Nový rok

V mene Tvojom, Synu Boží, dnes rok nový otvárame.

Posilni nás, žehnaj slovom a veď k šťastiu v roku novom!

Amen

A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí! On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho.
L 13, 6 – 9

Milí bratia a sestry.

Nový rok, do ktorého práve vstupujeme, upravuje náš pohľad nielen na to, čo je pominuteľné v tomto svete, ale i na Pána vekov, ktorý trvá bez premeny. To nás zároveň vedie k zamysleniu, aké sú naše možnosti, aké máme výhľady a čo môžeme očakávať v novom roku. Veríme v Božie riadenie, v nekonečnú Božiu lásku, veríme v Božie plány, ktoré má Pán Boh s nami, so svojou cirkvou a s týmto svetom. Veľká rodina ľudstva odkázaná je aj v novom roku na milosť a dobrotivosť Božiu. Odchádzajúci rok je už minulosťou. V ňom sme poznali, že Pán neba i zeme nielen zasahoval do nášho života, ale nám aj odpúšťal. Hoc nám tento rok prinesie veľa nového a nepredvídaného, jedno vieme určite, že pod Jeho vedením nebudeme mať nedostatku, že nám zas podá svoju ruku, aby sa neumenšovalo bohatstvo nášho života. Preto aj v novom roku: „Vchádzajme s radosťou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ž 100, 4. Napomáhať rod i cirkev, pracovať za pokoj a šťastie, to nech je našou vecou, vecou nášho srdca. Nový rok: nová milosť, nová ponuka, nová lehota a teda aj nová zhovievavosť z Božej strany. Preto sa pýtame: K čomu nás má viesť Božia zhovievavosť v novom roku?

  1. K úprimnému pokániu
  2. a k prinášaniu dobrého ovocia.

Milí bratia a sestry!

Nebolo by to v súlade s Božou vôľou, keby sme v novom roku chceli byť len v úlohe divákov – pozorovateľov a keby sme nové udalosti len zaregistrovali. Život náš je Božím darom, ktorý prežívame, i ten, ktorý máme pred sebou, je akoby dopredu tlačiaca ponuka, ktorá má dať zmenu nášmu životu. V akom smere sa má zmeniť náš život, to nám ukazuje Ježiš veľmi presvedčivo vo svojom konaní. Svojim vlastným životom nám dosvedčil, že Boh nezavrhol tento svet, ale že ho miluje. Ukazuje názorne, že nás život sa len vtedy zmení k lepšiemu, keď náš egoizmus potlačíme a srdce otvoríme pre svojho blížneho. Ak sa k nemu budeme stavať ako hluchí, budeme sa podobať stromu, ktorý neprináša ovocie. Každý deň nášho života znamená dobu rastu a dozrievania, stáva sa takto ponukou i darom, ktorý máme vďačne uchopiť. Toto však neprichádza samo od seba, ale iba cez sebaskúmanie a úprimné pokánie. Pri tomto pokání nejde o jeden deň alebo jednotlivé dni v roku, ale – ako to Luther hovorí – ide o celý život. Veď život náš je ako strom, ktorý má ustavične prinášať dobré ovocie, v opačnom prípade neslúži nikomu na prospech.

Milí bratia a sestry!

Boh aj nás presadil do svojej vinice, do záhrady svojej cirkvi. Dal nám i podmienky k duchovnému rastu a právom čaká od nás ovocie. V podobenstve síce ide o stromy, ale v kráľovstve Božom a v cirkvi ide o ľudí, o mňa i o teba, brat sestra. Leto je pomerne krátke. Po ňom príde jeseň, čas zberania ovocia a potom zima, keď už niet ovocia. Aj život je krátky. Heslom dňa je: Ponáhľaj sa prv ako sa pominie! Mysli na to. Kde a v čom sa máš polepšiť, aby si konal dobro a opustil zlé, pokiaľ trvá deň. My to môžeme dokázať, lebo vinár – záhradník stoji pri nás, zúrodňuje nás, Duchom svojim Svätým nás okopáva, orezáva a všetku svoju slávu vkladá do toho, aby nás zúrodnil. On robí všetko, ale ovocie musíme prinášať sami. To je tá deliaca čiara, ktorú Boh a Pán vo svojej moci položil. Aké je to ovocie? Hovorí o ňom apoštol Pavel v Gal. 5, 22. Máme sa stať zbožnejšími, vernejšími, láskavejšími a trpezlivejšími. Treba nám bojovať proti hriechom, kde je ešte nádej, treba ju uchopiť. Strom tvojho a môjho života nie je určený ku skaze. Práve preto sa treba obrátiť ešte dnes! Nový rok nám ponúka nové možnosti: neopúšťať spoločné zhromaždenia, nemeškať naplniť prikázanie lásky. Božia láska i zhovievavosť nech nás vedie od začiatku nového roku k rozhodnutiu: činiť pokánie, modliť sa, uchopiť milosť Božiu, zušľachťovať sa a prinášať ovocie. Vtedy aj na tejto začatej púti prežijeme s Pánom Ježišom nové veci a Jeho milosť, toľko ráz dokázaná v dobrote, pomoci a zhovievavosti, nezostane pri nás bez úžitku. Amen.

Mgr. Ján Gdovin st.
evanjelický a. v farár v. v.

Ilustračné foto: pixabay.com