol a prikazuje nám, aby sme aj takýmto spôsobom oslávili Boha. Pohostinnosť  sa i v dnešnej modernej spoločnosti cení dosť vysoko. Pohostinnosť spojená s láskou je oslavou nášho Pána. Pán Ježiš nás v Písme často upozorňuje práve na túto vlastnosť. Apoštol Peter v našom texte dokladá- bez reptania. Inými slovami- s radosťou. Apoštol Pavol píše: Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom/Fil4,5/. Bratia a sestry, aj keby sme nemali priame vety z Písma, ktoré nás vyzývajú či napomínajú k pohostinnosti už samotná láska Boha a Jeho dobrotivosť k nám, nás musí k takémuto konaniu priam poháňať. Čo sme my na tejto zemi? Nie sme len hostia? A Boh nás vždy vo svojej pohostinnosti sýti dobrými vecami. Nemáme teda nasledovať  Jeho príklad? Nasledujme a buďme k hosťom pohostinní, bez reptania, aby aj v tomto konaní bol od nás oslávený náš Boh.

Všetko čo konáme, konajme na Božiu oslavu.

4. Posluhujme si ako dobrí šafári, rozličnej Božej milosti, každý tým duchovným darom ktorý prijal. Každý z nás dostal od Boha dar, pretože Boh je skutočne bohatý nielen v daroch, ale aj v milosrdenstve, ktoré sa nám dostáva. Môžeme sa každý sám seba pýtať, čo je mojim darom, čo ja viem najlepšie, a tento dar využiť na prospech mojich blížnych v spoločenstve. Každý dostal niečo od Pána Boha a podľa miery obdarovania- jeden viac, iný menej, ako Boh rozdelil vo svojej múdrosti- sa od neho bude i požadovať. A preto nikto z nás nemôže takýto dar považovať výlučne za svoj a len sám z neho prosperovať. My sme len šafári, musíme rozumne hospodáriť so zverenými hrivnami, navzájom si nimi slúžiť, aby  smerovali k tomu cieľu na ktorý ich Boh určil- šafáriť s nimi tak, aby sme svojim konaním oslávili Boha.

5. Preto, keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu. To znamená, aby sme hovorili tak, aby naša reč obstála nielen pred ľuďmi, ale hlavne pred Bohom, aby sme sa nemuseli hanbiť za to, čo hovoríme. Písmo nás napomína a dáva nám jasné pravidlá ako má naša reč vyzerať- áno- áno, nie – nie. Boh miluje pravdu- slovo, ktoré máme od nášho Pána je mocné a čisté, a rozkaz bol jasný: šíriť ho ďalej. Ak sme zakorenení v Bohu a jeho slovo nás naplňuje, máme niesť túto zvesť ďalej a byť jej vernými svedkami tým, že pravdivo svedčíme. Keď hodnotíme všetko, čo konáme zo zorného uhla lásky, ako obsahu všetkých darov, potom skutočne môžeme žiť na potešenie, prospech, radosť a rásť vo viere, byť povzbudením a príkladom pre našich blížnych, a náš život sa stáva novým životom oslavujúcim Boha.

Bratia a sestry, toto je naša úloha nielen v cirkvi ale aj vo svete v ktorom žijeme a stretávame sa s rozličnými javmi i ľuďmi, aby sme svojimi životmi oslávili Boha skrze Pána Ježiša Krista, aby sme aj my raz boli oslávení od Neho.  Všetko teda čo konáme, nech to robíme ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista. Amen.

Modlitba:
Drahý náš všemohúci Bože ďakujeme Ti, že si poslal na tento svet svojho jednorodeného Syna, ktorý trpel a zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie a potom vstúpil do Tvojej slávy. Ďakujeme Ti za všetko, čo nám dávaš a prosíme Ťa, daj, aby sme dary Tvojej lásky a milosti vďačne prijali. Prosíme posilni našu lásku, našu nádej, našu vieru, aby sme boli vždy vernými svedkami, dobrými šafármi, úprimnými modlitebníkmi. Prijímame všetko dobré od Teba, no neraz Ťa svojim správaním zapierame, odpusť nám naše nedostatky, veď nás ku pokániu a prihováraj sa k nám i naďalej svojim  svätým slovom , aby sme sa stali poslušnými nástrojmi v Tvojich svätých rukách. Amen.

Katarína Tomčíková
evanjelická a. v. farárka