KOSTOLNÍKA ALEXU VYZVALO, ABY SA VZDAL POSTU PRESBYTERA

Presbyterstvo cirkevného zboru Poprad-Veľká vyjadrilo rozhorčenie nad oznamom, ktorý mal na dvere tamojšieho evanjelického kostola vyvesiť kostolník R. Alexa. Iniciatívu kostolníka, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom čísle, označili presbyteri za plnú klamstiev a zloby.

K listu, ako aj k petícii, ktorá sa s podporou generálneho dozorcu Jána Brozmana stále uskutočňuje u R. Alexu, a jej cieľom je odvolanie domáceho farára J. Vereščaka, prijali presbyteri spoločné stanovisko. „Je nám veľmi ľúto, že vo Veľký týždeň pred veľkonočnými sviatkami sa pisateľ „Oznamu“ rozhodol takouto nekresťanskou formou a spôsobom zaútočiť na brata farára Vereščaka, brata dozorcu Margetaja a na náš CZ. Jeho „Oznam“ plný klamstiev a zloby isto neprispel k zachovaniu jednoty, tolerancie, lásky a pokory v našom CZ, tak ako to uvádza on v predmetnom „Ozname“ a na čom mu záleží,“ uviedli presbyteri CZ Poprad-Veľká, ktorí za Oznamom vidia pokus o rozoštvanie veriacich v zbore.

Chcú byť súčasťou cirkvi a hájiť jej čistotu

Presbyteri podotkli, že „nie je pravda, že vedenie nášho CZ sa snaží o to, aby CZ Poprad-Veľká vystúpil z ECAV na Slovensku. Patríme do tejto našej drahej cirkvi a chceme aj naďalej do nej patriť. Chceme hájiť jej čistotu a poukazovať na neprávosti a porušenia, ktoré sa v našej cirkvi diali a dejú a z tohto dôvodu sme súčasťou Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku.“ V stanovisku zároveň zdôraznili, že Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku je nepolitické a nezávislé záujmové združenie evanjelických právnických osôb – CZ a sympatizantov, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR. „Tak, ako je napr. založená Slovenská evanjelická jednota – občianske združenie, ktoré pripravuje rôzne aktivity a prednášky alebo Asociácia policajtov vo výslužbe – občianske nezávislé združenie, ktoré zastrešuje policajtov vo výslužbe, združenie evanjelických duchovných (ZED), Hnutie evanjelických laických pracovníkov (H.E.L.P.), ktoré doteraz vydávalo Reformačné listy, Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) a podobné asociácie alebo združenia, ktoré môžu vznikať v zmysle platných právnych predpisov SR,“ dodali presbyteri.
Asociácia sa podľa ich slov hlási k odkazu predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania a na nej založenú jednotu slov a činov. „To chceme aj my nielen hlásať, ale aj dodržiavať a chrániť. Cieľom Asociácie nebolo a nie je rozdelenie cirkvi, ale zasadzuje sa o očistenie a ozdravenie našej cirkvi, o pomenovanie a nápravu zlyhaní, ktoré sa v nedávnom období v cirkvi udiali a, bohužiaľ dejú sa stále. Výsadou našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania bola vždy jej otvorenosť a vnútorná demokracia, ktorá bola zároveň jej hybnou silou, na čo sme vždy boli hrdí. Jednota by teda v ECAV nemala byť požadovaná na úkor otvorenej diskusie, morálky, upierania práv jednotlivcom či právnym subjektom diskutovať o závažných témach, ako je vyrovnanie sa s majetkovými kauzami, či manipuláciou volieb. Asociácia požaduje preto transparentné a dôsledné prešetrenie všetkých majetkových káuz, vyvodenie zodpovednosti za preukázateľné zlyhania a prijatie potrebných preventívnych opatrení. To platí aj pre voľby najvyšších predstaviteľov ECAV. Poukazujeme na zneužívanie postavenia nového Generálneho presbyterstva a predsedníctva cirkvi, ako je napr. odopretie práva biskupom Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi používať titul „emeritný biskup“ a nosenia biskupského kríža, ako to bolo doposiaľ u všetkých biskupov vo výslužbe,“ podotkli autori stanoviska, presbyteri CZ Poprad-Veľká.

Vyslovili nedôveru R. Alexovi
Za ďalšie „do neba volajúce klamstvo“ označili obvinenie, že im ide len o peniaze a nadvládu cirkvi, a nie o dobro. „Pre nás presbyterov na čele s bratom farárom vždy bol a bude aktívny život v našej drahej cirkvi hlavne ako služba, ktorú robíme bezplatne a nejde nám o akúsi nadvládu nad niekým – Boh je nám svedkom. Či sa doposiaľ neurobilo a nerobí dosť v našom CZ po materiálnej a duchovnej stránke? Robíme toľko, koľko nám fi nančné prostriedky a ochota dobrovoľníkov dovolia. Náš CZ neustále rastie a rozvíja sa, o čom svedčia každoročné štatistiky,“ argumentujú. Pripájajú k tomu i konštatovanie, že o skutočných pohnútkach domáceho kazateľa sa možno presvedčiť z jeho kázní, ktoré boli zverejnené a boli k dispozícii aj pri východe z kostola. Žiadna z nich, podľa presbyterov, nesvedčí o obvineniach autora „Oznamu“, že domáci farár „prestal kázať dobro a začal kázať zlo a nenávisť voči iným ľuďom.“
Presbyterstvo CZ Poprad Veľká napokon prijalo uznesenie: „Presbyterstvo odsudzuje správanie presbytera a kostolníka p. Richarda Alexu, ktoré je v rozpore s morálkou, desiatimi Božími prikázaniami a cirkevno-právnymi predpismi a vyzýva ho: 1. aby sa zdržal rozširovania predmetného „Oznamu“ a podobných vecí; 2. aby ihneď a písomnou formou vyhlásil oproti CZ ECAV Poprad-Veľká, že jeho tvrdenia v „Ozname“ sú nepravdivé a zavádzajúce; 3. presbyterstvo CZ Poprad-Veľká vyslovuje presbyterovi p. Richardovi Alexovi nedôveru a vyzýva ho, aby sa ihneď vzdal funkcie zborového presbytera; 4. presbyterstvo p. Alexu s bratskou láskou upozorňuje, že porušuje nielen štátne právne predpisy, podľa ktorých naplnil skutkovú podstatu trestného činu ohovárania a cirkevno- právne predpisy o disciplinárnych previneniach, ale hlavne Božie prikázania o tom, ako máme žiť. Ak neprestane a svoj skutok úprimne neoľutuje, CZ Poprad- Veľká sa bude brániť všetkými zákonnými prostriedkami podľa občianskeho poriadku a bude požadovať primerané zadosťučinenie.“
Zároveň potvrdili, že farár Jozef Vereščak má ich plnú dôveru a s jeho doterajšou prácou pre zbor vyjadrili plnú spokojnosť. „Veríme, že v našom CZ zostaneme verní prikázaniu, ktoré nám dal náš Pán Ježiš Kristus, aby sme sa navzájom milovali, ako Pán miloval nás; a v tejto láske buďme jednotní, aby nás svet poznal podľa nej a nie podľa nenávisti a rozbrojov,“ dodali členovia zborového presbyterstva. Redakcia EP v tejto súvislosti oslovila aj Jána Brozmana so žiadosťou o vyjadrenie k jeho spolupráci s kostolníkom Alexom, ako aj Východný dištrikt, ktorý mal podľa slov R. Alexu zaujať stanovisko k ďalšiemu postupu vo veci petície. Ani jedna strana však Poslu vyjadrenie nezaslala.

Redakcia EP